Сёз жашау журтланы ишлетиу жаны бла проектлени юсюнден баргъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков видеоконференция амал бла Россей Федерацияда регионланы айнытыу жаны бла Правительстволу комиссияны жыйылыууна къатышханды. Аны РФ-ни Правительствосуну башчысыны орунбасары Марат Хуснуллин бардыргъанды.
Сёз регионлада жашау журтланы ишлетиу жаны бла проектлени тамамлауну юсюнден баргъанды. Къабарты-Малкъарда «Жашау журт» регион проектни чеклеринде 2020 жылда 499,8 минг квадрат метр мекям хайырланыргъа берилгенди, ол а план кёрюмдюледен 5,4 процентге кёпдю. 2021 жылда «Къабарты-Малкъар Республиканы халкъын жашау журтла эм коммунал жумушла бла жалчытыу» къырал программаны чеклеринде 513 минг квадрат метр юйле ишлетирге белгиленеди. Быйыл январь-февраль айлада 21 квадрат метр журтла ишленнгендиле, ол а былтырны бу кезиую бла тенглешдиргенде, 10,6 процентге асламды.
Кенгешде регион проектлени бла къырал программаланы тамамлауну болжаллары, жашау журтланы качествосу да сюзюлгендиле. Энчи эс халкъны инфраструктура излемлерин жалчытыугъа бурулгъанды: жашау журтла ишленнген жерлеге жолла тартыу, тийрелени тапландырыу эм башхала.

Поделиться: