Техникагъа къарауну кюзге ётдюргендиле

Россейде автомашиналагъа техника къарауну (ТО) жангы жорукълагъа тийишлиликде бардырыуну болжалгъа салгъандыла. Аны юсюнден бу кюнледе РФ-ни Правительствосуну Председатели Михаил Мишустин айтханды, деп билдиредиле информагентствола.
Белгилисича, бу ишни биринчи мартдан башлап жангы жорукълагъа кёре бардырып тебирерге керек эдиле. Алай энди уа аны биринчи октябрьге къойгъандыла.
Тюрлениулеге кёре, бардырыла тургъан техосмотрну суратха тюшюрюрге керек эди. Анда дагъыда электрон диагностика картала кийирирге оноу этилгенди. Аладан сора башха излемле да хазырлагъандыла. Аланы болжалгъа  бу ишни тындыргъан пунктлада халкъ басынмазча, эпидемиология болумда адамланы саулукъларына сакъ болурча деп салгъандыла.
Алгъаракъда билдиргенлерича, техосмотрну этгенде МВД бир ненча жангы излем жарашдыргъанды. Ол санда машинаны аллында мияласында жарылгъан жери болса, къоркъуусузлукъ бел баулары болмаса, быргъылары тешилип, аладан суу саркъса, ТО-ну ётерге къоярыкъ тюйюлдюле.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: