Энергетикле къыйын болуилада ток бла чырмаула болмазча этедиле

«Россети Шимал Кавказ» компания быйыл СКФО-да 5,2 минг энергообъектге ремонт этерикди. Ол санда: 36 трансформаторгъа, юч минг чакълы трансформатор подстанциягъа эмда 2,2 минг коммутация аппаратха.
Къабарты-Малкъарда специалистле 187 аппаратны бла 98 подстанцияны жангыртырыкъдыла. КъЧР-де, Шимал Осетияда, Ингушетияда эмда Чечен Республикада да аслам иш тындырыргъа тюшерикди. Аланы асламысы Ставрополь крайда бардырыллыкъды: анда 1267 аппаратха эмда 1276 подстанциягъа ремонт этилликди.
Компанияны башчысыны биринчи орунбасары Виктор Абаимов айтханыча, ол жумушланы хайырындан, къыйын табийгъат болумлада да электрокюч бла жалчытыу ышаннгылы боллукъду. «Къышда - жай иссиликге, уллу желлеге, жауунлагъа хазырланыргъа керекди, кюзде уа – келир къышха. Ишни аллындан окъуна тынгылы этсе, электрокюч комплексде жарсыу чыгъарыкъ тюйюлдю», - белгилегенди ол.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: