Урунуу рынокда халны тюрлендириуню мадарларын излегендиле

КъМР-ни Парламентини Социал политика, урунуу эм саулукъ сакълау комитетини кенгертилген жыйылыуунда республикада ишсизлеча эсепде тургъанланы иш бла жалчытыу жаны бла къаллай мадарла толтурулгъанлары сюзюлгенди. Анга Парламентни спикерини орунбасарлары Жанатайланы Салим бла Мурат Карданов, КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну законла чыгъарыучу эм сюд органлада келечиси Мадина Дышекова, депутатла, жууаплы министерстволаны келечилери, халкъны иш бла жалчытыу араланы къуллукъчулары да къатышхандыла.
Кенгешни ача, профильли комитетни башчысы Хусейн Кажаров сюзюлген соруу артыкъда магъаналы болгъанын чертгенди. Ишсизлик не заманда да халкъны бек жарсытханды, алай пандемияны эм аны бла байламлы кийирилген чеклени кезиуюнде хал бютюнда осалгъа кетгенди.
-2019 жыл бла тенглешдиргенде, былтыр ишсиз къалгъанланы саны тёрт кереге кёбейгенди. Бу болумда алгъын эсепге турургъа излемегенле, ишлерин тас этгенле да ачыкъланнгандыла,-дегенди депутат.
Жыйылыуда урунуу эм социал къоруулау министр Асанланы Алим доклад этгенди. Ол пандемияны кезиуюнде республикада бир-бир предприятияла бла организацияла ишлемей тохтагъанларын эсгертгенди.
- Экономикада, социал сферада болум къыйын болгъаны ючюн урунуу рынокда тюрлениуле башланнгандыла. Эсепге салыннганланы саны ишсизлеге тёлеулени ёлчеми кёбейтилгени бла байламлы да ёсгенди. Дагъыда заявленияны «Россейде иш» порталны болушлугъу бла электрон халда хазырларгъа жарагъаны ючюн да тюрленнгендиле тарихле,-дегенди министр.
Былтыр республиканы иш бла жалчытыу органларына 85,7 минг адам келгендиле иш излеп. Ол а аны аллында жылдан тёрт кереге кёпдю. 81,8 минг адамгъа ишсиз деген статус берилгенди. Вакансияланы саны 4227-ге жетеди. Ишсизлеча эсепге тургъан инсанланы  усталыкъларына, билимлерине, сынауларына кёре юлешгенде тохташдырылгъаныча, аланы кёбюсю ишни биринчи кере излегенле, бийик эм энчи профессионал билимлери болмагъанладыла.
Экономиканы битеу бёлюмлеринде да ишчи жерледен эсе иш излегенле асламдыла, илмудан, техника усталыкъладан къалгъанлада. Асанланы Алимни айтханына кёре, вакансияла адамланы сорууларына кёбюсюнде келишмейдиле. Ол санда хакъ гитче болгъаны ючюн инсанла ишге кирирге ашыкъмайдыла.
«КъМР-де инсанланы иш бла жалчытыу» къырал программаны чеклеринде былтыр тийишли жумушла бардыргъандыла. Бу кезиуде 4101 адам ишге тохташханды. Дагъыда 20 инсаныбыз республикадан тышында иш бла жалчытылыннгандыла. Жууаплы органла вакансияланы 11 ярмаркасын къурагъандыла, алагъа 533 ишсиз къатышханды. 49 адам окъуугъа жиберилип, ызы бла ишге тохташхандыла.

Поделиться: