Къошакъ тыйгъычла салыргъа акъыл жокъду

КъМР-ни Правительствосуну юйюнде республиканы Башчысы Казбек Коковну таматалыгъында коронавирус инфекцияны профилактикасы эм аны жайылыууна къажау Оператив штабны кезиулю жыйылыуу болгъанды. Видеоконференция амал бла  санитар-эпидемиология болум сюзюлгенди.
Аны ача, Казбек Коков, алгъадан да белгиленип тургъаныча, кюз артында жукъгъан ауруула кёбейип башлагъанларын чертгенди, ол санда коронавирус жукъгъанла да. Ауругъанланы саны битеу къыралда, дунияда да ёсюп барады.   Аны баш сылтауу окъуу жыл башланнганы, адамла тышында солуп, республикагъа къайтханлары эмда жамауат эпидемиология къоркъуусузлукъ жорукълагъа сансыз къарагъанлары бла байламлыды. Ол санда тойлада, къууанчлада, бушуулада да.
Аны бла бирге, республиканы оноучусу белгилегенича, эпидемиология хал ышаннгылыды, контрольдады, къошакъ тыйгъычла кийирир акъыл жокъду. Ауругъанланы санын кёбейтмез ючюн а профилактика мадарланы, ангылатыу ишни игилендирирге тийишлиди.
КъМР-де баш санитар врач Жирослан Паговну билдиргенине кёре, КъМР-де бюгюнлюкде кюннге орта эсеп бла вирус 41-43 адамгъа жукъгъаны ачыкъланады. Битеу да бирге 537 юйюр ауругъанды, урунуу коллективледе саусузла да бардыла. Асламында – медицина учреждениялада.
22 сентябрьни шартларына кёре, регионда 7319 адам жукъгъанды, аладан 6385 инсан сау болгъандыла. 90 пациент ауруудан ауушхандыла. Бу кезиуге 175 мингден аслам тест  эмда 31 минг КТ-тинтиуле бардырылгъандыла. Госпитальлада медицина болушлукъ 854 адамгъа бериледи, аладан 37-си реанимация бёлюмдедиле. Аурууну шартлары билинмей саусузланы 29 проценти жукъгъанды, аны женгил халда 37 проценти кётюреди.
Республикагъа кесеклеге къажау  162 минг вакцина келтирилгенди, ол санда сабийлеге, таматалагъа да. 21 сентябрьни шартларына кёре, 113 минг адамгъа дарман салыннганды, ол санда 31,1 минг сабийге.
КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов COVID-19 жайылгъан кезиуде медицина учрежденияла къалай ишлегенлерин билдиргенди. Бюгюнлюкде андан бакъгъан беш госпиталь ишлейди, алада 982 саусузгъа жер барды. Аладан 638-си кислород бла жалчытылыныпдыла. Госпитальлада 174 врач, орта эм кичи медицина персоналдан да  486 адам ишлейдиле.
COVID-19-дан юйде багъаргъа жараулу дарманла сатып алынадыла. Амбулаториялагъа, биринчи медико-санитар болушлукъ берген къырал медицина учреждениялагъа коронавирусдан багъыуда хайырланылгъан дарманла келтирилгендиле. Бу жумушлагъа 8 миллион сом къоратылгъанды, битеу да бирге 54 минг комплект жетдирилгенди.
Инсанланы вирус жугъуудан къоруулагъан комплектле келтирилгендиле. КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосу къоруулау костюмла, кёзюлдюреуюкле, респираторла сатып алыу жаны бла къошакъ келишимни къабыл кёргенди. Медицина организациялада ауруулары юслеринден кетмегенлени саулукъларына къаралгъанлай турады.

 

 

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

04.12.2022 - 09:45

ТАМБЛАНЫ САГЪЫШЫН ЭТЕ

Къайсыбыз да, табийгъатны ариулугъун кёрсек, башха тюрлю болабыз, кёлюбюз кётюрюледи,  жюрегибиз къууанады.  Республиканы аллай айбат жерлери кёпдюле.

03.12.2022 - 11:31

КИР-КИПЧИК ЮЧЮН АРТЫГЪЫН ТЁЛЕМЕЗЧА

РФ-ни Правительствосуну 2011 жылда 6 майдан 354-чю номерли бегимине тийишлиликде, кир-кипчикни ташыу ючюн тёлеуню ёлчеми юйде жашагъанланы санына кёре тергеледи.

03.12.2022 - 11:30

ЖЁТЕЛИНГДЕН КЕСИНГИ САУ ЭТ

Кюз артында мени жётел бек къысады. Андан кёп тюрлю дарманла бардыла, алай ала  жарамайдыла. Манга къалай болушургъа боллукъду?

02.12.2022 - 15:59

БЕК БАШЫ - ЖАШ АДАМЛАНЫ ТАРЫХНЫ НЕ КЪАДАР ТЕРЕН БИЛИРГЕ ИТИНИУЛЮКЛЕРИДИ

Бу кюнледе «Призвание» медицина колледжде  тарых магъаналы «Ахыр трибунал» деген  битеуроссей конкурс бардырылгъанды.

02.12.2022 - 12:35

МИЛЛЕТИНИ ЖАКЪЧЫСЫ, ЖЫРЧЫСЫ ДА БОЛГЪАН ПОЭТ

Миллетибизни бек фахмулу, уллу поэтлеринден бири, Урунууну Къызыл Байрагъы, Къызыл Жулдуз орденлени иеси, КъМР-ни халкъ поэти Отарланы Сарымырзаны жашы Керимни аты малкъар халкъны адабият хазнасынд