Не да этип ишсизлени санын азайтыр амалла табаргъа кереклиси айтылгъанды

КъМР-ни Парламентини депутатлары, солууларындан алгъа чыгъып, кюз арты сессияны ачхандыла. Аны биринчи жыйылыуу, тёреде болгъаныча, Россейни эмда Къабарты-Малкъарны гимнлерин согъуудан башланнганды.
Парламентни спикери Татьяна Егорова кюз арты сессия болжадан  алгъа «КъМР-де 2021 жылда пенсиягъа  социал къошакъ этер мурат бла  пенсиячыгъа жашау этерге жетерин ахчаны эм аз ёлчемин тохташдырыуну юсюнден» законну проектин сюзерге керек болгъаны бла байламлы башланнганын ангылатханды.
Документ бла парламентарийлени  урунуу эм социал къоруулау министр Асанланы Алим шагъырей этгенди. Аны айтханына кёре, келир жыл республикада пенсиячылагъа жашау этерге жетерик ахчаны эм аз ёлчеми 9679 сом боллукъду. Ол РФ-ни Урунуу министерствосу бардыргъан тергеулеге кёре  тохташдырылады. Республикада пенсияларына социал къошакъ тёлеуле 60 минг адамгъа берилликди. Битеу да бирге бу жумушлагъа  миллиард сом къоратыллыкъды. Законну проекти эки окъулууда къабыл кёрюлгенди. 

Болсада министрге соруула болгъандыла. Депутатла коронавирус ауруу жайылгъаны бла байламлы КъМР-де ишсизлени саны къалай тюрленнгенин, алагъа этилген къырал болушлукъну билирге сюйгендиле. Алим Орусбиевични айтханына кёре,  бюгюнлюкде ишсиз къалгъанларыны юсюнден 70 минг инсаныбыз заявление жазгъандыла. Аладан 63 минги иш бла жалчытыу аралада эсепге салыннгандыла.
Министрни оюмуна кёре, заявкала кёбейгени  документни бергенде низам женгиллетилген бла байламлыды. Бюгюнлюкде аны Госуслуги порталда хазырларгъа  онг барды. Андан сора да, ишсизлеге болушлукъ 800 сомдан 4,5 мингнге дери ёсдюрюлгени бла да  хайырланнгандыла инсанларыбыз.
 Быйыл бу тёлеулеге 1,2 миллиард сом къоратыллыкъды. Ахча федерал бюджетден бериледи. Аны бла бирге Асан улу айтханыча, бюгюнлюкде республикада 4 мингден аслам вакансия барды.
Ол кюн парламентарийле «РФ-де жаш тёлю политиканы юсюнден» федерал законну проектине да къарагъандыла. Билим бериу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла комитетни башчысы Нина Емузованы ангылатханына кёре, бу закон артыкъда магъаналыды. Нек дегенде, къыралда жаш тёлю политиканы муратларын, асламлы жумушларын, тамамлауну амалларын да федерал даражада белгилерге тийишлиди.
 Бюгюнлюкде  субъектледе, ол санда КъМР-де да, жаш тёлю политика жаны бла законла бардыла.  Алай ала  система халда бирикдирилмегендиле. Федерал документде уа «жаш тёлю», «жаш юйюр», «жаш тёлю политика», «жаш тёлю жамауат биригиуле» дегенча ангыламла тохташдырылгъандыла.  Дагъыда законну проектинде жаш тёлю къауумгъа  14 жылдан 35 жылгъа дери инсанла киргенлери да белгиленнгенди.  Ол а алагъа къырал болушлукъ бла хайырланыргъа онг берликди, деп чертилгенди.
Депутатла законну авторларын тюзге санап, проектни къабыл кёргендиле.  Жыйылыуда КъМР-ни Парламентини быйыл 14 июльда чыгъарылгъан «2020 жылда КъМР-ни Парламентини жай сессиясы бошалгъан эм кюз арты сессиясы башланнган кюнлени юсюнден» бегимге тюзетиуле да кийирилгендиле.
 Повестка сюзюлгенден сора саугъалау бардырылгъанды. РФ-ни Жалынчакъсыз профсоюзларыны федерациясыны толтуруучу комитети республиканы законла чыгъарыучу органыны бла профсоюзланы араларында хайырлы байламлыкъла къуралгъанлары ючюн  Татьяна Егорованы ФНПР-ни баш саугъасы – «За сотрудничество» белги бла белгилерге оноу этгенди. Аны спикерге КъМР-ни профсоюз организациясыны башчысы Фатимат Амшокова бергенди.
Кенгешни ахырында Татьяна Борисовна депутатланы сессия башланнганы бла алгъышлагъанды. Ол, алыкъа коронавирусну жайылыуу жаны бла болум къыйынлай къалгъанын эсгертип, санитар-эпидемиология жорукъланы сакъларгъа чакъыргъанды.  
Спикер кюз арты сессияны планы кенг болгъанын, тюрлю-тюрлю жумушла белгиленнгенлерин, ол санда жерине барып кенгешле боллукъларын  да айтханды. «Сизден узакъгъа салмай, планны толтуруп башларыгъызны тилейме. Алай шёндюгю болумда, онг болгъанына кёре, жыйылыуланы дистанциялы халда къураргъа кюрешигиз. Аллай амал жокъ эсе уа, битеу санитар-эпидемиология излемлени сакъларгъа тийишлиди»,-деп къошханды ол.
Инсанланы приёмгъа алыуну къурауну юсюнден да баргъанды сёз. Татьяна Егорова аланы кезиуюнде да сакъ болургъа чакъыргъанды.

 

 

Тикаланы Фатима.
Поделиться: