Депутатла политика оюмлулукъларын кёргюзтгендиле

КъМР-ни Парламентини Председатели Татьяна Егорова «Единая Россия» политика партияны КъМР-де регион бёлюмюне РФ-ни Конституциясына тюзетиулени юсюнден кесини оюмун билдиргенди. Спикер РФ-ни Конституциясы жарашдырылгъан жылланы ичинде къыралда кёп тюрлениуле болгъанларын белгилегенди. Бек алгъа уа россейли къыраллыкъ, федерализм айныгъандыла, бир праволу низам тохташдырылгъанды, инсанланы жашау къолайлыкълары игиленнгенди.
-Бюгюнлюкде Россей Федерация – политика жаны бла ышаннгылы, социал къыралды, дунияда даражасы ёсгенди. Аны бла бирге шёндюгю заманда жангы къоркъуула, чырмаула чыгъа барадыла, алагъа уа жууапла берирге керекди. Биринчиден а, ол къыраллыгъыбызны мурдору - Конституция - бла байламлыды,-дегенди Татьяна Борисовна.
Ол къыралны Баш Законуна кийирирге белгиленнген тюзетиуле инсанлагъа берилген социал гарантияланы кючлегенлерин, толтуруучу власть органланы ишлерине парламент контрольну къатыландыргъанларын, къырал башчыгъа, судьялагъа, башха къуллукълагъа кандидатлагъа излемлени тюрлендиргенлерин чертгенди. РФ-ни Президенти Владимир Путин айтханыча, тюзетиуле «…Россейни мындан ары социал къыралныча айныуун жалчытыр, граждан обществону, политика партияланы, регионланы магъаналарын кётюрюр, къыралыбызны иги жанына тюрлендирирге себеплик этерик магъаналы оноула чыгъарыр мурат бла хазырланнгандыла». Ала ючюн Къырал Думаны, Федерация Советни келечилерини асламы къол кётюргенлери къыралны башчысыны бла законла чыгъарыучу органны араларында байламлыкъланы кючлюлюклерине шагъатлыкъ этедиле. Ол а жангычылыкъла керекли заманда этилгенлерини белгисиди, деп акъыл этеди спикер.
-КъМР-ни Парламентини депутатлары, «Единая Россияны» фракциясы РФ-ни Конституциясына тюзетиуле жаны бла федерал законну бирча къол кётюрюп къабыл кёргендиле. Алай бла депутатла политика оюмлулукъларын кёргюзтгендиле,-деп чертгенди Татьяна Егорова.

Тикаланы Фатима.
Поделиться: