Бек сыйлы байрамны тийишлисича ётдюрюуню, ветеранлагъа болушлукъ этиуню амалларын толу хайырланыргъа

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Правительствону юйюнде Къабарты-Малкъар Республикада 1941-1945 жыллада Уллу Ата журт урушда Хорламны 75-жыллыгъын байрамлау жаны бла къурау комитетни жыйылыуун бардыргъанды. Аны ишине КъМР-ни Парламентини Председатели Татьяна Егорова, КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий, КъМР-де баш федерал инспектор Тимур Макоев, министерстволаны бла ведомстволаны, муниципалитетлени, право низамны сакълаучу структураланы, жамауат эмда ветеран организацияланы башчылары къатышхандыла.
Тюбешиуню кезиуюнде бу магъаналы байрамны тийишлисича ётдюрюуню амаллары, ветеранлагъа болушлукъ этиуню мадарлары да сюзюлгендиле. Республиканы оноучусу эсгертмелени, сын ташланы, аскерчилени къабырларыны халларын тапландырыугъа энчи магъана бергенди.
Уллу Хорламны 75-жыллыгъыны байрамына хазырланыуну бек магъаналы кезиую башланнганын эсге салып, битеу белгиленнген жумушланы тамамлар ючюн, ишни бютюн къыстау бардырыргъа кереклисин белгилегенди. Тарых кертичиликни терс кёргюзтгенлени жолларын кесерге керекди, деп айтылгъанды жыйылыуда. «Бизни ветеранларыбыз ишекли болмазгъа керекдиле биз ала бла, тарыхда деменгили кезиуледен бирича къаллыкъ Хорлам бла да ёхтемленнгенибизге, аны сабийлерибизге, туудукъларыбызгъа да насийхат этеригибизге. Биз нацизмни ууатыуда Ата журтубуз баш магъананы тутханын унутууну бир заманда да унарыкъ тюйюлбюз»,-деп чертгенди Казбек Коков.

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.
Поделиться: