Пенсия жыл саннга жетгенлеге къырал болушлукъ къалады

КъМР-ни Парламентини президиумуну быйыл кюз сессияда биринчи жыйылыуунда отузгъа жууукъ соруугъа къаралгъанды. Аны ача, спикер Татьяна Егорова жыйылыу къысха эсе да, аны кезиуюнде кёп магъаналы жумушланы толтурургъа белгиленнгенин чертгенди.
Кенгешде «Пенсия жыл саннга жетген инсанлагъа къырал болушлукъну юсюнден» законну проектин сюзгендиле. Аны «Единая Россия» политика партияны депутатлары хазырлагъандыла.  Фракцияны башчысы  Парламентни спикерини орунбасары Михаил Афашагов ангылатханыча, «КъМР-ни инсанларыны бир-бир къауумларына къырал социал болушлукъну юсюнден» республикалы законну чеклеринде  страховой пенсиягъа чыкъгъанда эр кишилеген 60, тиширыулагъа уа 55 жылда къыралны жанындан себеплик этиледи. Жангы документде уа ол эркинликле сакъланадыла. Ол сюзюлгенден сора Парламентни жыйылыуунда тинтилликди.
Депутатла «КъМР-де къырал граждан службаны Тизмесине тюзетиуле кийириуню юсюнден», «Жамауат экология надзорну юсюнден» республикалы закон кючюн тас этгенини юсюнден», «КъМР-де 2019 жылда пенсиягъа социальный доплатаны ёлчемин тохташдырыр муратда  пенсиячыгъа жашау этерге жетерик ахчаны бек аз ёлчемини юсюнден» эм башха законланы проектлерин да сюзгендиле.
Президиум «РФ-ни Граждан-процессуал кодексини 63-чю статьясына тюзетиуле кийириуню юсюнден»  Федерал законну проектин да тинтгендиле. Анда сюдню оноуун толтурууну низамы тохташдырылгъанды.  
Депутатла Парламентни кезиулю пленар жыйылыуун 27 сентябрьде бардырыргъа оноулашхандыла.
Кенгешде федерал законланы проектлерине, къыралны башха субъектлерини парламентлерини башламчылыкъларына да къаралгъанды.

 

 

КъМР-ни Парламентини пресс-службасы.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

30.07.2021 - 16:51

МИРЗЕУНЮ ТАПЛЫГЪЫНА КЁЗ-КЪУЛАКЪ БОЛА

Россельхозараны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню лабораториясында битимчилик продукцияны качествосун тинтиу бла тынгылы кюрешедиле.

30.07.2021 - 09:58

ЖАЯУ ЖЮРЮУ – САУЛУКЪНУ МУРДОРУ

Къабарты–Малкъарда «Миллетни саулугъуну лигасыны» бёлюмю «Саулукъгъа минг атлам» деген проектни бир талай жыл бардырады.

29.07.2021 - 10:15

Акъылбалыкъ болмагъанланы эркинликлерин къоруулаугъа – энчи эс

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков акъылбалыкъ болмагъанланы эркинликлерин бузуу ишлени болдурмазча соруула жаны бла ишчи кенгеш бардыргъанды.

29.07.2021 - 10:15

Казбек Коковну эфирде жамауат бла тюзюнлей байламлыгъыны болжалы кёчюрюледи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кесини инстаграм-аккаунтунда  «Тюзюнлей линиясыны» болжалы 29 июльдан 3 августха кёчюрюлгенини юсюнден билдиргенди.

29.07.2021 - 10:14

Россейде – майдалланы 20 комплекти

Токиода Олимпиаданы ючюнчю кюню россейли къараучулагъа эсде къалырча болгъанды - спортчуларыбыз бир сагъатны ичинде юч алтын майдал къытхандыла.