Чемерлиги бла тёгерекге ариулукъ жая.

Текуланы Дина бла Нальчикде эстетика жаны бла юйретген Жабагъы Къазанокъо атлы арасында танышханма. Ол анда «Кийизле» студиягъа башчылыкъ этгенди. Ары шахарны мектеплеринден къыркъдан артыкъ къыз жюрюп тургъанды. Дина аланы таулу кийизле этерге юйретгенди.
Жюнню, бояуланы, халыланы да ол арада ишлегенле кеслери мажаргъанларын да билеме. Динаны башчылыгъында хазырланнган кийизле, Россейни кёп шахарларында бардырылгъан фольклор фестивальлада, ярмаркалада кёргюзтюлюп, махтаугъа ,сыйлы саугъалагъа тийишли болгъандыла. Аланы бир талайы араны къабыргъаларында тагъылып, келгенлени тамашагъа къалдырадыла.
Дина Уральск шахарда къырал педагогика университетни бошагъанды. Андан къайтхандан сора кийизле урууну къолгъа алгъанды. Халкъыбызны унутула баргъан усталыгъын тирилтир муратда Огъары Бахсаннга барып, уллайгъан чемер тиширыуладан кёп жашырынлыкълагъа юйреннгенди. Бюгюнлюкде аны Тырныауузда кесини энчи студиясы барды. 2014 жылда «Россейни халкъ устасы» деген атха тийишли болгъанды. 2015 жылда къыз Элбрус районну кубогуна тийишли болуп, грант алгъанды. Озгъан жыл сентябрьде уа Болгарияда «Посети Кавказ» фестивалгъа да кийизлерин элтгенди. Таулуланы ол жаны бла усталыкъларын кёргюзтгенди.
Дина баш иеси бла юч сабий ёсдюреди. Аланы да бир зат да кем этмейди, хунерли, жигер тиширыу хар неге да заман табады. Анга бир юлгю келтирейим. Акъ-Сууда кийизле ургъан студия ачылгъанды. Ары шахардан, башха къоншу элледен да къызчыкъла жюрюйдюле. Кийиз этиуден сора да, ала жюнден тюрлю-тюрлю затла эшерге да юйренедиле. Текуланы Дина, Тырныауузда жашагъанлыкъгъа, ишлегенликге, алагъа да кёз-къулакъ болуудан къалмайды.

Холаланы Марзият.
Поделиться: