КъМР-ни Башчысы Ю.А. Коковну август педагог кенгешге къатышханлагъа

Чакъырыу сёзю

Хурметли шуёхла!
Къабарты-Малкъар Республиканы билим бериу системасында ишлегенлени тёреде болгъаныча жангы окъуу жылны аллында бардырылгъан август  кенгешлерине къатышханланы  жюрегимден къызыу алгъышлайма.
Устазлыкъны мурдорун чыгъармачылыкъ тутханына сёз да жокъду. Сизни хунерлигигизге, ишигизге жууаплы кёзден къарагъаныгъызгъа эмда не къадар кёп билгенигизге кёре  къуралады ёсюп келген тёлюню дуниягъа кёз къарамы, адам улу бек багъалыгъа санап келген затланы айыра билгени да. Оюмлу, тири, жамауатха жарагъан, къыралыбызны атын махтау бла айтдыргъан инсанланы ёсдюрюу – ма олду шёндюгю билим бериу системаны баш борчу. Аны бизни устазларыбыз бет жарыкълы толтуралгъанларына бир ишеклигим жокъду.
Заман сизден окъутууну игилендире барыуну, аны ючюн а жангы, бютюн къыйматлы амалла излеуню дайым сурагъанлай турады. Бу кенгешде сиз айтхан оюмла, сизден чыкъгъан башламчылыкъла республикада билим бериуню даражасын андан ары кётюре барыргъа болушурукъларына ышанама. Республиканы власть органлары уа устазланы урунуу эмда жашау болумларына мындан ары да къайгъыргъанлай турлукъдула, къолларындан келгенни аярыкъ тюйюлдюле.
Билим бериуде ишлегенлени барысын да, окъуучуланы бла студентлени, республиканы саулай жамауатын жетип келген байрамла бла – Къабарты-Малкъарны Къыраллыгъыны  эмда Билимни кюнлери бла - жюрегимден къызыу алгъышлайма, саулукъ, насып, монглукъ да тежейме!

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

25.09.2021 - 09:30

Жамауат улоулада жюрюгенлеге таплыкъгъа

 Кёп болмай транспорт инфраструктура реформагъа кёре, билетлени бирикдирирча   Москва бла Нальчик  «Тройка» транспорт картаны ишлетирге келишгендиле, деп билдириледи Нальчик шахар округну пресс-слу

25.09.2021 - 09:30

Къыйматлы тюрлениуле эсленедиле

Нальчикде, республиканы районларында да, къарар адамлары болмай къалгъанла, саусузла тургъан юйле бардыла. Аланы иги кесегинде иш бла байламлы бола-бола тургъанма.

25.09.2021 - 09:30

Жарым ёмюрню – сабийлени окъутуугъа

Темиржанланы Фатимат Ибрагимовна Ташлы-Таланы орта школунда устаз болуп ишлегенли элли жылдан атлагъанды.

24.09.2021 - 09:09

СЁЗ РЕГИОНЛАНЫ АЙНЫТЫУНУ ЮСЮНДЕН БАРГЪАНДЫ

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Москвада Регионланы айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыууна къатышханды, ол Россейни Правительствосуну Председателини орунбасары Ма

24.09.2021 - 09:08

РЕСПУБЛИКАДА ДАРМАН САЛДЫРЫУ БАРАДЫ

КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосу билдиргеннге кёре, республикада жангы коронавирус ауруудан 169 588 адам дарман салдыргъандыла. Аладан 137 355 адам эки кезиуню да ётгендиле.