Къарындаш халкъларыбызгъа мамырлыкъда тынч-ырахат жашау этерлерин, жашнарларын тежейме

КъМР-ни Башчысы Юрий Коков Рауль Хаджимбаны бла Анатолий Бибиловну Россей Абхазия эмда Юг Осетия республикаланы жалынчакъсызлыкъларын къабыл кёргенли он жыл толгъаны бла алгъышлагъанды.
«Бюгюн Сухимиде бла Цхинвалда Россей  Абхазия эмда Юг Осетия республикаланы жалынчакъсызлыкъларын къабыл кёргенли  он жыл толгъанын къууанчлы белгилейдиле. Ол халкъла аралы правону  жангы субъектлерини къыраллыкъларын тохташдырыуда бек магъаналы кезиуге саналады.
Озгъан жылланы ичинде Россей Федерацияны болушлугъу бла республикалада социал-экономика айныуну жолунда иги жанына уллу тюрлениуле болгъандыла. Бек башы уа – регионда мамырлыкъ эмда ырахатлыкъ жалчытылынадыла.
Абхазияны, Юг Осетияны бла Къабарты-Малкъарны тёрели шуёх байламлыкъла, бир бирге билеклик этиу, кёп жанлы эмда узакъ болжаллы бирге ишлеу бирикдиредиле. Къабарты-Малкъарны Парламентини, Правительствосуну эмда битеу жамауатыны атларындан, кесим энчи да Абхазия Республиканы Президенти Рауль Джумкович Хаджимбаны, Юг Осетия Республиканы Президенти Анатолий Ильич Бибиловну бу аламат байрам бла жюрегимден къызыу алгъышлайма, къарындаш халкъларыбыз жашнарларын, мамырлыкъда тынч-ырахат жашау этерлерин сюйгеними билдиреме!»-деп айтылады КъМР-ни Башчысыны алгъышлау  сёзюнде.

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

25.09.2021 - 09:30

Жамауат улоулада жюрюгенлеге таплыкъгъа

 Кёп болмай транспорт инфраструктура реформагъа кёре, билетлени бирикдирирча   Москва бла Нальчик  «Тройка» транспорт картаны ишлетирге келишгендиле, деп билдириледи Нальчик шахар округну пресс-слу

25.09.2021 - 09:30

Къыйматлы тюрлениуле эсленедиле

Нальчикде, республиканы районларында да, къарар адамлары болмай къалгъанла, саусузла тургъан юйле бардыла. Аланы иги кесегинде иш бла байламлы бола-бола тургъанма.

25.09.2021 - 09:30

Жарым ёмюрню – сабийлени окъутуугъа

Темиржанланы Фатимат Ибрагимовна Ташлы-Таланы орта школунда устаз болуп ишлегенли элли жылдан атлагъанды.

24.09.2021 - 09:09

СЁЗ РЕГИОНЛАНЫ АЙНЫТЫУНУ ЮСЮНДЕН БАРГЪАНДЫ

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Москвада Регионланы айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыууна къатышханды, ол Россейни Правительствосуну Председателини орунбасары Ма

24.09.2021 - 09:08

РЕСПУБЛИКАДА ДАРМАН САЛДЫРЫУ БАРАДЫ

КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосу билдиргеннге кёре, республикада жангы коронавирус ауруудан 169 588 адам дарман салдыргъандыла. Аладан 137 355 адам эки кезиуню да ётгендиле.