Къыйматлы проектлени бардырыуну къайгъысын кёре.

Кёп болмай РФ-ни Эл мюлк министерствосуну мелиорация жаны бла департаменти видеоконференция халда кенгеш бардыргъанды. Анда «Агропромышленный комплексни продукциясыны экспорту» къырал проектни эм «Россейни мелиоратив комплексин айнытыу» программаны жашауда бардырыуну, алагъа бёлюннген бюджетни хайырланыуну юсюнден айтхандыла. Андан сора да, 2013-2020 жыллада эл мюлк бёлюмню айнытыу къырал программаны ол санда эл мюлк продукцияны рыногун тийишли халда къурауну да сюзгендиле.
Кенгешге Къабарты-Малкъардан эл мюлк министр Хасан Сижажев, аны орунбасары Мачраил Шетов, ведомствону келечилери эм мелиорация жаны бла инвестиция проектлени бардыргъан эл мюлк предприятияланы бла элли-фермер мюлклени таматалары къатышхандыла.
Быйыл 25 ноябрьге этилген эсеплеге кёре, «Россейни мелиоратив комплексин айнытыу» программаны чеклеринде 4200 гектар чакълы жерде мелиоратив системаланы бла гидротехника объектлени къурулушу бардырылгъанды, жангыртыу эм техника бла да жалчытыу ишле тамамланнгандыла. Ол план бла белгиленнген 7470 гектардан жалан 56,2 процентиди. Бюгюнлюкде 3602 гектарда 16 объект битдириле турады.
«Агропромышленный комплексни продукциясыны экспорту» проектге кёре уа мелиоратив системалада бла гидротехника сооружениялада 1575 гектарда игилендириу ишле бардырылгъандыла эм жангы оборудование да алыннганды. Ол этилирге керек ишледен 1,05 процентге аслам болгъанды. Анга да къарамай, жылны ахырына энтта да 251 гектарда объектлени ремонтун бошар мурат этиледи.

Курданланы Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

30.07.2021 - 16:51

МИРЗЕУНЮ ТАПЛЫГЪЫНА КЁЗ-КЪУЛАКЪ БОЛА

Россельхозараны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню лабораториясында битимчилик продукцияны качествосун тинтиу бла тынгылы кюрешедиле.

30.07.2021 - 09:58

ЖАЯУ ЖЮРЮУ – САУЛУКЪНУ МУРДОРУ

Къабарты–Малкъарда «Миллетни саулугъуну лигасыны» бёлюмю «Саулукъгъа минг атлам» деген проектни бир талай жыл бардырады.

29.07.2021 - 10:15

Акъылбалыкъ болмагъанланы эркинликлерин къоруулаугъа – энчи эс

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков акъылбалыкъ болмагъанланы эркинликлерин бузуу ишлени болдурмазча соруула жаны бла ишчи кенгеш бардыргъанды.

29.07.2021 - 10:15

Казбек Коковну эфирде жамауат бла тюзюнлей байламлыгъыны болжалы кёчюрюледи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кесини инстаграм-аккаунтунда  «Тюзюнлей линиясыны» болжалы 29 июльдан 3 августха кёчюрюлгенини юсюнден билдиргенди.

29.07.2021 - 10:14

Россейде – майдалланы 20 комплекти

Токиода Олимпиаданы ючюнчю кюню россейли къараучулагъа эсде къалырча болгъанды - спортчуларыбыз бир сагъатны ичинде юч алтын майдал къытхандыла.