Сёлешиуню баш темасы - къырал политиканы жашауда бардырыу эмда право системаны игилендириу.

Россей Федерацияны юстиция министри А.В. Коновалов Къабарты-Малкъаргъа иш бла келгенди. Программа РФ-ни Минюстуну КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан К.В. Коков бла эки жанлы тюбешиуден башланнганды. Ала къырал политиканы жашауда бардырыу, республикалы право системаны игилендириу, Къабарты-Малкъарда жашагъанланы хакъсыз юрист болушлукъ бла жалчытыу вопросланы сюзгендиле.
Ол кюн Правительствону юйюнде Александр Коновалов бла К.В. Коков КъМР-де баш федерал инспектор Т.Э. Макоев, КъМР-ни Правительствосу, Юстиция министерствону бойсунууунда болгъан жер-жерли службала да къошулуп кенгертилген кенгеш бардыргъандыла. КъМР-де Минюстну Управлениясыны 2019 жылны биринчи жыл жарымында ишини эсеплери чыгъарылгъандыла. Республикалы право актланы бла законопроектлени праволу эм коррупциягъа къажау экспертизаны бардырылыууна, норматив документлени федерал регистрлерини кёрюмдюлерини базаларын къурауну мониторингини эсеплерине, аланы толтурулууларына энчи къаралгъанды.
Сюзюлген темалагъа докладларын Россейни Минюстуну КъМР-де Управлениясыны таматасы Кужонланы Ж.А., КъМР-де УФСС-ни башчысы Бауаланы А.К., КъМР-де УФСИН-ни оноучусу А.Ч.Лихов, КъМР-де ЗАГС-ны Управлениясыны таматасы Ю.Т. Пазова, Россейни Минюстуну Шимал-Кавказ РЦСЭ ФБУ-ну нальчик управлениясыны таматасы З.М. Амшоков, КъМР-ни Нотариальный палатасыны оноучусу А.А. Целоусова, КъМР-ни Адвокат палатасыны таматасы С.Е. Шабёркина, КъМР-ни урунуу эм социальный къоруулау министри Асанланы А.О. окъугъандыла.
Къабарты-Малкъарда ишчи жолоучулугъуну чегинде Александр Коновалов жангы мекямны жокълагъанды эм РФ-ни Юстиция министерствосуну КъМР-де Управлениясыны келечилери бла тюбешгенди.

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

30.07.2021 - 16:51

МИРЗЕУНЮ ТАПЛЫГЪЫНА КЁЗ-КЪУЛАКЪ БОЛА

Россельхозараны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню лабораториясында битимчилик продукцияны качествосун тинтиу бла тынгылы кюрешедиле.

30.07.2021 - 09:58

ЖАЯУ ЖЮРЮУ – САУЛУКЪНУ МУРДОРУ

Къабарты–Малкъарда «Миллетни саулугъуну лигасыны» бёлюмю «Саулукъгъа минг атлам» деген проектни бир талай жыл бардырады.

29.07.2021 - 10:15

Акъылбалыкъ болмагъанланы эркинликлерин къоруулаугъа – энчи эс

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков акъылбалыкъ болмагъанланы эркинликлерин бузуу ишлени болдурмазча соруула жаны бла ишчи кенгеш бардыргъанды.

29.07.2021 - 10:15

Казбек Коковну эфирде жамауат бла тюзюнлей байламлыгъыны болжалы кёчюрюледи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кесини инстаграм-аккаунтунда  «Тюзюнлей линиясыны» болжалы 29 июльдан 3 августха кёчюрюлгенини юсюнден билдиргенди.

29.07.2021 - 10:14

Россейде – майдалланы 20 комплекти

Токиода Олимпиаданы ючюнчю кюню россейли къараучулагъа эсде къалырча болгъанды - спортчуларыбыз бир сагъатны ичинде юч алтын майдал къытхандыла.