ЧЫНТТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬЛЕ БОЛУРЧА

Кёп болмай «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю бардырып Нальчикде IThub колледжни мурдорунда оналтынчы жаш тёлю бизнес-школа ишин башлагъанды.  Проектни баш магъанасы жаш адамланы предпринимательстволукъну тасхалары бла шагъырейлендирирге эм урунургъа болушургъады. 

Быйыл анга бизни республикадан 45 адам къатышады. Ала вузла бла колледжледе окъугъан студентле, ишлерин энди башлагъан неда аллай мурат этгенледиле. 

Аны ачылыууна чакъырылгъан къонакъланы арасында «Мой бизнес» араны бла   монополиягъа къажау туруу службаны таматалары   Хадис Дударов бла Анна Кумахова, IThub IT-колледжни къурагъан эм башчылыкъ этген Созайланы Ибрагим эм башхала болгъандыла.

 Жыйылыуда Хадис Ауесович жаш адамланы жууаплы башламчылыкълары бла алгъышлап, бюгюнлюкде гитче эм орта бизнесге къыралны жанындан къаллай болушлукъ этилгенини юсюнден хапарлагъанды. Аны бла бирге «Мой бизнес» ара тамамлагъан жумушланы да сагъыннганды.

Эсге сала айтсакъ, проектге къатышханлагъа сынамлы экспертле, бизнесменле эм башхала да лекцияла окъурукъдула эм мастер классла ётдюрлюкдюле. Аны чеклеринде бу кюнледе жаш адамла бла IThub IT-колледжни таматасы Созайланы Ибрагим да тюбешгенди.  

Спикер бизнес бла кюреширге сюйген адамны билиминден сора да, къылыгъы да келиширге кереклисин белгилегенди.  Аны бла бирге сайлагъан бёлюмюнде иги специалист болурча ишини юсюнден тынгылы билирге кереклисин эсге салгъанды. Андан сора да, ол ишчилеге тап оноу эте билирге, сынамлы кадрланы сайларгъа эм ишлерине тынгылы кёз-къулакъ болурча амалланы юйретгенди. Предприниматель кесини ишин къалай башлагъанын, ол санда IThub колледжни къурагъаныны юсюнден да билдиргенди.   Ол колледж 9-11-чи классланы окъуучуларына жангы технологияланы хайыры бла кеслери сайлагъан IT – усталыкълагъа окъургъа онг тапдыргъанын да эсге салгъанды.

Сынамлы эксперт бардыргъан мастер-классха жаш адамла бек бюсюрегендиле эм ахырында тюрлю-тюрлю жарсытхан сорууларын да бергендиле.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

«ЭРИШИУГЕ КЪАТЫШХАНЫМ ИШИМЕ БАШХА КЁЗДЕН КЪАРАТХАНДЫ»

Кичибалыкъны битеулю билим берген мектебини башланнган классларында окъутхан  Бапыналаны Лейля алгъаракълада «Эм ахшы жаш устаз-2024» Битеуроссей усталыкъ эришиуге къатышып, анда эки кере да жетиши

25.05.2024 - 10:01

БИРЛЕ ТЁЛЕЙДИЛЕ, БАШХАЛА УА БОРЧ ЭТЕДИЛЕ

Республикада хайырланылгъан электрокючню багъасын тёлеу жаны бла болумну юсюнден «Каббалкэнерго» предприятияда сёлешгендиле.

25.05.2024 - 09:03

ЫЗЫНДАН КЪАРАР АДАМЫ БОЛСА…

Къадар бармыды? Огъесе хар зат да кесибизни къолубуздамыды?

24.05.2024 - 12:25

УЛЛУ ОНГЛА, УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла.

24.05.2024 - 09:03

САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады.