МИНГИ ТАУДА – КОСМОС ЛАБОРАТОРИЯ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу  республикабызны сейирлик жерлери бла шагъырей этгенлей турады. Бу жол ол телеграмында «Обсерватория Пик Терскъол» халкъла аралы станцияны юсюнден билдиргенди.

40 жылны ичинде битеу дуниядан астрономла андан жулдузлагъа къарайдыла, таулагъа ёрлеучюле мында хауагъа юйренир ючюн турадыла, Бахсан ауузуну бла Элбрусну тамашалыкъ жерлерине къарап, зауукълукъ аладыла. Ол «Жангы кругозор» станцияда Элбрусну тёппесине 10 километр жетмей 3150 метр бийикликде ишленнгенди. Аны къурулушу 1970 жыллада Украинаны Баш астрономия обсерваториясы Ярослав Яцкивни башчылыгъында башланнганды. Ол кезиуде тюрлю-тюрлю кючлюлюклери болгъан беш инструмент салыннгандыла, алай айныр ючюн бютюн жангы оборудования изленнгенди. Ол мурат бла 1980 жылланы экинчи жарымында «Цейс-2000» телескопну алыргъа заявка этилгенди. 1986-1988 жыллада анда кенглиги 20 метр болгъан купол ишленнгенди. Жангы телескопну жангызда 1995 жылда, кёп чурум, ол санда политика даулашла да кетерилгенден сора, орнатхандыла. 2001 жылда уа астрономлагъа къонакъ юй ишленип башланнганды. 2006 жылны 29 мартында уа обсерваторияда кюн толусунлай тутулгъаны тохташдырылгъанды.

 Обсерваторияда жулдузланы энчиликлерин тинтедиле, аланы тизмелерин жарашдырадыла. Аны директоруну орунбасары Александр Сергеев билдиргеннге кёре, телескоп къаланы ичинде хар заманда да тазалыкъны тутуугъа энчи эс бёлюнеди, тышындан адамлагъа бери кирирге эркин этилмейди. «Биз кёкню суратха алдырмайбыз, аллай жумушла бла суратчыла кюрешедиле. Биз жулдузланы  юсюнден тынгылы билим жыйышдырабыз», - дейди ол.

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

«ЭРИШИУГЕ КЪАТЫШХАНЫМ ИШИМЕ БАШХА КЁЗДЕН КЪАРАТХАНДЫ»

Кичибалыкъны битеулю билим берген мектебини башланнган классларында окъутхан  Бапыналаны Лейля алгъаракълада «Эм ахшы жаш устаз-2024» Битеуроссей усталыкъ эришиуге къатышып, анда эки кере да жетиши

25.05.2024 - 10:01

БИРЛЕ ТЁЛЕЙДИЛЕ, БАШХАЛА УА БОРЧ ЭТЕДИЛЕ

Республикада хайырланылгъан электрокючню багъасын тёлеу жаны бла болумну юсюнден «Каббалкэнерго» предприятияда сёлешгендиле.

25.05.2024 - 09:03

ЫЗЫНДАН КЪАРАР АДАМЫ БОЛСА…

Къадар бармыды? Огъесе хар зат да кесибизни къолубуздамыды?

24.05.2024 - 12:25

УЛЛУ ОНГЛА, УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла.

24.05.2024 - 09:03

САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады.