СОЧЭ КЪАЩЫПОПЛЪЭ

«Белая Ладья» фIэщыгъэр зэрихьэу Налшык къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ курыт еджапIэхэм я командэхэм шахматымкIэ я урысейпсо зэхьэзэхуэ зэIуха. Абы щызэпеуащ 2010 гъэм къалъхуа ныбжьыщIэхэмрэ нэхъыщIэжхэмрэ.

Зэхьэзэхуэм и кIэух зэпеуэм нэсащ республикэм и еджапIэхэм я командибгъу. АдэкIэ абыхэм ирагъэкIуэкIа зэIущIэхэм къарикIуахэр зэхалъхьэжа нэужь япэ увыпIэр иратащ Налшык къалэм и курыт еджапIэ №14-м и командэм. Абы хэтащ Токъуий Валерэ, Ольховик Максим, Суючев Аммар, Ахматовэ Iэминэ сымэ.

Темрокъуэ Инал, Темрокъуэ Амир, Жэмбей Артур, Джыназ Ритэ сымэ Налшык къалэм и курыт еджапIэ №32-м и командэм хэту зэхьэзэхуэм етIуанэ щыхъуахэщ. Ещанэ увыпIэр яубыдащ Тэрч къалэм и курыт еджапIэ №-2-м и гъэсэнхэу Iэщыжь Iэдэм, Къэжэр Сэлим, Iэщыжь Мухьэмэд, Джатэгъэжь Даринэ сымэ.

«Белая Ладья» урысейпсо зэхьэзэхуэм и кIэух зэпеуэр мэкъуауэгъуэм и 1 - 11-хэм Сочэ къалэм щызэхэтынущ. Ди республикэм и щIыхьыр абы щихъумэнущ Налшык и курыт еджапIэ №14-м и командэм.

АЛЫДЖЫКЪУЭ Руслан.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

25.06.2024 - 09:17

Террорым пэ­щIэтынымкIэ комиссэм

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек ­Къэбэрдей-Балъкъэрым щIэпхъаджагъэ къы­­щымыгъэхъун IуэхукIэ Террорым пэ­щIэтынымкIэ комиссэм и зимычэзу зэIущIэ иригъэкIуэкIащ. 

25.06.2024 - 09:15

Натхъуэдж - Абазэхэ гъуэгухэр

Анапэ быдапIэм къыщыщIэдзауэ Къэбэрдейм и къуэкIыпIэ лъэныкъуэм нэсыху дэ­нэкIи ущрихьэлIэрт выгухэмрэ шыгухэмрэ щызекIуэ гъуэгу куэдыкIейм.

25.06.2024 - 09:14

Кинофестивалыр зэхуащIыж

КъБР-м и Музыкэ теат­рым мэкъуауэгъуэм и 21-м щы­зэхуащIыжащ «Къэ­бэр­дей-Балъкъэр-2024» лъэп­къыбэ кинофестивалыр.

25.06.2024 - 09:02

НЭХЪЫФI ДЫДЭХЭМ ЯЩЫЩЩ

ЩIэныгъэ

24.06.2024 - 15:41

ЩIЫХЬ ТХЫЛЪХЭР ЯРИТАЩ

Къэбэрдей-Балъкъэр ­Рес­публикэм и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Казбек республикэм щып­сэухэу щIыналъэм и зыу­жьыныгъэм хэлъ­хьэ­ныгъэшхуэ хуэзыщIахэм щы­ты­кIэ гуапэм иту тыгъэ­хэр яри­тащ.