КЪЫЩIАГЪЭКIЫМ И КУЭДАГЪЫМ ХОХЪУЭ

Къэбэрдей-Балъкъэрым Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм иджыблагъэ къызэритамкIэ, 2024 гъэм и щIышылэ -мазаем къриубыдэу республикэм къыщыщIагъэкIа IэфIыкIэхэкIхэм я куэдагъым процент 24-кIэ, нэкулъу ящIым процент 43,7-кIэ, шатащхьэм – процент 1,2-кIэ, кхъуеймрэ кхъуейлъалъэмрэ – проценти 8,9-кIэ хэхъуащ.

ЩIакхъуэмрэ щIакхъуэхэкIымрэ, макарону къыщIагъэкIам и куэдагъыр къапщытэж лъэхъэнэм ирихьэлIэу нэгъабэ щыIа бжыгъэхэм хуокIуэ.

Зэпалъытыж пIалъэм къриубыдэу Къэбэрдей-Балъкъэрым и мэкъумэш, ерыскъыхэкIхэм елэжь IуэхущIапIэхэм зэфIэкIыфIхэр къагъэлъэгъуащ. Псалъэм папщIэ, республикэм сырэу къыщыщIагъэкIам и куэдагъым процент 25-кIэ, псыIэфIхэкIхэм – процент 15-кIэ хагъэхъуащ.

Зэрыщыту къапщтэмэ, КъБР-м ерыскъыпхъэ къыщIэзыгъэкI и  промышленностыр шэщIауэ мэлажьэ, иджыпстуи, къэралым щыщыIэ экономикэ щытыкIэм емылъытауэ, зеужь, ди цIыхухэр фIагъ лъагэ зиIэ шхыныгъуэхэмкIэ ирикъуу къызэрагъэпэщ.

                                     ХЬЭЩЫКЪУЕЙ Олег.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

25.06.2024 - 09:17

Террорым пэ­щIэтынымкIэ комиссэм

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек ­Къэбэрдей-Балъкъэрым щIэпхъаджагъэ къы­­щымыгъэхъун IуэхукIэ Террорым пэ­щIэтынымкIэ комиссэм и зимычэзу зэIущIэ иригъэкIуэкIащ. 

25.06.2024 - 09:15

Натхъуэдж - Абазэхэ гъуэгухэр

Анапэ быдапIэм къыщыщIэдзауэ Къэбэрдейм и къуэкIыпIэ лъэныкъуэм нэсыху дэ­нэкIи ущрихьэлIэрт выгухэмрэ шыгухэмрэ щызекIуэ гъуэгу куэдыкIейм.

25.06.2024 - 09:14

Кинофестивалыр зэхуащIыж

КъБР-м и Музыкэ теат­рым мэкъуауэгъуэм и 21-м щы­зэхуащIыжащ «Къэ­бэр­дей-Балъкъэр-2024» лъэп­къыбэ кинофестивалыр.

25.06.2024 - 09:02

НЭХЪЫФI ДЫДЭХЭМ ЯЩЫЩЩ

ЩIэныгъэ

24.06.2024 - 15:41

ЩIЫХЬ ТХЫЛЪХЭР ЯРИТАЩ

Къэбэрдей-Балъкъэр ­Рес­публикэм и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Казбек республикэм щып­сэухэу щIыналъэм и зыу­жьыныгъэм хэлъ­хьэ­ныгъэшхуэ хуэзыщIахэм щы­ты­кIэ гуапэм иту тыгъэ­хэр яри­тащ.