Асламлы спортну айнытмай, саулукълу миллетни къурар амал жокъду.

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков Нальчикде Сабий стадионну жокълагъанды. Ол ары барырны аллында, Физкультурачыны кюнюне аталып, футболдан, теннисден, женгил атлетикадан бла спорт гимнастикадан эришиуле ётгендиле. Республиканы оноучусу тренерле, жаш спортчула, аланы ата-аналары бла да ушакъ этгенди, учрежденияны онглары не халда болгъанларын, ишлеп тургъан секцияларын да кёргенди. Мында олимпиадалы резервли эки школ барды, алагъа юч мингден артыкъ сабий жюрюйдю (6-18-жыллыкъла).
Сабий стадион республикалы, регионла аралы эмда битеуроссей турнирле бийик даражада бардырылгъан майданнга айланнганды. Анда халкъла аралы класслы усталаны – Россейни, Европаны бла дунияны чемпионларын бла призёрларын - хазырлайдыла. Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъардан 141 спортчу къыралны юниор, жаш тёлю эмда абадан жыйымдыкъ командаларыны къауумларына киредиле, 1200-ден аслам адам тюрлю-тюрлю даражалы атлагъа, ол санда Россейни спортуну эмда халкъла аралы класслы усталарына кандидатлагъа бла спортну усталарына тийишли болурча мардаланы толтургъандыла.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

02.10.2022 - 10:30

НАРТ ЭПОСНУ БАЙРАМЫ

Россейни халкъларыны маданият хазналарыны  жылыны чегинде Къалмукъ Республикада «Джангарны туудукъларыны жеринде дунияны нарт таурухлары» деген  халкъла аралы фестиваль къуралгъанды.

01.10.2022 - 10:30

БАНКЛА БЛА КЕЛИШИМЛЕ ТАУУСУЛГЪАНДЫЛА

Юйюрле аналыкъ капиталны турмуш болумланы игилендириуге тынч эм чурумсуз хайырланылырча, Пенсия фонд 108 банк бла, ол санда Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк да бардыла, информация байламлыкъ жюрютюуню юс

01.10.2022 - 10:30

«АДАМ ИГИ КЁРМЕЙ БАШЛАГЪАНЛАЙ, МЫЧЫМАЙ ВРАЧХА ЖЕТЕРГЕ ТИЙИШЛИДИ»

Катаракта (кёзлеге ау тюшген ) жайылгъан аурууду, аны багъыуну  алчы амалын республикалы больницаны офтальмология бёлюмюнде хайырланадыла.

01.10.2022 - 09:35

УНУТУЛМАЗЛЫКЪ ЖИГИТЛЕ

Минги тауну тийресинде 1942 жылда бардырылгъан урушну кезиуюнде жоюлгъан 22 совет аскерчини ёлюклери кёп болмай табылгъан эдиле. Бу кюнледе аланы хурмет бла асырау жумуш ётгенди.

30.09.2022 - 10:30

Туберкулёзну жайылыууна къажау мадарла сюзюлгендиле

КъМР-ни Парламентини Председатели Татьяна Егорова законла чыгъарыучу органны президиумуну кезиулю жыйылыуун бардыргъанды.