КАДАСТР «ЦИФРАГЪА» КЁЧЕДИ

Роскадастрны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню архивинде сакъланнган 102 мингден артыкъ документни былтыр электрон халгъа кёчюргендиле. Бу ишни анда быйыл да бардырлыкъдыла, деп билдиргендиле республиканы Жер эмда ырысхы бла байламлы халланы министерствосундан.

Цифралы архивни къураугъа бюгюнлюкде уллу эс бурулады. Ол кеси да «Национальная система пространственных данных» деген къырал программада магъаналы жерни алады. Роскадастрда айтханларына кёре, аны хайырындан тийишли законодательство игирек боллукъду, реестрден берилген жумушланы качествосу да ёсерикди.

Цифралы сервислени айнытыуну да арт кезиуде къолгъа алгъандыла. Сёз ючюн, «Госуслуги» порталда Росреестрни отуздан артыкъ тюрлю жумушун тамамларгъа боллукъду. Ол санда жеринден тепдирилмеген мюлкню юсюнден информацияны алыргъа, архивде документлени копияларын жарашдырыргъа да. Бёлюм былтыр аллай информацияны 93 процентин электрон халда жарашдырып бергенди хайырланыучулагъа. Иш алай къуралгъанын адамла жаратадыла.

Электрон архивде керек информация бек терк табылады, ол кеси да анда ышаннгылы къорууланады. «Документ «цифрагъа» кёчюрюлген эсе, аны табып, хайырланыучугъа берирге талай минут керекди. Ол къагъытда болса уа, аны биринчиден электрон халгъа кёчюрюрге тюшеди - ол а кёп заман алады», - дегенди Роскадастрны КъМР-де бёлюмюню архивини башчысы Лариса Фиронова.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.04.2024 - 09:27

«Шёндюгю амалла окъутууну игилендирирге ахшы себепликдиле»

Байсыланы Мадина Терк районда жангыз таулу элни – Жангы Малкъарны – битеулю билим берген школунда информатикадан устазды.

24.04.2024 - 09:26

Малланы бютюн кёп жаяр умутлуду

Жангы Малкъарда 400-ге жууукъ месхетинли тюрклюле да жашайдыла.

24.04.2024 - 09:25

Саулукъ сакълауда тюрлениуле эсленирчадыла

Россейни Саулукъ сакълау министерствосу бардыргъан коллегияда 2023 жылны ичинде ишлерини эсеплерин чыгъаргъанды. Аны юсюнден КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кесини телеграм-каналында жазгъанды. 

24.04.2024 - 09:24

«Жумушларыбыз кёпдюле, аланы барысын да тындырыргъа кюреширикбиз»

Жангы Малкъар таулула кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора 1958 жылда къуралгъанды. Эл Урожайненский районну жеринде Терк сууну онг жагъасында орналгъанды.

23.04.2024 - 21:06

РАЙОННУ АТЫН ИГИ БЛА АЙТДЫРАДЫЛА

Къошакъ билим бериуде ишлеген устазланы араларында бардырылгъан эм магъаналы эришиу «Жюрегими сабийлеге береме» деген ат бла Россей Федерацияда быйыл 20-чы кере бардырылады.