ХЫЙЛАЧЫ СЁЛЕШГЕН СУНМАГЪЫЗ

Хыйлачыла телефон бла сёлешип, адамланы арт кезиуледе безитип бошагъандыла. Кёпле,  тюз кеси таныгъан адамы сёлешмесе, неда ол номер мында жюрюген номерлеге ушамаса , телефонну алмай да къоядыла. Номер башха регионну неда Москва шахарны болса уа-бютюнда. Алай ол а хыйлачы угъай, сизге керек адам болургъа боллукъду,  дейдиле Роскадастрны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде. Сёз ючюн, бу ведомствону жумушларын тыш регионлада алыргъа умут этсегиз неда аны къайсы бёлюмюнде да документлеригизни унутуп кетсегиз, оператор сизге Москваны ма бу телефон номерлеринден сёлеширикди: 8 (495) 587-80-77 неда 8 (495) 598-58-71.

«Бизни специалистлерибиз сизни бла тюбеширик заманны билирге деп, дагъыда консультация къалай бериллигин ангылатырча, тышына чыгъып приём къалайда бардырыллыгъын неда курьер къачан келлигин билдирир ючюн сёлешиучюдюле. Телефон бла номер неда код сормайбыз, адамны юсюнден энчи шартланы да излемейбиз», - дегенди Роскадастрны КъМР-де бёлюмюню башчысы Анна Тонконог.

Бу магъаналыды! Сагъынылгъан (8 (495) 587-80-77 неда 8 (495) 598-58-71) номерледен сёлешгенлерин эслемей къойгъан эсегиз, алагъа ызына угъай, ма бу номерге сёлешигиз: 8 (8662) 93-00-17.

 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.04.2024 - 09:27

«Шёндюгю амалла окъутууну игилендирирге ахшы себепликдиле»

Байсыланы Мадина Терк районда жангыз таулу элни – Жангы Малкъарны – битеулю билим берген школунда информатикадан устазды.

24.04.2024 - 09:26

Малланы бютюн кёп жаяр умутлуду

Жангы Малкъарда 400-ге жууукъ месхетинли тюрклюле да жашайдыла.

24.04.2024 - 09:25

Саулукъ сакълауда тюрлениуле эсленирчадыла

Россейни Саулукъ сакълау министерствосу бардыргъан коллегияда 2023 жылны ичинде ишлерини эсеплерин чыгъаргъанды. Аны юсюнден КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кесини телеграм-каналында жазгъанды. 

24.04.2024 - 09:24

«Жумушларыбыз кёпдюле, аланы барысын да тындырыргъа кюреширикбиз»

Жангы Малкъар таулула кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора 1958 жылда къуралгъанды. Эл Урожайненский районну жеринде Терк сууну онг жагъасында орналгъанды.

23.04.2024 - 21:06

РАЙОННУ АТЫН ИГИ БЛА АЙТДЫРАДЫЛА

Къошакъ билим бериуде ишлеген устазланы араларында бардырылгъан эм магъаналы эришиу «Жюрегими сабийлеге береме» деген ат бла Россей Федерацияда быйыл 20-чы кере бардырылады.