Илму эмда чыгъармачылыкъ жолун ачыкълай

Жазыучу, кесаматчы, филология илмуланы доктору, профессор, КъМР-ни илмусуну сыйлы къуллукъчусу Толгъурланы Хамитни жашы Зейтун туугъанлы 85-жыллыгъына жораланып, КъМКъУ-ну китапханасында  «Малкъар адабиятны тинтиучюсю» деген ат бла уллу кёрмюч къуралгъанды. Анда салыннган экспонатла фахмулу жазыучубузну эмда жашаууну юсюнден толу хапар билдиредиле.  
Толгъур улуну чыгъармачылыгъы малкъар адабиятда энчи жерни алады. Аны «Эрирей», «Кызгъыл кырдыкла», «Ашыкъ оюн», «Жетегейле», «Акъ гыранча», «Алтын аякъ», «Акъ жыйрыкъ» деген эм башха повестьлери бла романлары малкъар адабиятда энчи ызларын къойгъандыла. 
Зейтун Хамитовични адабиятны тинтиу илмуда да юлюшю бир да болмагъанча уллуду. Ол малкъар литератураны тарыхыны юсюнден 300-ден артыкъ статья бла  бир ненча монография  жазгъанды. Ала бусагъатда кёп затха кёз ачадыла эмда  адабият бла байламлы илмуну айнытыугъа уллу къошумчулукъ этедиле.
Холаланы Марзият.

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.04.2024 - 09:27

«Шёндюгю амалла окъутууну игилендирирге ахшы себепликдиле»

Байсыланы Мадина Терк районда жангыз таулу элни – Жангы Малкъарны – битеулю билим берген школунда информатикадан устазды.

24.04.2024 - 09:26

Малланы бютюн кёп жаяр умутлуду

Жангы Малкъарда 400-ге жууукъ месхетинли тюрклюле да жашайдыла.

24.04.2024 - 09:25

Саулукъ сакълауда тюрлениуле эсленирчадыла

Россейни Саулукъ сакълау министерствосу бардыргъан коллегияда 2023 жылны ичинде ишлерини эсеплерин чыгъаргъанды. Аны юсюнден КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кесини телеграм-каналында жазгъанды. 

24.04.2024 - 09:24

«Жумушларыбыз кёпдюле, аланы барысын да тындырыргъа кюреширикбиз»

Жангы Малкъар таулула кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора 1958 жылда къуралгъанды. Эл Урожайненский районну жеринде Терк сууну онг жагъасында орналгъанды.

23.04.2024 - 21:06

РАЙОННУ АТЫН ИГИ БЛА АЙТДЫРАДЫЛА

Къошакъ билим бериуде ишлеген устазланы араларында бардырылгъан эм магъаналы эришиу «Жюрегими сабийлеге береме» деген ат бла Россей Федерацияда быйыл 20-чы кере бардырылады.