АЙЫРЫУЛА БЛА БАЙЛАМЛЫ КЕЛИШИМЛЕ

Россейни Президентини айырыулары бла байламлы Къабарты-Малкъарны Жамаут палатасы бу кюнледе «Единая Россиия», ЛДПР-ни эм «Зелёные» политика партияланы жер-жерли бёлюмлери бла келишимле тауусханды. Анга кёре партияланы келечилери айырыу участкалада жамауат къараучуланы къуллукъларын толтурлукъдула. Аллай келишимлени айырыулада ишлерик Жамауат штаб алгъаракълада муниципалитетледе Жамауат палатала, профсоюзла эм коммерциялы болмагъан организацияла (НКО) бла да бардыргъанды.

Палатаны башчысы Хазратали Бердов белгилегенича, быллай келишимле ачыкъ документ халда толтуруладыла, аланы бегитиуге башха политика партияла, биригиуле да къошулургъа боллукъдула. «Биз бирге ишлерге хазырбыз, Жамауат палата хар тири инсаннга ачыкъды», - дегенди ол.

«Единая Россия» партияны регион бёлюмюню секретарыны орунбасары, партияны толтуруучу комитетини башчысы Дмитрий Парафилов Къабарты-Малкъарда айырыула дайым да бийик даражада ётдюрюлгенлерин, алада бузукълукъ болмаучусун чертгенди. Ол айтханыча, жамауат къараучула айырыулада законлукъ сакъланнганына шагъатлыкъ этерге керекдиле, политика партиялагъа да бу иш чурумсуз болуру магъаналыды.  ЛДПР-ни келечиси Владимир Безгодько аланы партияларыны санында къараучула аслам болгъанларын, ала айырыула болгъан кюнледе социал сетьлени да тири хайырланырыкъларын билдиргенди. Республиканы Парламентини «Зелёные» партиядан депутаты Сафарби Шхагапсоев а Жамауат палата жууаплы ишни тамамлау бла байламлы республикада политика властьла бла НКО-ла кючлерин бирикдирген майдан болгъанына эс бургъанды.

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.04.2024 - 09:27

«Шёндюгю амалла окъутууну игилендирирге ахшы себепликдиле»

Байсыланы Мадина Терк районда жангыз таулу элни – Жангы Малкъарны – битеулю билим берген школунда информатикадан устазды.

24.04.2024 - 09:26

Малланы бютюн кёп жаяр умутлуду

Жангы Малкъарда 400-ге жууукъ месхетинли тюрклюле да жашайдыла.

24.04.2024 - 09:25

Саулукъ сакълауда тюрлениуле эсленирчадыла

Россейни Саулукъ сакълау министерствосу бардыргъан коллегияда 2023 жылны ичинде ишлерини эсеплерин чыгъаргъанды. Аны юсюнден КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кесини телеграм-каналында жазгъанды. 

24.04.2024 - 09:24

«Жумушларыбыз кёпдюле, аланы барысын да тындырыргъа кюреширикбиз»

Жангы Малкъар таулула кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора 1958 жылда къуралгъанды. Эл Урожайненский районну жеринде Терк сууну онг жагъасында орналгъанды.

23.04.2024 - 21:06

РАЙОННУ АТЫН ИГИ БЛА АЙТДЫРАДЫЛА

Къошакъ билим бериуде ишлеген устазланы араларында бардырылгъан эм магъаналы эришиу «Жюрегими сабийлеге береме» деген ат бла Россей Федерацияда быйыл 20-чы кере бардырылады.