МИНГИ ТАУ БЛА ШАГЪЫРЕЙЛЕНЕДИЛЕ

Актёр эм поэт Владимир Высоцкийни туугъан кюнюде Уралда алыкъа жамауатха кёргюзтюлмеген суратланы кёрмючю болгъанды.

Анга сурат алыучу Владимир Федосов Минги тауну тийрелеринде алгъан 53 сурат киредиле. Алада 32-жыллыкъ Высоцкийни тенглерини, альпинистлени биргелерине кёребиз. Ала суратха тюшебиз деп бирге тизилмегендиле, Владимир Федосов аланы камерагъа ушакъ эте, кюле-ышара, бара тургъанлай алгъанды. Суратланы Владимир Высоцкийни музейине уа предприниматель, аны чыгъармачылыгъын бек сюйген Андрей Симановский бергенди. Ол кеси заманында аланы «Екатерининская ассамблея» аукционда тёрт миллионнга алгъан эди.

Белгилисича, поэт эм жырчы Элбрусда кёп кере болгъанды, ол санда «Вертикаль» фильмни алдыргъанларында да. Анда ойнар ючюн, ол къаялагъа ёрлерге юйреннгенди, андан сора уа, тауланы сюйюп, башха бийикликлени да кёрюрге итиннгенди. Таулада ол кесин сынагъанды, илхам да тапханды.

 

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.04.2024 - 09:27

«Шёндюгю амалла окъутууну игилендирирге ахшы себепликдиле»

Байсыланы Мадина Терк районда жангыз таулу элни – Жангы Малкъарны – битеулю билим берген школунда информатикадан устазды.

24.04.2024 - 09:26

Малланы бютюн кёп жаяр умутлуду

Жангы Малкъарда 400-ге жууукъ месхетинли тюрклюле да жашайдыла.

24.04.2024 - 09:25

Саулукъ сакълауда тюрлениуле эсленирчадыла

Россейни Саулукъ сакълау министерствосу бардыргъан коллегияда 2023 жылны ичинде ишлерини эсеплерин чыгъаргъанды. Аны юсюнден КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кесини телеграм-каналында жазгъанды. 

24.04.2024 - 09:24

«Жумушларыбыз кёпдюле, аланы барысын да тындырыргъа кюреширикбиз»

Жангы Малкъар таулула кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора 1958 жылда къуралгъанды. Эл Урожайненский районну жеринде Терк сууну онг жагъасында орналгъанды.

23.04.2024 - 21:06

РАЙОННУ АТЫН ИГИ БЛА АЙТДЫРАДЫЛА

Къошакъ билим бериуде ишлеген устазланы араларында бардырылгъан эм магъаналы эришиу «Жюрегими сабийлеге береме» деген ат бла Россей Федерацияда быйыл 20-чы кере бардырылады.