Картофдан бай тирлик алыуну амалларын сюзгендиле.

Жыл сайын бардырылыучу «Сабанны кюню» деген семинар-кенгеш алгъаракъда Зольск районда Белокаменка элде ётгенди. Бу ишни РАН-ны бизни республикада илму арасыны (КБНЦ) эл мюлк институту бла SumiAgro компания къурагъандыла. Анга КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну, МФЦ-ны бизнесменлени жумушларына къарагъан бёлюмюню, Россельхозараны келечилери, картоф ёсдюрюу бла кюрешген предпринимательле да къатышхандыла, деп билдиргендиле арадан.
Бу жол ала Къабарты-Малкъарда картофну урлукъларыны бютюн хайырлыларын чыгъарыуну юсюнден КБНЦ-ны биотехнология лабораториясы орналгъан сынам жер участкада сюзюлгендиле. Аны кезиуюнде Эл мюлк министерствону, Россельхозараны, сагъынылгъан институтну келечилери, къоншу регионладан келген предпринимательле да оюмларын туура этгендиле. МФЦ-ны келечилери уа «Эл мюлк товарла чыгъарыучулагъа комплекс халда себеплик этиу» деген программалары бла шагъырейлендиргендиле. Сёз анда учрежденияда бизнесге не бла болушлукъ этилгенини, ары келгенле къаллай жумушларын тамамларгъа боллукъларыны юсюнден баргъанды.
Тюбешиуде дагъыда картофну бла будайны къоруулауда жангы амалланы, эл мюлк товарла чыгъарыучулагъа билеклик этиуню, сертификацияны, урлукълукъ битимле ёсдюрюлген жерлени сынауну юсюнден сёлешиннгенди. Топуракъны бузула барыуун къалай азайтыргъа боллугъуна, тик жерледе битимле ёсдюрюуге эмда мирзеуню качествосуна да аслам эс бурулгъанды.
Семинаргъа къатышханла картоф сынам халда ёсдюрюлген жерде болгъандыла, биотехнология лабораториягъа да къарагъандыла.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: