АЙЫРМАЛЫ УРУННГАНЛАНЫ САЙЛАГЪАНДЫЛА

«Каббалкэнерго» компанияда электрокюч сетьлеге къараучу эмда алагъа ремонт этиучю специалистлени араларында эришиуле бардырылгъандыла. Бу жол ала Черек районда бёлюмню окъутуу-юйретиу тийресинде ётгендиле, деп билдиргендиле энергетиклени организациясындан.

Усталыкъларында айырмалы болгъан ат ючюн онеки къауум эришгенди. Специалистле компанияны республикада бар бёлюмлеринден келген эдиле. Ала нечик хазыр болгъанларына, ишлерин терк эте билгенлерине, къауумлагъа киргенле бир-бирлерин къалай ангылап къармашханларына энчи комиссия багъа бергенди.

Алай бла биринчи жерге Май районну электрокюч сетьлерини келечилери чыкъгъандыла. Прохладныйде бёлюм экинчи болгъанды, Нальчикден бригада уа ючюнчю жерни алгъанды.

Ызы бла тёрт номинацияда алчыланы белгилегендиле. Эм иги устагъа Прохладныйде бёлюмню мастерин Станислав Кливитенкону санагъандыла, «Айырмалы электромонтёр» атха уа Александр Исаковну тийишли кёргендиле (Майскийде РЭС). Эришиулеге къатышханланы арасында эм сынамлы (тамата) Чегемде РЭС-ни келечиси Шауаланы Рашид (59 жыл) эди. Барындан да жаш а 27 жыллыкъ Аслан Гордогожев болгъанды. Ол Бахсанда бёлюмде урунады. Айырмалы судьялыкъ этгени ючюн компанияны производстволу планла жарашдырыу службасыны башчысы Наталья Супрун махтаугъа тийишли болгъанды.

«Ишчилени усталыкъларын кючлендириу жумушла терк-терк бардырыла турсала игиди. Ала сынам аладыла, участкалада иш къоркъуусузлу эмда къыйматлы болады, хайырланыучуланы электрокюч бла жалчытыу да кючленеди», - дегенди «Каббалкэнергону» баш инженери Алибек Яганов.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 12:35

КЪУРУЛУШЧУЛАНЫ КЪЫЙЫНЛАРЫНЫ ЭСЕБИ – ТЫРНЫАУУЗ БЛА МИНГИ ТАУ АЙБАТЛАННГАНЫ

Къурулушчуланы юслеринден айтханда, эм алгъа, эсинге бурун жыллада алыкъа алай белгили болмагъан тау жерде, Бахсан сууну жагъасында, граждан эм промышленный объектлени ишлегенле келедиле.

07.12.2023 - 08:10

ЖАНГЫ ШКОЛ ГАЗ БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫНАДЫ

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилени «Восточный» микрорайонда ишленнген жангы школну котельнясына газ тартып бошагъандыла.

07.12.2023 - 07:56

БИТЕУ СОРУУЛАГЪА ТИЙИШЛИ ЭС БУРУЛЛУКЪДУ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы ВКС халда гражданланы энчи приёмун бардырыууна къатышханды.

07.12.2023 - 07:56

ОТ ТЮШЮУДЕН САКЪЛАНЫР ЮЧЮН – БИЛДИРИУ СИСТЕМА

От тюшгени бла байламлы къыйын болумланы, алада ачыгъан адамланы санын азайтыр мурат бла МЧС-ни регионда надзор эм профилактика иш жаны бла инспекторлары муниципалитетни келечилери бла Бахсан район

07.12.2023 - 07:54

ЖАНЫЧА СЮЙГЕН АТА ЖУРТУНУ АЗАТЛЫГЪЫ АНЫ БАШ МУРАТЫ ЭДИ

Алгъыннгы номерибизде биз Чеченланы Шамилни, Уллу Ата журт урушну ветераныны, кеси заманында Зокаланы Келлетни юсюнден жазгъан материалын хазырлап басмалагъан эдик.