ОТ ЁЧЮЛТГЕНДЕ КЕРЕКЛИ СУУ БЫРГЪЫЛА ТАП ХАЛДА БОЛУРЧА

МЧС-ни регион бёлюмюню ишчилери жер-жерли самоуправление органланы эм сууну келтириу ючюн жууаплы организацияланы келечилери бла от ёчюлтгенде суу алыннган быргъыланы халлары тинтилгендиле. 

Бюгюнлюкде республикада къутхарыучула эшикде суу алырча 3325 жер барды, аладан 2442-си – от ёчюлтюу гидрантладыла, 713-сю – кёлледиле, 170-си уа суу жыйылгъан башняладыла. Быйыл суу быргъыла баргъан жерледе 63 жангы гидрант орнатылгъанды, 32-сине да ремонт этилгенди. Тамамланылгъан ишге къарамай, кёп элледе эм объектледе бу жаны бла хал иги тюйюлдю. 2442 гидрантдан 598-де бузукълукъла табылгъандыла, 182 кёлде кемчиликле эсепленнгендиле, от ёчюлтюучюле суу алырча оборудованиялары жангызда 33-де барды. Табийгъат эм адам ишлеген черекледе бла кёлледе от ёчюлтюу автомобильле жылны къайсы кезиуюнде да кирип суу алырча жерле жокъдула, ала кеслери да бек азындан 12 х12 метр болургъа керекдиле. 

Тинтиулени эсеплерине къыйын болумланы алгъадан тыйыу эм аланы хаталарын кетериу, от тюшюуге къоркъуусузлукъну жалчытыу комиссияны жыйылыуунда къаралырыкъды. Сууланы, суу быргъыланы, суу кюч бла келирча этиу оборудованияны халлары отну ёчюлтгенде баш магъананы тутадыла. Суу аз келсе неда ахырысы бла да чыкъмаса, уллу къыйынлыкъгъа келтирирге боллукъду.

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.05.2024 - 12:35

КЪЫРАЛ ЧЕКНИ КЪОРУУЛАУЧУЛАРЫ БЛА ЁТМЕКНИ ЖАРТЫ ЭТИП ЖАШАГЪАНДЫЛА

Чекчини кюнюне

29.05.2024 - 12:35

ЖЕТИШИМЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БОЛУРГЪА СЮЙГЕНЛЕГЕ

Озгъан ыйыкъда Нальчикде «Мени бизнесим – онгланы заманы 2024» деген форум ётгенди.

29.05.2024 - 10:00

ТЫРНЫАУУЗЧУЛА БАРЫСЫН ДА ХОРЛАГЪАНДЫЛА

Алгъаракъда Нарткъала шахарны «Эльбрус» деген картодромунда Шимал Кавказны Кубогу деген эришиу ётгенди. Ол энчи аскер операцияда ёлген аскерчилени хурметлерине жораланнган эди.

29.05.2024 - 09:59

ЖАН АУРУТА БИЛИУ АДАМЛЫКЪНЫ ШАРТЫДЫ

Адамны къартлыкъдан къачар, къутулур онгу болмайды. Алай, аны насыплы ётдюрюр ючюн амалла къураргъа уа болады.

29.05.2024 - 09:25

ГИТЧЕ БИЗНЕС – КЪЫРАЛНЫ ЭКОНОМИКАСЫНЫ ТУТУРУГЪУ

Бизни къыралда адамла предпринимательство бла кюрешип башлагъанлы кёп ёмюр озгъанлыкъгъа, аны бла байламлы закон - «Энчи иш бла кюрешиуню юсюнден» - биринчи кере жаланда 1986 жылда чыкъгъанды.