ОТ ЁЧЮЛТГЕНДЕ КЕРЕКЛИ СУУ БЫРГЪЫЛА ТАП ХАЛДА БОЛУРЧА

МЧС-ни регион бёлюмюню ишчилери жер-жерли самоуправление органланы эм сууну келтириу ючюн жууаплы организацияланы келечилери бла от ёчюлтгенде суу алыннган быргъыланы халлары тинтилгендиле. 

Бюгюнлюкде республикада къутхарыучула эшикде суу алырча 3325 жер барды, аладан 2442-си – от ёчюлтюу гидрантладыла, 713-сю – кёлледиле, 170-си уа суу жыйылгъан башняладыла. Быйыл суу быргъыла баргъан жерледе 63 жангы гидрант орнатылгъанды, 32-сине да ремонт этилгенди. Тамамланылгъан ишге къарамай, кёп элледе эм объектледе бу жаны бла хал иги тюйюлдю. 2442 гидрантдан 598-де бузукълукъла табылгъандыла, 182 кёлде кемчиликле эсепленнгендиле, от ёчюлтюучюле суу алырча оборудованиялары жангызда 33-де барды. Табийгъат эм адам ишлеген черекледе бла кёлледе от ёчюлтюу автомобильле жылны къайсы кезиуюнде да кирип суу алырча жерле жокъдула, ала кеслери да бек азындан 12 х12 метр болургъа керекдиле. 

Тинтиулени эсеплерине къыйын болумланы алгъадан тыйыу эм аланы хаталарын кетериу, от тюшюуге къоркъуусузлукъну жалчытыу комиссияны жыйылыуунда къаралырыкъды. Сууланы, суу быргъыланы, суу кюч бла келирча этиу оборудованияны халлары отну ёчюлтгенде баш магъананы тутадыла. Суу аз келсе неда ахырысы бла да чыкъмаса, уллу къыйынлыкъгъа келтирирге боллукъду.

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.09.2023 - 15:25

ДАРАЖАЛЫ ЭРИШИУДЕН – ЭКИ МАЙДАЛ

Къазанны «Акъ Барс» спорт арасында грек-рим тутушуудан битеукъырал эришиу бардырылгъанды, ол РСФСР-ни сыйлы тренери Мягас Сахабутдиновну хурметине аталгъанды.

22.09.2023 - 15:24

ЧАРХЫБЫЗДА ТЮРЛЕНИУЛЕНИ БИЛИРГЕ КЕРЕКБИЗ

Биз тохтамай тебип, къымылдап тургъан дунияда жашайбыз.

22.09.2023 - 15:23

ЖАМАУАТХА ТАП КЕЛИРЧА

РФ-ни Президенти Владимир Путин бу кюнледе къол салгъан буйрукъгъа тийишлиликде, энди хар ким да  инсанлыкъларына шагъатлыкъ этген къагъыт документлени, ол санда паспортну, орунуна аланы электрон т

22.09.2023 - 09:25

ХАЛКЪЫБЫЗНЫ ЁХТЕМ УЛАНЛАРЫ

Халкъыбызны кёп тарыхлы, махтаулу инсанлары бардыла. Ала миллет сезимибизни айныта, бизни ёхтемлендиргендиле эмда ёхтемлендиредиле.

22.09.2023 - 09:03

БАХЧАБЫЗ: КЪАРА ЭМ КЪЫЗЫЛ ДУГЪУМНУ ЁСДЮРЮУ МАДАРЛА

Тау элледе бахча бла кюрешгенле аз тюйюлдюле. Аслам эс къара эм къызыл дугъумгъа бериледи. Алай  алагъа башха тюрлю  къараргъа кереклисин кёпле биле да болмазла.