ФАХМУЛУ САБИЙЛЕГЕ ЫРАЗЫЛЫКЪ

Озгъан баш кюн Мечиланы Кязим атлы маданият фондда, бу окъуу жылда Нальчик шахарны школларында окъугъан сабийлени араларында баргъан «Адабиятда аты» деген интеллектуал оюннга, «Юйюр – ана тилни эм халкъны адет-тёрелерин сакълаучу» деген республикалы конкурсха, «Адамды бизни атыбыз» деп Мечиланы Кязимни назмуларын окъуугъа, «Юйюнге да игилик!» деп, Къулийланы Къайсынны назмуларын окъуугъа къатышып, алчы жерле алгъанланы саугъалау баргъанды. Тёреде болгъаныча, бу тюрлю эришиулени Нальчик шахарны жер-жерли администрациясыны Билим бериу департаменти къурайды эм бардырады. Эришиуле департаментни алчы специалисти Афашокъаланы Мариямны къарамында ётгендиле.

Сабийлени саугъаларгъа деп, ол къууанчлы ингирге жюрини членлери Къулийланы Къайсын атлы Малкъар къырал драма театрны артисти Жулабланы Тахир, Отарланы Керим атлы маданият араны къуллукъчусу, КъМКъУ-ну устазы Тюбейланы Светлана, назмучу Мусукаланы Сакинат, Искусстволаны Шимал-Кавказ къырал институтуну тамата устазы, доценти Ботталаны Мурат келгендиле.

«Адабиятда аты» деген интеллектуал оюн 33-чю школда баргъанды. Анга къатышханланы араларында алчы жерлеге 9-чу, 20-чы, 18-чи эмда 31-чи школла чыкъгъандыла. Жюри 9-чу школдан Темуккуланы Алияны бла Аккайланы Жамиляны «Адабият-музыка композиция» деген номинациягъа хазырлагъан ишлерине бийик багъа бичгенди. 20-чы номерли школдан, ол Кенжедеди, Гучапшев Тамирлан кеси жазгъан назму бла чыкъгъанды алчы жерге. Назму окъуп, 18-чи школну окъуучулары Гудуланы Илияс бла Холамханланы Камилла, 31-чиден да Моллаланы Карина белгиленнгендиле.

«Юйюр – ана тилни эм халкъны адет-тёрелерин сакълаучу» деген республикалы конкурсда биринчи жерге Гюзюланы Рамазанны юйюрю чыкъгъанды. Рамазанны сабийлери 18-чи номерли школда окъуйдула. Экинчи эмда ючюнчю жерлеге Жангоразланы Мухамматны бла Болатланы Муратны юйюрлери чыкъгъандыла. Аланы сабийлери 23-чю номерли школда окъуйдула.

Къулийланы Къайсынны окъууларында Гран-при Ёлмезланы Русланнга жетгенди. Малкъар тилде окъугъанланы араларында биринчи жерлеге гитчеледе Къайгъырмазланы Альберт, ортаракъ класслада Башийланы Салима бла Жангоразланы Башир, тамата класслада Лёлюкаланы Малика бла Жангоразланы Лейля тийишли болгъандыла.

Орус тилде окъугъанлада Гран-при Меньшикова Евагъа тюшгенди. Биринчи жерлеге Лилиана Реуцкая, Полина Маслова, Камилла Багова чыкъгъандыла.

Къабарты тилде Къайсынны назмуларын бек иги айтхан Милана Унажокова (20-чы школ), ингилиз тилде хорлагъан да Асанланы Айсана болгъандыла.

Бу эришиуде жыр айтып 2-чи лицейни окъуучусу Атабийланы Алибек хорлагъанды. Хасаниячы къыз Юзюкланы Диана экинчи, 33-чю школдан Бёзюланы Жамиля бла 2-чи лицейден Гемуланы Милана ючюнчю жерлеге тийишли болгъандыла.

Кязимни окъууларына да сабийле тири къатышхандыла. Малкъар тилде назму окъугъанлада Гран-при Хочуланы Сулейманнга жетгенди. Ол 10-чу школда окъуйду. Кичиледе биринчи жерни 2-чи лицейни окъуучусу Ёзмезланы Азрет алгъанды. Кучукланы Руслан бла Мызыланы Амина  экинчиге, Элеккуланы Мунир а ючюнчюге чыкъгъандыла.

Орта класслада биринчиле 2-чи лицейден Лёлюкаланы Малика бла Афашокъаланы Малика болгъандыла. Экинчи жерге Башийланы Самира бла Къазакъланы Самир ючюнчюге Жараштыланы Алана чыкъгъандыла. Таматалада уа алчыла Чочайланы Жамиля (31-чи школ), Асанланы Алихан (4-чю гимназия), Гелястанланы Жамиля болгъандыла.

Сулейман Катханов бла Дариана Кочесокова, Давид Гаджиян (10-чу школ), Дисана Кушхова, Бёзюланы Лейля, Дисана Гукепшева, Атлана Шебзухова, Ахматланы Алия, Вероника Ермолаева, Ахматланы Къурман, Чапайланы Татьяна орус тилде Къайсынны назмуларын бек иги окъугъандыла.

Жыр айтыуда Гран-при 4-чю гимназияда окъугъан Отарланы Салимагъа бла Милена Хасановагъа жетгенди. Ол номинацияда дагъыда Гамаланы Эльдар, Бёзюланы Жамиля (33-чю школ), Гемуланы Милана бла Башийланы Илиана, Гемуланы Елизавета атларын айтдыргъандыла.

Сурат алдырыуда Гайыланы Камилла бла Мурат Саблиров, Дисана Кушхова хорлагъандыла.

Бу айырмалы сабийле Нальчик шахарны жер-жерли администрациясыны Билим бериу департаментини махтау къагъытлары бла саугъаланнгандыла. Ала бла бирге ала китап саугъала да алгъандыла. Къууанчлы ингирге келгенле бу фахмулу сабийлени концерт программаларына къарагъандыла. Жыйылыуну Ёзденланы Танзиля бардыргъанды.

Мусукаланы Сакинат.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 08:10

ЖАНГЫ ШКОЛ ГАЗ БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫНАДЫ

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилени «Восточный» микрорайонда ишленнген жангы школну котельнясына газ тартып бошагъандыла.

07.12.2023 - 07:56

БИТЕУ СОРУУЛАГЪА ТИЙИШЛИ ЭС БУРУЛЛУКЪДУ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы ВКС халда гражданланы энчи приёмун бардырыууна къатышханды.

07.12.2023 - 07:56

ОТ ТЮШЮУДЕН САКЪЛАНЫР ЮЧЮН – БИЛДИРИУ СИСТЕМА

От тюшгени бла байламлы къыйын болумланы, алада ачыгъан адамланы санын азайтыр мурат бла МЧС-ни регионда надзор эм профилактика иш жаны бла инспекторлары муниципалитетни келечилери бла Бахсан район

07.12.2023 - 07:54

ЖАНЫЧА СЮЙГЕН АТА ЖУРТУНУ АЗАТЛЫГЪЫ АНЫ БАШ МУРАТЫ ЭДИ

Алгъыннгы номерибизде биз Чеченланы Шамилни, Уллу Ата журт урушну ветераныны, кеси заманында Зокаланы Келлетни юсюнден жазгъан материалын хазырлап басмалагъан эдик.

06.12.2023 - 10:00

КЪМР-НИ БАШЧЫСЫ КАЗБЕК КОКОВ СОРУУЛАГЪА ЖУУАПЛА БЕРЛИКДИ

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков 7 декабрьде, орта кюнде, «тюзюнлей ызны» бардырлыкъды.

Аны кезиуюнде ол журналистлени бла республикада жашагъанланы сорууларына