СОЛУУ КЪОРКЪУУСУЗ БОЛУРЧА – АТТЕСТАЦИЯНЫ ЁТЕРГЕ

РФ-ни Къырал Думасы «Россей Федерацияда туризм ишни мурдорлары» федерал законну экскурсоводланы, гидлени эм инструкторланы ишлерин къурау жаны бла бёлюмюне тюрлениуле кийиргенди, деп билдиредиле республиканы Курортла эм туризм министерствосундан.

Законнга тийишлиликде, энди экскурсоводла аттестацияны ётерге  борчлудула, сора бу ишни жангызда Россейни гражданлары тамамлаяллыкъдыла. Тыш къыралланы келечилерине экскурсоводла, гид-тилманчла болургъа эркин этилмейди, аланы къыраллары бла Россей энчи келишимле тауусмагъан эсе. Аны бла бирге алагъа алыкъа инструкторла-проводникле болургъа уа жарарыкъды.

Аттестатланы регионлада туризм жаны бла сорууланы тамамлагъан власть органлада къуралгъан комиссияла берликдиле. Экскурсоводла жангызда аттестацияны ётген регионларында ишлеяллыкъдыла. Миллет эм регионла аралы турист маршрутлада уруннганла уа аттестатларын регионла аралы комиссиялада алаллыкъдыла. Бу жумуш ючюн къырал пошлинаны тёлерге керек боллукъду. Ростуризм экскурсоводланы эм гид-тилманчланы, инструктор-проводниклени кесини официал сайтында бирикдирилген федерал реестрде эсепге саллыкъды.

Андан тышында, инструкторла-проводникле беш жылгъа бир кере профильли коммерциялы болмагъан организациялада да аттестацияны ётерге керекдиле, аланы реестрлери Ростуризмде бериледи. Инструкторла профильли орта неда къошакъ билим алыргъа, усталыкъларына кёре стажировканы ётерге неда бир жерде ишлеп сынам жыяргъа да борчлудула. 

Экскурсоводну неда гид-тилманчны ишин эркинликсиз бардыргъанлагъа тазир салынырыкъды: физический лицолагъа – 3-5 минг, къуллукъчулагъа – 5-10 минг, юридический лицолагъа – 15-30 минг. Аттестатсыз инструктор-проводник болгъан гражданлагъа 2-10 минг тёлерге тюшерикди, къуллукъчулагъа – 15-30 минг, юридический лицолагъа уа – 30-50 минг.

Аттестациясыз ишлерин ара дин организацияланы, музейлени келечилери эм экскурсияланы билим бериуню чеклеринде бардыргъанла тамамлаяллыкъдыла.

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.07.2024 - 15:19

НАЛЬЧИКДЕ ТУРИСТНИ ЮЙЮ

Нальчикде Лермонтов эмда Шогенцуков атлы орамланы мюйюшюнде тургъан юй, республиканы ара шахарында кёзге уруннган эмда ариуладан бириди.

17.07.2024 - 15:18

ЗАРАНЛЫ ХАНС САБАНЛАНЫ БИЙЛЕП БАРАДЫ

Россельхознадзорну Шимал Кавказда управлениясы саулай округда, ол санда Къабарты-Малкъарда да фитосанитария болумгъа кёз-къулакъ болгъанлай турады.

17.07.2024 - 08:10

ХАЛКЪЫБЫЗНЫ АЛГЪЫННГЫ ЖАШАУУДАН СУРАТЛА

В.Я. Тепцов бизни тийреледе жолоучулукъда болуп, 1892 жылда «По истокам Кубани и Терека» деген ишин жазгъанды.

17.07.2024 - 08:10

НАЛОГ КЁП ЖЫЙЫЛАДЫ

Быйыл ал беш айны ичинде Къабарты-Малкъарда налогла бла 11,5 миллиард сом жыйылгъанды.

16.07.2024 - 16:23

ПАЛЬМА ЖАУ: ХАЙЫРЛЫ ОГЪЕСЕ ХАТАЛЫ?

Бу жауну юсюнден эшитмеген, айтмагъан, аны сёзюн этмеген хазна адам болмаз. Бирле ол саулукъгъа болмагъанча аллай хаталыды дейдиле, башхала уа сары жаудан эсе хайырлыды деп белгилейдиле.