СОЛУУ КЪОРКЪУУСУЗ БОЛУРЧА – АТТЕСТАЦИЯНЫ ЁТЕРГЕ

РФ-ни Къырал Думасы «Россей Федерацияда туризм ишни мурдорлары» федерал законну экскурсоводланы, гидлени эм инструкторланы ишлерин къурау жаны бла бёлюмюне тюрлениуле кийиргенди, деп билдиредиле республиканы Курортла эм туризм министерствосундан.

Законнга тийишлиликде, энди экскурсоводла аттестацияны ётерге  борчлудула, сора бу ишни жангызда Россейни гражданлары тамамлаяллыкъдыла. Тыш къыралланы келечилерине экскурсоводла, гид-тилманчла болургъа эркин этилмейди, аланы къыраллары бла Россей энчи келишимле тауусмагъан эсе. Аны бла бирге алагъа алыкъа инструкторла-проводникле болургъа уа жарарыкъды.

Аттестатланы регионлада туризм жаны бла сорууланы тамамлагъан власть органлада къуралгъан комиссияла берликдиле. Экскурсоводла жангызда аттестацияны ётген регионларында ишлеяллыкъдыла. Миллет эм регионла аралы турист маршрутлада уруннганла уа аттестатларын регионла аралы комиссиялада алаллыкъдыла. Бу жумуш ючюн къырал пошлинаны тёлерге керек боллукъду. Ростуризм экскурсоводланы эм гид-тилманчланы, инструктор-проводниклени кесини официал сайтында бирикдирилген федерал реестрде эсепге саллыкъды.

Андан тышында, инструкторла-проводникле беш жылгъа бир кере профильли коммерциялы болмагъан организациялада да аттестацияны ётерге керекдиле, аланы реестрлери Ростуризмде бериледи. Инструкторла профильли орта неда къошакъ билим алыргъа, усталыкъларына кёре стажировканы ётерге неда бир жерде ишлеп сынам жыяргъа да борчлудула. 

Экскурсоводну неда гид-тилманчны ишин эркинликсиз бардыргъанлагъа тазир салынырыкъды: физический лицолагъа – 3-5 минг, къуллукъчулагъа – 5-10 минг, юридический лицолагъа – 15-30 минг. Аттестатсыз инструктор-проводник болгъан гражданлагъа 2-10 минг тёлерге тюшерикди, къуллукъчулагъа – 15-30 минг, юридический лицолагъа уа – 30-50 минг.

Аттестациясыз ишлерин ара дин организацияланы, музейлени келечилери эм экскурсияланы билим бериуню чеклеринде бардыргъанла тамамлаяллыкъдыла.

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

27.09.2023 - 15:02

БОКСДАН – ЖАНГЫ ЗАЛ

«Спортну 2030 жылгъа дери айнытыуну стратегиясы» проектге  кёре Нальчикни 20-чы мектебинде къууанчлы халда боксдан зал ачылгъанды.

27.09.2023 - 12:25

ЧАРИШДЕ – АЛЧЫЛАНЫ САНЫНДА

Терк райондагъы ат заводда атлада барыудан Ставрополь крайны чемпионаты бла биринчилиги бардырылгъандыла.

27.09.2023 - 09:03

ЖАШАУ ИГИЛЕНИРИГИНЕ ЫШАНДЫРА, ТАУКЕЛЛИК ДА БЕРЕ

Журналистге иши бла байламлы кёп жерлеге барыргъа, тюрлю-тюрлю адамла бла тюбеширге, даражалы жыйылыулагъа да къатышыргъа тюшеди. Аны  къадарында унутулмазлыкъ ишле да боладыла.

27.09.2023 - 09:03

«АНЫ ТАЗА ЖЮРЕГИ НЕ ЗАМАНДА ДА ЖУЛДУЗЛУ БИЙИКЛИКЛЕГЕ ИТИННГЕНДИ»

Бардыла дунияда залим поэтле. Кёп сагъыш этиучюме аллай деменгили адамланы илхамы болургъа, алагъа табынып жашаргъа башха инсаннга къаллай бир кюч-къарыу, сюймеклик керек болгъанына.

27.09.2023 - 09:03

БУРУННГУ КИТАПЛАНЫ ТАСХАЛЫ ТАРЫХЛАРЫНДАН

Тергеулеге кёре жазыу эмда литература бизни ёмюр башланнгынчы иги да эртте чыкъгъандыла. Къошун, чилле, папирус, алтын – адамла сагъышларын не затны юсюнде да жазгъандыла.