ТАТЫМЛЫ АШАРЫКЪЛА – ИНТЕРНЕТ ТЮКЕНЛЕДЕ

Къабарты-Малкъарда эл мюлк кооперация эм фермерлеге билеклик этиу ара жерчилик бёлюмде уруннган биригиуле продукцияларын деген жерчилик жаны бла кенг белгили интернет тюкенледе сатаргъа онг къурагъандыла.

Агропромышленный комплексде уруннганлагъа къыйматлы программа предпринимательлеге болушлукъ тапдыргъан «Мени бизнесим» къырал араны бла «Своë» деген фермерлеге цифралы экосистеманы себепликлери бла бардырылады. Аны бла бирге эл мюлк предприятиялагъа бир айны ичинде реклама жаны бла хакъсыз танг болушлукъ этилликди. Программагъа сагъынылгъан маркетплейследе сатыу бардырмагъан эм В2В бла В2С бёлюмледе къармашхан  предпринимательлеге, организациялагъа къатышыргъа боллукъду.  

Быллай амал АПК- предприятиялагъа, эл мюлк маркетплейслеге терк кирирге, тюкен ачаргъа эм тюзюнлей сатыу бардырыргъа онг тапдырлыкъды. Биринчи айда аланы товарлары «айны жангычылыкълары» деген даражада сатыллыкъдыла.   

Программагъа къытышыр ючюн, «Мой бизнес» арагъа заявка берирге тийишилиди. Аны адреси Нальчик, Киров атлы орам, 224-чю номерли юй. Электрон амалны сайлагъанла уа энчи форманы толтуруп, бери жиберирге керекдиле:  https://xn--90aifddrld7a.xn--p1ai/anticrisis/programma-prodvizheniya-agr... .

Эл мюлк кооперация эм фермерлеге билеклик этиу ара «Гитче эм орта предпринимательство эм кеслери бир тюрлю иш бла кюрешгенлеге билеклик этиу» миллет проектге кирген «Гитче эм орта предпринимательствогъа акселерация бардырыу» регион программагъа кёре, жыл сайын  къыралдан танг болушлукъ алады. Араны  келечилери эл мюлк бёлюмде уруннган предпринимательлеге ишлерин айнытырча билдириу-эсгертиу эм методика болушлукъ тапдырадыла.  

Татлы ашарыкъладан бла ичгиледен танг кесек чыгъарылгъанды

Быйыл Къабарты-Малкъарда татлы ашарыкъладан былтыр бу замандан эсе 19 процентге аслам продукция чыгъарылгъанды. Татлы ашарыкъла этген предприятияланы барысы да сагъынылгъан кезиуде тюрлю-тюрлю затладан 2,2 тонна чакълы чыгъаргъандыла. Аны танг кесеги республикада  юч уллу фабрикагъа бла гитче цехлеге  жетеди.  

Саулай алып айтханда, ётмекден бла булкаладан 6,1 минг тонна сатылгъанды, ол былтыргъы эсеплеге келишеди. Андан сора да, гара сууладан 16 миллион шеша къуюлгъанды, мында да 4 процент ёсюм эсленеди. Спирт къошулмагъан ичгиледен да  2,3 миллион декалитр сатылгъанды, неда былтыр бу замандан эсе 15 процентге кёп. Бюгюнлюкде гара эм татлы сууланы жарашдырыу бла регионда сегиз предприятие кюрешедиле.

Нартюхню сатылыууна танг къошулгъанды

Быйыл тёрт айгъа Россельхознадзорну  управлениясыны Къабарты-Малкъарда бёлюмю ёсдюрюлген эм урлукъгъа хайырланырча тышына жиберилген 11 минг тонна чакълы мирзеуге мониторинг бардыргъанды. Къыралны ичинде регионлагъа, алгъын замандача, 7,5 минг тонна сатылгъанды. Экспортха уа быйыл 3,7 минг тонна ашырылгъанды неда былтырдан эсе 31,7 процентге кёп. 

Тышында нартюхню асламысын Беларусь бла Къазахстан аладыла. Кесибизни регионланы юсюнден айтханда уа, Краснодар край, Ростов, Воронеж, Белгород, Томск, Омск, Свердловск, Иркутск областьла, Татарстан, Башкъортостан, Мордовия, Шимал Осетия эм башхала да сурамай къоймайдыла. 

Хар ашырылгъан партиягъа Россельхознадзорну келечилери лабораторияларында энтомология, гербология эм бактериология къоркъуулагъа экспертиза этмей къоймайдыла. Анга кёре, фитосанитар жаны бла излемлеге  келишсе, карантин эм фитосанитар жаны бла шагъатлыкъ къагъытла бериледиле.

 Эсге сала айтсакъ, гибрид нартюхню урлугъу республиканы жерчилик жаны бла экспортха жиберген продукцияларындан эм къыйматлыгъа саналады. Ол себепден бу жаны бла онгланы айнытырча регионда уллу планла бардыла.

Курданланы Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

19.07.2024 - 09:03

ОЮН ХАЛДА ЖОРУКЪЛАГЪА ТЮШЮНДЮРЮУ

Жай – солуу  кезиу  болгъандан сора да, къоркъуу аслам чыкъгъан заманды. Нек дегенде жылы айлада сабийлени араларында ачыгъанла кёп боладыла.

19.07.2024 - 09:03

АЛГЪЫШ СЁЗЛЕ, САУГЪАЛА ДА

Бу кюнледе Къабарты-Малкъар къырал университетни бошагъан бир къауум жаш бла къыз кеслерини дипломларын алгъандыла. Аны бла байламлы къууанчлы жыйылыула да озгъандыла.

19.07.2024 - 09:03

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬЛИКНИ КЪЫЙМАТЛЫ АМАЛЛАРЫНДАН БИРИ

 Кёп болмай Нальчикде «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны мурдорунда «Франчайзинг - предпринимательликни амалларындан бири» деген аты бла «тёгерек стол» ётгенди.

18.07.2024 - 12:25

БАШ САУГЪА РЕСПУБЛИКАБЫЗНЫ КЪАУУМУНДА

Нальчикде 2015 жылда туугъан футболчуланы араларында «Кубок Наследие» деген аты бла регионла аралы эришиу бардырылгъанды.

18.07.2024 - 09:05

КЕЛИШИМГЕ КЪОЛ САЛЫННГАНДЫ

«Титан» компанияны къаууму (Омск шахар) Къабарты-Малкъар къырал университет бла стратегиялы байламлыкъланы юсюнден келишим этгенди.