ТАТЫМЛЫ АШАРЫКЪЛА – ИНТЕРНЕТ ТЮКЕНЛЕДЕ

Къабарты-Малкъарда эл мюлк кооперация эм фермерлеге билеклик этиу ара жерчилик бёлюмде уруннган биригиуле продукцияларын деген жерчилик жаны бла кенг белгили интернет тюкенледе сатаргъа онг къурагъандыла.

Агропромышленный комплексде уруннганлагъа къыйматлы программа предпринимательлеге болушлукъ тапдыргъан «Мени бизнесим» къырал араны бла «Своë» деген фермерлеге цифралы экосистеманы себепликлери бла бардырылады. Аны бла бирге эл мюлк предприятиялагъа бир айны ичинде реклама жаны бла хакъсыз танг болушлукъ этилликди. Программагъа сагъынылгъан маркетплейследе сатыу бардырмагъан эм В2В бла В2С бёлюмледе къармашхан  предпринимательлеге, организациялагъа къатышыргъа боллукъду.  

Быллай амал АПК- предприятиялагъа, эл мюлк маркетплейслеге терк кирирге, тюкен ачаргъа эм тюзюнлей сатыу бардырыргъа онг тапдырлыкъды. Биринчи айда аланы товарлары «айны жангычылыкълары» деген даражада сатыллыкъдыла.   

Программагъа къытышыр ючюн, «Мой бизнес» арагъа заявка берирге тийишилиди. Аны адреси Нальчик, Киров атлы орам, 224-чю номерли юй. Электрон амалны сайлагъанла уа энчи форманы толтуруп, бери жиберирге керекдиле:  https://xn--90aifddrld7a.xn--p1ai/anticrisis/programma-prodvizheniya-agr... .

Эл мюлк кооперация эм фермерлеге билеклик этиу ара «Гитче эм орта предпринимательство эм кеслери бир тюрлю иш бла кюрешгенлеге билеклик этиу» миллет проектге кирген «Гитче эм орта предпринимательствогъа акселерация бардырыу» регион программагъа кёре, жыл сайын  къыралдан танг болушлукъ алады. Араны  келечилери эл мюлк бёлюмде уруннган предпринимательлеге ишлерин айнытырча билдириу-эсгертиу эм методика болушлукъ тапдырадыла.  

Татлы ашарыкъладан бла ичгиледен танг кесек чыгъарылгъанды

Быйыл Къабарты-Малкъарда татлы ашарыкъладан былтыр бу замандан эсе 19 процентге аслам продукция чыгъарылгъанды. Татлы ашарыкъла этген предприятияланы барысы да сагъынылгъан кезиуде тюрлю-тюрлю затладан 2,2 тонна чакълы чыгъаргъандыла. Аны танг кесеги республикада  юч уллу фабрикагъа бла гитче цехлеге  жетеди.  

Саулай алып айтханда, ётмекден бла булкаладан 6,1 минг тонна сатылгъанды, ол былтыргъы эсеплеге келишеди. Андан сора да, гара сууладан 16 миллион шеша къуюлгъанды, мында да 4 процент ёсюм эсленеди. Спирт къошулмагъан ичгиледен да  2,3 миллион декалитр сатылгъанды, неда былтыр бу замандан эсе 15 процентге кёп. Бюгюнлюкде гара эм татлы сууланы жарашдырыу бла регионда сегиз предприятие кюрешедиле.

Нартюхню сатылыууна танг къошулгъанды

Быйыл тёрт айгъа Россельхознадзорну  управлениясыны Къабарты-Малкъарда бёлюмю ёсдюрюлген эм урлукъгъа хайырланырча тышына жиберилген 11 минг тонна чакълы мирзеуге мониторинг бардыргъанды. Къыралны ичинде регионлагъа, алгъын замандача, 7,5 минг тонна сатылгъанды. Экспортха уа быйыл 3,7 минг тонна ашырылгъанды неда былтырдан эсе 31,7 процентге кёп. 

Тышында нартюхню асламысын Беларусь бла Къазахстан аладыла. Кесибизни регионланы юсюнден айтханда уа, Краснодар край, Ростов, Воронеж, Белгород, Томск, Омск, Свердловск, Иркутск областьла, Татарстан, Башкъортостан, Мордовия, Шимал Осетия эм башхала да сурамай къоймайдыла. 

Хар ашырылгъан партиягъа Россельхознадзорну келечилери лабораторияларында энтомология, гербология эм бактериология къоркъуулагъа экспертиза этмей къоймайдыла. Анга кёре, фитосанитар жаны бла излемлеге  келишсе, карантин эм фитосанитар жаны бла шагъатлыкъ къагъытла бериледиле.

 Эсге сала айтсакъ, гибрид нартюхню урлугъу республиканы жерчилик жаны бла экспортха жиберген продукцияларындан эм къыйматлыгъа саналады. Ол себепден бу жаны бла онгланы айнытырча регионда уллу планла бардыла.

Курданланы Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 12:35

КЪУРУЛУШЧУЛАНЫ КЪЫЙЫНЛАРЫНЫ ЭСЕБИ – ТЫРНЫАУУЗ БЛА МИНГИ ТАУ АЙБАТЛАННГАНЫ

Къурулушчуланы юслеринден айтханда, эм алгъа, эсинге бурун жыллада алыкъа алай белгили болмагъан тау жерде, Бахсан сууну жагъасында, граждан эм промышленный объектлени ишлегенле келедиле.

07.12.2023 - 08:10

ЖАНГЫ ШКОЛ ГАЗ БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫНАДЫ

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилени «Восточный» микрорайонда ишленнген жангы школну котельнясына газ тартып бошагъандыла.

07.12.2023 - 07:56

БИТЕУ СОРУУЛАГЪА ТИЙИШЛИ ЭС БУРУЛЛУКЪДУ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы ВКС халда гражданланы энчи приёмун бардырыууна къатышханды.

07.12.2023 - 07:56

ОТ ТЮШЮУДЕН САКЪЛАНЫР ЮЧЮН – БИЛДИРИУ СИСТЕМА

От тюшгени бла байламлы къыйын болумланы, алада ачыгъан адамланы санын азайтыр мурат бла МЧС-ни регионда надзор эм профилактика иш жаны бла инспекторлары муниципалитетни келечилери бла Бахсан район

07.12.2023 - 07:54

ЖАНЫЧА СЮЙГЕН АТА ЖУРТУНУ АЗАТЛЫГЪЫ АНЫ БАШ МУРАТЫ ЭДИ

Алгъыннгы номерибизде биз Чеченланы Шамилни, Уллу Ата журт урушну ветераныны, кеси заманында Зокаланы Келлетни юсюнден жазгъан материалын хазырлап басмалагъан эдик.