САНАТНЫ КЕЗИУЛЮ БАЙРАМЫ

Бу кюнледе Хасания элни Культура юйюнде биринчи номерли Сабий санат школну филиалы, отчёт программасын да кёргюзтюп, аны бошагъанланы уллу жолгъа къууанчлы халда ашыргъанды. Кире баргъан жер чыракъчыкъла, шарла бла жасалып, анда сабийлени ишлерини сурат, къол иш, минчакъ тизиу, жумушакъ гинжи этиу, кийим тигиу, башха кёрмючлери да бар эдиле. Ол суратлагъа къарап, быланы сабийле ишлегендиле деп ийнанырча болмай, ёсюп келген фахмулагъа къууаннгандыла келгенле. Ала уа – Моттайланы Алина бла Камилла, Атайланы Азим, Ностуланы Танзиля, Темукуланы Тамина, Беппайланы Альбина, Бёзюланы Камила. Аланы сурат этерге Холамханланы Ирина юйретеди. 

Герхана халыла бла тигиуню, минчакъ тигиуню дерслерин Солтанланы Изета бардырады. Ол жаны бла Къараланы Мадинаны, Хапаланы Джамиляны, Ностуланы Танзиляны кёрмючдеги ишлерин айырып айтыргъа боллукъду. 
Къууанчлы жыйылыу тюрлю-тюрлю инструментле сокъгъан ансамбль бла бирге хорну жырлагъаны бла башланнганды. Солистле Фатима Дышекова бла Карина Рамазанова эдиле. Хорну ишине Алан Алакаев жууаплыды. Биринчи сёз Искусстволаны сабий школуну бу филиалыны директору Хозаланы Марзиятха берилгенди. Ол, сабийлени алгъышлап, алагъа жашау жолларында кёп жетишимле тежеп, ата-аналагъа быллай ариу тёлюню ёсдюргенлери ючюн ыразылыгъын айтханды. 
Ызы бла Хасания элни жер-жерли администрациясыны таматасы Азаматланы Къайсын сёлешгенди. Ол, сабийле элни келлик кюнюн бюгюнден да иги, ариу этериклерин белгилеп, алагъа, ата-аналагъа да саулукъ, ариу жашау тежегенди. Ызы бла: «Бусагъатда бир кесек къыйын болгъанды эллилеге, жолланы ишлейбиз, башха жумушла этебиз деп бир кесек тынчлыкъсыз этгенбиз сизни. Алай а кёрюрсюз бир-эки айдан элибиз къалай жашнаса да, жолларыбыз да ариу болуп, чыракъла жанып», - деп, къууандыргъанды жамауатны. 
Культура юйню директору Геляланы Рустам санат школну бошагъан сабийлени, аланы юйретгенлени, ата-аналаны да алгъышлагъанды. Ол бу юй алагъа деп ишленнгенин, бир тёлюню ызындан башхасы келе, бу къабыргъалада кёп сабий кёп затха юйреннгенин айтханды, ёсе келгенлени мында сакълап тургъанларын да эсгертгенди. Ызы бла жашла бла къызла кеслерини концерт программаларын кёргюзтгендиле.
Хасанияны бу санат школуна тепсерге юйренирге жюрюгенлени саны аз тюйюлдю. Аланы Анахаланы Мурат бла Хаджиланы Мадина юйретедиле. Сабийле абхаз, эбизе, миллет тепсеуле кёргюзтгендиле. Бек сейири уа, къарагъанла тёгерек тепсеуню жашчыкъла тепсейдиле деп тургъанлай, ала уа, чырпа акъ бёрклерин тешгенде, къызла болуп чыкъгъандыла. Баям, Хасания спорт къайнагъан элди да, жашла спорт жаны бла кюреше болурла асламысында, алай а ариу тепсеу билгенни не хатасы барды, сёз ючюн эрттеледен бери аты хурмет бла айтылып тургъан Рахайланы Якубча, белгили балетмейстер Улбашланы Мутайча, «Балкария» къырал фольклор-этнография тепсеу ансамбльни халкъына саугъа этген Къудайланы Мухтарча?
Ол кюн анда жыр айтханла да аслам болгъандыла: мен кёп конкурсладан таныгъанла - Ёзюкланы Диана, Иттийланы Амина, Айсана Ливандовская, Биттиланы Амина эмда Аталиковладан Карина, Дарина, Аделина. Жыр айтыугъа аланы Фатима Дышекова юйретеди. Султанланы Малика бла Къалабекланы Хызыр гитарада сокъгъандыла, фортепианода ойнагъандыла. Фортепианода ойнаргъа сабийлени Жамилят Тхагапсова юйретеди. Гитарачыланы Иттийланы Алий хазырлагъанды.
Къыл къобузда Элина Тхагапсова бла Байсолтанланы Наиля айырмалы болгъандыла. Устазлары Алёна Дибровады. Миллет къобузгъа уа сабийлени Батыр Аталиков юйретеди. Къобузчу Ислам Баджмук аны сохтасыды. Алай бла анда хасаниячы жашла бла къызла башында саналгъан музыка инструментледе согъуп, сахна оюн салып, кийим тигиуден ал билим алгъанларын ишлери бла кёргюзтюп,  санат школну тау элде магъанасын туура этгендиле. Ала бла бирге сахнагъа белгили жырчыларыбыз, Музыка театрны солистлери Жаникаланы Элдар бла Жуболаны Жамболат да чыкъгъандыла. 
Бюгюн Хасаниядагъы санат школ жангы жашчыкъланы бла къызчыкъланы сакълайды. Аны уллу мекямында эркин отоулада къыл къобузда, гитарада, ксилофонда, миллет къобузда да согъаргъа, жырларгъа, кёп баша затха да, энди уа ингилиз тилге да юйренирге боллукъду. Кёп затны билген, жарыкълыкъ келтирген адамны тёгерегине жыйылады жамауат. 
Миллет искусство халкъыбызны алгъа атлатхан бир шартды. Адамгъа ариу ашагъандан, ариу кийиннгенден, тынчлыкълы жашагъандан сора да, кёп зат керекди, бютюнда ниет байлыкъ. Аны уа жаланда илхам жокълагъан фахмула бередиле. Дуниялыкъда атлары сакъланнган адамла, халкъла да энчидиле. Ол энчиликни алагъа, бюгюннгю хасаниячы сабийлеча, санатха, маданиятха, билим алыугъа да эс бёлген, жашау бла бирге атларгъа итиннген илхамлы адамлары келтиргенлери да белгилиди.

Мусукаланы Сакинат.
Суратланы Холаланы 
Марзият алгъанды

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.06.2024 - 17:45

КОМАНДАЛАНЫ АРАЛАРЫНДА – ЮЧЮНЧЮ ЖЕРДЕ

Кисловодскда каратени бир тюрлюсюню къорууланыу амалланы хайырланыу бла толу контакт бёлюмюнде Кисловодскда «5642» клуб ачыкъ эришиу къурагъанды, сермешле «Kub_team» араны кубогу ючюн бардырылгъанд

24.06.2024 - 15:43

ЖАШ КАРАТЕЧИЛЕГЕ – АХШЫ СЫНАМ

Аскер искусстволаны тёрели битеуроссей эм жаш тёлю «Альборц» лагерьни чегинде Минги тауда эришиу бардырылгъанды, анга Шимал Кавказ эм Ара федерал округладан спортчула къатышхандыла.

24.06.2024 - 15:43

МАМЫРЛЫКЪ ЮЧЮН ЖАНЛАРЫН БЕРГЕНЛЕНИ ХУРМЕТИНЕ ЖАУ ЧЫРАКЪЛА ЖАНДЫРГЪАНДЫЛА

Росгвардияны КьМР-де Управлениясыны келечилери «Свеча памяти» эсде тутуу жумушлагъа къатышхандыла.

24.06.2024 - 15:42

ТАУУКЪ ЭТДЕН КЪЫЙМАЛА, ДЕЛИКАТЕСЛЕ

Ишин Урван районда бардыргъан «Къабарты-Малкъарны юй къанатлыла бакъгъан фабрикасы» ООО продукцияны жангы тюрлюлерин чыгъарып башлагъанды, деп билдиргендиле республиканы Эл мюлк министерствосундан.

23.06.2024 - 10:01

БАБАЛАНЫ КЪУУАНЧНЫ ХУРМЕТИНЕ – БИТЕУРОССЕЙ ЭРИШИУ

СССР-ни спортуну устасы Бабаланы Къууанчны хурметине  тюнене Нальчикде «Гладиатор» спорт арада дзюдодан 18 жыллары толмагъан жашланы бла къызланы араларында битеуроссей эришиуню ачылыуу болгъанды.