Ала бек керекли жумушну толтурадыла

Къан берилген станциягъа   бу кюнледе Черек эм Зольск районладан келечиле келгенде, фойе толуп къалгъан эди.  Бу акцияны къурагъан эм бардыргъан Черек районну администрациясыны башчысыны кенгешчиси, Россейни сыйлы донору Байсыланы Харунду. 
Харун районда «Донор» деген жамауат организация къурагъанды эм 2018 жылда  «За содействие донорскому движению» деген майдал бла саугъаланнганды. Черек районда быллай саугъаны анга дери бир адам да алмагъанды. «Кёп жумушланы жаланда бирлешип жалчытыргъа болады. Таулула бошдан айтмайдыла «Бирликде – тирлик» деп. Биз барыбыз да бир бирибизге болушургъа борчлубуз, бек алгъа уа саусузлагъа. Жамауат аны ангылап, къан бериуню кеси тап къураргъа керекди. Кавказны аты ёмюрледе да бир бирге билеклик этиу, адамлыкъ бла айтыла келгенди, бизни миллет маданиятыбызны мурдор ташларындан бири къарыусузлагъа, саусузлагъа болушууду», – дегенди Байсы улу бизни бла ушагъында.   
 Билебиз: къан не заманда да керекди. Хар доноргъа кече, кюн да сёлешип, къан тилерге боллукъдула, ала саусузлагъа болушургъа не заманда да хазырдыла. 
Харун хар юч айдан келеди бу станциягъа, кеси бла бирге  Черек районда жашагъанланы да жыйып. Зольск  район бла уа Черек район  2017 жылдан бери къарындашлыкъ жюрютедиле, аны себепли бу жол акцияны да бирге бардыргъандыла. «Бир республикада жашагъанлыкъгъа, бир бирибизни иги танымайбыз. Энди уа байрамла, спорт эришиуле бирге бардырабыз. Къан берген акциягъа болушургъа Харун чакъыргъанды, энди бу иш тёрели боллукъду. Бюгюн онбеш адам келгенбиз», – дегенди Зольск  районну администрациясыны къуллукъчусу Алим Барагунов. 
Байсыланы Харун  кёп жыл мындан алгъа Чирик кёлде суратчы болуп ишлегенинде, турбазагъа врачланы бригадалары келеди: таулада жаралы болгъан туристлеге къан керек эди. Ол кюн биринчи кере къан бергенди. Мобильный бригаданы машинасына адамла къысха заманны ичинде тизилген эдиле. Билмей тургъанлай болгъан къыйынлыкъ хар бирини жюрегин ачытхан эди. Жарсыугъа, жыл сайын аллай ишле боладыла.  
Къан бериу борч тюйюлдю,  адам кеси ыразылыгъы бла этген ишди. Сен танымагъан, кёрмеген адамлагъа болушлукъ керекди, сени къанынг болушурукъду алагъа – хазырмыса берирге? Бу соруугъа кёпле арсарсыз «хау» дейдиле. Донорланы сатырларында болур ючюн, адам кеси саулукълу болургъа керекди.
«Не сейир, къан  бергенден сора, жаланда бир кере окъуна къыйналмагъанма, къарыусуз болмагъанма. Экинчи кюн дырын жыйгъанма, ташла ташыгъанма», – дейди ушакъ нёгерим. 
Сууап иш этерге итиннгенле аз тюйюлдюле. Хар учрежденияда да донор къауум болса, къан жетишмеген кезиуле чыгъарыкъ тюйюлдюле. 
Къабарты-Малкъарда къанны проблемасыны юсюнден бек алгъа жамауат ишчи Байсыланы Темиржан айтып башлагъан эди, ол  акцияла къурагъанда, Харун алагъа да тири къатышханды. Бу огъурлу иш республикада халал, башхалагъа болушургъа хазыр болгъанланы бирлешдиргенди. Черек районда спорткомитетни бухгалтери Къойчуланы Нафийсат онюч жыл береди къан. «Бир жылгъа юч-тёрт кере келебиз бу станциягъа, бирде мобильный бригада да келеди районнга. Телефон бла сёлешип: «Сабийчикге къан керекди, сизники келишеди», – деселе, не зат айтырыкъса, жаланда теркирек берирге, болушургъа, балачыкъны саулукълу болуруна себеплик этерге излейсе», – дейди тиширыу. 
«Бизни къауумубуз кёпден- кёп болуп барады. Ол да кёргюзтюп турады: Черек районну адамлары ачыкъдыла, къыйынлыкъгъа тюшгенлеге болушургъа хазырдыла», - деп чертеди Харун да. 
Станцияны ишчилери айтханнга кёре, жаланда кеслери алларына бир-бир келгенлени къанлары жетишмейди. Хар районда да бу магъаналы жумушха эс бургъан жамауат организацияла керекдиле.

Байсыланы Марзият. 
Сурат авторнуду.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

04.12.2023 - 15:20

ШКОЛЧУЛАГЪА ГАЗНЫ ЮСЮНДЕН АЙТХАНДЫЛА

«Газпром газораспределение Нальчик» эм «Газпром межрегионгаз Нальчик» компанияланы келечилери Нальчикде 33-чю номерли орта школну жетинчи классыны окъуучуларына деп дерс бардыргъандыла.

04.12.2023 - 12:35

«АЗЫКЪНЫ ТАТЫУЛУ БОЛГЪАНЫН БЛА БОЛМАГЪАНЫН ИЙИСИНДЕН АНГЫЛАЙМА»

Тутхан ишинде бийик жетишимлеге жеталгъан халкъыны атын иги бла айтдыргъан жашларыбыздан бири Чеченланы Бисоду.

04.12.2023 - 09:03

АЛЬПИНИЗМ - НИЕТЛЕРИ, КЪАРЫУЛАРЫ ДА КЮЧЛЮЛЕНИ САЙЛАУЛАРЫ

Альпинизм спортну эм къоркъуулу тюрлюлеринден бирине саналады. Аны ниетлери кючлю, къарыулу, чыныкъгъан, жангы бийикликлеге ёрлер ючюн, жанларын аямазлыкъ адамла сайлайдыла.

04.12.2023 - 08:10

БИРЛИКДЕДИ БИЗНИ КЮЧЮБЮЗ

Бу кюнледе Нальчикде Къырал концерт залда «Бизни кючюбюз бирликдеди» деген республикалы III фестиваль бардырылгъанды.

03.12.2023 - 10:05

ЖУКЪУСУ БОЛМАГЪАННЫ САУЛУГЪУ БУЗУЛАДЫ

Хар бирибиз да билебиз татлы жукъласакъ, кючюбюз-къарыуубуз кёп болады, жукъубуз къуруса уа, ауанагъа ушайбыз.