Тырныауузда ырхы ызны тазалау, суу жагъаланы бегитиу жумушла тамамлана турадыла

Тырныауузда Бахсан сууну жагъаларын бегитиу эмда тюбюн теренирек этиу жаны бла ишле былтыр кюз артындан бери дайым бардырыладыла. 2017 жылда 14-15 августда ырхы келтирген ташла бла топуракъ черекни аллын тыйып къойгъан эди. Андан а суу иги да кётюрюлюп, ырхы ызны да бегитгенди.

Бюгюнлюкде тазалау ишле Гирхожан бла Бахсан бирге къошулгъан жерде бардырыладыла. Анда ишлеген техника саны онекиден онсегизге дери жетеди. Суу ыз тазаланнганы бла бирге мындан ары башындан келген балчыкъ Бахсаннга тюшмезча мадарла да этиледиле.

Гирхожан сууда да ырхы ызны тазалау ишле бошалыргъа аз къалгъанды. Объектде жер къазыучу 4 техника эмда юзмезни бла топуракъны ташыучу 10 чакълы бир автомашина ишлейдиле. Бийик тау геофизика институтну бла МЧС-ни специалистлери Элбрус районну бла Тырныаууз шахарны администрацияларында уруннганла бла бирге черекни баш жанын тинтедиле. Вертолётдан да халгъа дайым тёгерекге-башха къаралады, къоркъуу тюшгенлей, аны юсюнден халкъгъа терк билдирип къоярча.

Алиса Тарим, Элбрус районну администрациясыны пресс-службасыны башчысы.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

14.06.2024 - 15:02

ВОДИТЕЛЬНИ КЕСИ БЛА БОЛУРГЪА КЕРЕК ЗАТЛА Главные вкладки

Жоллада жюрюуде жорукълада водительлени къаллай борчлары болгъаны жик-жиги бла белгиленеди.

14.06.2024 - 09:03

БУ АЙДА КЮЧ АЛГЪАН ТЮРЛЕНИУЛЕ

- СВО-да ауур жаралы болгъанланы биринчи июньдан башлап, улоула бла жалчытып тебирерикдиле.

14.06.2024 - 09:03

УЛОУНУ САТХАНДА НАЛОГ ТЁЛЕРГЕ КЕРЕКМИДИ?

Фатар, улоу, башха не тюрлю мюлк сатханда окъуна налог тёлерге керекди. Аны ёлчеми – 13 процентди. Бир жылгъа ишлеген хайыр 5 миллион сомдан кёп эсе уа – 15%.

14.06.2024 - 08:54

КЪАЯЛАГЪА ЁРЛЕУЧЮЛЕНИ ФЕСТИВАЛЫ

8 июньда «Россейни къаялары. Эльбрус-2024» деген жайны эм уллу фестивалы башланнганды. Россейни Къаялагъа ёрлеуню бла Альпинизм федерациялары бирлешип алай къурагъандыла бу фестивальны.

14.06.2024 - 08:53

СУКАН АУУЗДА ЭМ АРИУ ЭЛ

Огъары Жемтала Сукан ауузда орналгъанды. Аны  «жем» эм «тала» деген сёзледен къуралгъанды – ол ариу, бай, битимли жерледе орналгъаны ючюн.