Тырныауузда ырхы ызны тазалау, суу жагъаланы бегитиу жумушла тамамлана турадыла

Тырныауузда Бахсан сууну жагъаларын бегитиу эмда тюбюн теренирек этиу жаны бла ишле былтыр кюз артындан бери дайым бардырыладыла. 2017 жылда 14-15 августда ырхы келтирген ташла бла топуракъ черекни аллын тыйып къойгъан эди. Андан а суу иги да кётюрюлюп, ырхы ызны да бегитгенди.

Бюгюнлюкде тазалау ишле Гирхожан бла Бахсан бирге къошулгъан жерде бардырыладыла. Анда ишлеген техника саны онекиден онсегизге дери жетеди. Суу ыз тазаланнганы бла бирге мындан ары башындан келген балчыкъ Бахсаннга тюшмезча мадарла да этиледиле.

Гирхожан сууда да ырхы ызны тазалау ишле бошалыргъа аз къалгъанды. Объектде жер къазыучу 4 техника эмда юзмезни бла топуракъны ташыучу 10 чакълы бир автомашина ишлейдиле. Бийик тау геофизика институтну бла МЧС-ни специалистлери Элбрус районну бла Тырныаууз шахарны администрацияларында уруннганла бла бирге черекни баш жанын тинтедиле. Вертолётдан да халгъа дайым тёгерекге-башха къаралады, къоркъуу тюшгенлей, аны юсюнден халкъгъа терк билдирип къоярча.

Алиса Тарим, Элбрус районну администрациясыны пресс-службасыны башчысы.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

28.09.2023 - 12:35

«САБИЙЛЕРИНЕ КЪАРАМАУ БИЗНИ РЕСПУБЛИКАГЪА КЕЛИШМЕГЕН ШАРТЛАДЫЛА»

Сюд приставланы республикада управленияларыны башчысы Бауаланы Ахмат белгилегенича, ала жаш тёлюню тин-ниет жаны бла юйретиу, жандауурлукъ мероприятияланы дайым къурайдыла.

28.09.2023 - 09:03

ЮЙЛЕГЕ ОТ ТЮШМЕЗЧА

 МЧС-ни бёлюмлери «аш юйде от тюшюу» дегенча болумлагъа аслам чыгъадыла. Аланы сылтаулары – газ плитада аш кюйгени, газ эм электроприборланы терс хайырлыныуду.

28.09.2023 - 09:03

СОЦИАЛ ЖУМУШЛАНЫ КЪАЙСЫЛАРЫН СЮЕ ЭСЕГИЗ ДА – БИЛДИРИГИЗ

Къыралдан социал болушлукъгъа тийишли болгъан инсанла аланы къайсыларын сюйгенлерини юсюнден келир айны биринчисине дери билдирирге керекдиле, дейдиле КъМР-де МФЦ-да.

28.09.2023 - 08:58

«САНГЫРАУ БОЛУП КЪАЛМАЗГЪА КЁП АМАЛЛА БАРДЫЛА»

Биз музыкагъа тынгылайбыз. Жууукъ адамларыбызны сёзлерине,  назмуланы кёлден окъугъаныбызда, аланы эшитгенибизге къууанабыз. Эшиталмагъанла уа къалай жашайдыла? Билмейбиз аны.

27.09.2023 - 15:02

БОКСДАН – ЖАНГЫ ЗАЛ

«Спортну 2030 жылгъа дери айнытыуну стратегиясы» проектге  кёре Нальчикни 20-чы мектебинде къууанчлы халда боксдан зал ачылгъанды.