Антына кертичилей къалгъанды.

Полицияны капитаны РФ-ни МВД-сыны «Баксанский» муниципалитетле аралы бёлюмюню участка уполномоченныйи Мурат Жиновну 2018 жылда 3 октябрьде къуллукъ этген кезиуде Атажукино элде сауутланнган аманлыкъчы ёлтюргенди. Ишчи борчун толтургъанда кёргюзтген батырлыгъы ючюн Мурат Жинов Россей Федерацияны Президенти Владимир Путинни Указы бла Кишиликни орденине тийишли кёрюлгенди.
Аны бере, КъМР-де ич ишле министр генерал-лейтенант Игорь Ромашкин жашны юй бийчесине бла къарындашына къайгъы сёз бергенди, Мурат Жинов кертичилик бла къуллукъ этгенин, намыслы, адепли болгъанын, къадары къысха эсе да, керти офицерча республикада мамыр жашауну, тынчлыкъны къоруулай жоюлгъанын чертгенди.
Оксана Жинова Ич ишле министерствогъа бла Игорь Ромашкиннге ыразылыгъын айтханды, полициячыла дайым да юйюрге болушханлары, билеклик этгенлери ючюн ыспас этгенди.

КъМР-де МВД-ны пресс-службасы.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

30.07.2021 - 16:51

МИРЗЕУНЮ ТАПЛЫГЪЫНА КЁЗ-КЪУЛАКЪ БОЛА

Россельхозараны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню лабораториясында битимчилик продукцияны качествосун тинтиу бла тынгылы кюрешедиле.

30.07.2021 - 09:58

ЖАЯУ ЖЮРЮУ – САУЛУКЪНУ МУРДОРУ

Къабарты–Малкъарда «Миллетни саулугъуну лигасыны» бёлюмю «Саулукъгъа минг атлам» деген проектни бир талай жыл бардырады.

29.07.2021 - 10:15

Акъылбалыкъ болмагъанланы эркинликлерин къоруулаугъа – энчи эс

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков акъылбалыкъ болмагъанланы эркинликлерин бузуу ишлени болдурмазча соруула жаны бла ишчи кенгеш бардыргъанды.

29.07.2021 - 10:15

Казбек Коковну эфирде жамауат бла тюзюнлей байламлыгъыны болжалы кёчюрюледи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кесини инстаграм-аккаунтунда  «Тюзюнлей линиясыны» болжалы 29 июльдан 3 августха кёчюрюлгенини юсюнден билдиргенди.

29.07.2021 - 10:14

Россейде – майдалланы 20 комплекти

Токиода Олимпиаданы ючюнчю кюню россейли къараучулагъа эсде къалырча болгъанды - спортчуларыбыз бир сагъатны ичинде юч алтын майдал къытхандыла.