ЖАШАУ ЖУРТЛАГЪА ТАНГ КЪОШУЛГЪАНДЫ

КъМР-ни Къурулуш, архитектура эмда жашау журт –коммунал мюлк министерствосундан билдиргенлерича, быйыл  биринчи кварталгъа  134 минг квадрат метрден аслам  жашау журт ишленнгенди.   Ол  былтыр бу заман бла тенглешдиргенде 28,5 процентге кёпдю.

Кёп фатарлы жашау журтланы къурулушлары бла кюрешген организацияла бла энчи иелиле  сагъынылгъан кезиуде  100 минг квадрат метрден асламда   1146  жашау журт салгъандыла. Андан кёп фатарлы юйлеге 32.5 минг квадрат метр жетеди.  Эл жерледе да 68,6 минг  квадрат метрни тутхан журт ишленнгенди. 

Арт заманлада жашау журтланы санына танг къошула баргъаныны  баш сылтауларындан бирлери  «Жашау журт эм шахар болум» миллет проект, «Эл жерлени комплекс халда айнытыу» къырал программа бардырылгъаны  эм учуз ипотекаланы тири хайырланнганларынданды. 

Магометланы Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

25.06.2024 - 09:06

«ЖЮРЕК ЖЫЛЫУУБУЗНУ ТАС ЭТМЕЗГЕ КЮРЕШЕ ЖАШАЙЫКЪ»

Абадан адамла бла тюбешип, аланы жашлыкъларыны заманындан, жашаугъа кёз къарамларыны юсюнден да ушакъ этсек, кесибиз ол заманлагъа тюшюп, жашауну кёрюп къайтханча болабыз.

25.06.2024 - 09:04

ИССИДЕ КЪАРЫУСУЗ БОЛМАЗЧА

Жайны исси кюнлерине адамла бирча иги чыдаялмайдыла. Алай аны ауурулулугъун бираз женгиллендирирча амалла уа бардыла.

25.06.2024 - 09:03

ХОРЛАМ ЮЧЮН ЮЛЮШЛЕРИН КЪОШХАНДЫЛА

Нальчикде каратени араши тюрлюсюнден регионла аралы эришиу къуралгъанды, ол битеулю жорукъла бла бардырылгъанды.

25.06.2024 - 09:03

ХАУАНЫ КИРЛЕНДИРГЕНЛЕНИ – ЖУУАПХА

Къырал Думаны жыйылыуунда «Хауаны кирлендириуню эсеплерин чыгъаргъанда жорукъланы бузгъанланы эм хауаны кирлендирген веществоланы атмосферагъа атыуда чеклени сакъламагъанланы жууапха тартыуну юсюнд

24.06.2024 - 17:45

КОМАНДАЛАНЫ АРАЛАРЫНДА – ЮЧЮНЧЮ ЖЕРДЕ

Кисловодскда каратени бир тюрлюсюню къорууланыу амалланы хайырланыу бла толу контакт бёлюмюнде Кисловодскда «5642» клуб ачыкъ эришиу къурагъанды, сермешле «Kub_team» араны кубогу ючюн бардырылгъанд