БАХСАН АУУЗУНУ ЖОЛЛАРЫ ЖАНГЫРТЫЛАДЫЛА

КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосундан билдиригенлерича, «Къоркъуусуз эм качестволу автомобиль жолла» миллет проектге кёре, бу кюнледе подряд организацияланы кючю бла Элбрус районда  бир къауум жолгъа къыстау тынгылы ремонт этиледи. Саулай алып айтханда, тийишли ишле алты километрге жууукъ жерде тамамланырыкъдыла.

 Сагъынылгъан проектни чеклеринде бусагъатда   Элбрусну  Мусука улу, Школьная эм  Бук орамларында  1,3 километр чакълы бирде жолну мурдорун кючлерча ишле тамамлана турадыла.  

 - Бу  орамлада асфальт бир заманда да болмагъанды.  Игилендирирлерин,  мардалагъа келиширлерин кёп заманны сакълагъанбыз. Алада социал магъаналы объектле: элни администрациясы, мектеп, полицияны участогу эм башхала да  орналгъанларын эсге алсакъ,  танг кесек адам жюрюйдю. Энди элчилеге эм къонакълагъа да жолда  апчымай бир бирге чырмау салмай жумушларын эталлыкъдыла,  - дейди элде жашагъанладан  бири Къочхарланы Къурман. 

Ишлени кезиуюнде специалистле  жолланы мурдорларын кючлерикдиле, бордюрла, тротуарла саллыкъдыла эм асфальт жаярыкъдыла. Андан сора да, жорукъланы билдирген белгиле орнатыллыкъдыла эм ызла тартыллыкъдыла. Къоркъуусузлукъ жалчытылынырча да аслам  эс буруллукъду. 

Сагъынылгъан проектни чеклеринде Прохладный-Элбрус жолдан   «Джантуугъан» бла  «Шхелди» альплагерьлеге баргъан жолну  да  3,5 километр чакълы кесегин    жангыртып  башлагъандыла.  Ишлени кезиуюнде ол  жангы излемлеге келиширча эм къоркъуусуз болурча эс буруллукъду.  Ол санда Шхелди сууну кёпюрюне къараллыкъды, машинала сюелирча майданла ишленирикдиле эм  буруула да  тартыллыкъдыла.
 

Огъары Бахсанда да медицина учреждение, сабий сад эм межгит орналгъан социал магъаналы жолну 1,2 километр чакълы бирин игилендире турадыла. 

Бусагъатда подряд организацияны келечилери эски асфальтны кетерип кюрешедиле эм Сылтран сууну кёпюрюн да кючлерча  башына бетон къуядыла.   Ызы бла башха тийишли жумушла  тамамланырыкъдыла.

Объектни болжалдан  алгъа бошар мурат этиледи. 

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

25.06.2024 - 09:06

«ЖЮРЕК ЖЫЛЫУУБУЗНУ ТАС ЭТМЕЗГЕ КЮРЕШЕ ЖАШАЙЫКЪ»

Абадан адамла бла тюбешип, аланы жашлыкъларыны заманындан, жашаугъа кёз къарамларыны юсюнден да ушакъ этсек, кесибиз ол заманлагъа тюшюп, жашауну кёрюп къайтханча болабыз.

25.06.2024 - 09:04

ИССИДЕ КЪАРЫУСУЗ БОЛМАЗЧА

Жайны исси кюнлерине адамла бирча иги чыдаялмайдыла. Алай аны ауурулулугъун бираз женгиллендирирча амалла уа бардыла.

25.06.2024 - 09:03

ХОРЛАМ ЮЧЮН ЮЛЮШЛЕРИН КЪОШХАНДЫЛА

Нальчикде каратени араши тюрлюсюнден регионла аралы эришиу къуралгъанды, ол битеулю жорукъла бла бардырылгъанды.

25.06.2024 - 09:03

ХАУАНЫ КИРЛЕНДИРГЕНЛЕНИ – ЖУУАПХА

Къырал Думаны жыйылыуунда «Хауаны кирлендириуню эсеплерин чыгъаргъанда жорукъланы бузгъанланы эм хауаны кирлендирген веществоланы атмосферагъа атыуда чеклени сакъламагъанланы жууапха тартыуну юсюнд

24.06.2024 - 17:45

КОМАНДАЛАНЫ АРАЛАРЫНДА – ЮЧЮНЧЮ ЖЕРДЕ

Кисловодскда каратени бир тюрлюсюню къорууланыу амалланы хайырланыу бла толу контакт бёлюмюнде Кисловодскда «5642» клуб ачыкъ эришиу къурагъанды, сермешле «Kub_team» араны кубогу ючюн бардырылгъанд