Хорламны келтиргенлеге – гюлле эмда ёмюрлюк махтау

Уллу Хорламны кюнюнде Нальчикни солуу паркында «Ёмюрлюк от» мемориалны аллында жамауат аслам жыйылгъан эди. Уллу Ата журт урушда Хорлам ючюн жанларын бергенлеге баш урургъа келгенлени арасында КъМР-ни Башчысы Казбек Коков, Парламентни председатели Татьяна Егорова, Правительствону таматасы Мусукланы Алий, Къырал Думаны бла КъМР-ни Парламентини депутатлары, министрле, кюч эм право низамны сакълаучу органланы, ветеран, жамауат эм дин организацияланы келечилери, Юнармия къымылдауну жаш аскерчилери да бар эдиле. Эсгериу жумушлагъа жыйылгъанлагъа Духовой оркестр уруш заманда жазылгъан макъамланы согъуп тюбегенди.
Казбек Коков, митингни ача, къыралыбызны кёп миллетли халкъы Ата журтубузгъа магъаналы байрамны – Уллу Хорламны кюнюн белгилегенин, нацист аскерле жокъ этилип, мамыр жашау къайтарылгъанлы 78 жыл озгъанын чертгенди.  
– Уллу Ата журт урушда Хорлам совет халкъны жигитлигини юлгюсюча битедуния тарыхха ёмюрлеге жазылгъанды. Бизни халкъ кючлю эм кюйсюз душманны жокъ этгенди, адам улуну фашизмден сакълагъанды, – дегенди Казбек Коков. Аппаларыбыз битеу дуниягъа бирликни, батырлыкъны, жигитликни дерслерин бергенин белгилегенди республиканы оноучусу. Ата журтубузну жалынчакъсызлыгъы ючюн жанларын-къанларын аямагъанлары, къажыкъмаулукълары, сынауланы аллында чыдамлыкълары шёндюгю эм келир тёлюлеге  туугъан журтубузгъа сюймеклик, кертилик, тюзлюк хорлагъанларына ийнанмакълыкъны бергендиле. 
КъМР-ни Башчысы республиканы Хорламгъа къошумчулугъуну юсюнден да айтханды. Къабарты-Малкъарны 60 мингден аслам батыр уланы бла къызы къазауатха кетип, битеу фронтлада уруш бардыргъандыла, къанлы сермешлеге къатышхандыла. «Бизни жерлешлерибиз Москваны къоруулагъандыла, Сталинград, Курск, Ленинград, Севастополь, Минск ючюн къазауат бардыргъандыла, Кавказны душмандан эркин этгендиле. Аладан хар бири да Ата журтубуздан душманны жокъ этиу  сыйлы ишге кеслерини юлюшлерин къошхандыла. Тылда ишлеп, Хорламны жууукълашдыргъанлагъа, заводлада сауутла ишлегенлеге, фронтну аш-суу бла жалчытханлагъа да баш урабыз», – дегенди.  
Экинчи битеудуния уруш адам улуну тарыхында эм къанлы, кюйсюз болгъанын, кёп къыраллагъа уллу заран салгъанын да белгилегенди Казбек Валерьевич. Болсада бизни къырал эм уллу къоранчны сынагъанды – жууукъ адамын тас этмеген бир юйюр да жокъду.
– Биз Уллу Ата журт урушда жан бергенлеге хурмет этебиз – атышыулада жоюлгъанлагъа, концлагерьледе азап сынап ауушханлагъа, душман зорлагъан жерледе аланы къолларындан ёлгенлеге. Энчи уа бюгюн бизни арабызда болмагъан ветеранлагъа - махтау, хурметлик. Хорламны кюню хар бирибизге да багъалыды. Ол хар юйюрню, хар адамны да тарыхыды. Къазауатдан сора жыллада ёсген тёлюлени эслеринде къалгъанды, аны бла бирге уа эсгертмеледе бла мемориаллада ташха бурулгъандыла, шахарланы, эллени, орамланы атларында сакъланнгандыла. Алай эсе уа нацизмни жокъ этген аталарыбызны, аппаларыбызны къыйынлары, ала кёрген зорлукъла зыраф болмагъандыла, – деп къошханды КъМР-ни Башчысы.
Туугъан журтубузгъа сюймеклик халкъны шёндюгю къыйын кезиуде бирикдиргенин белгилегенди регионну оноучусу андан ары сёзюнде. Уллу Ата журт урушну жигитлерини туудукълары бюгюнлюкде аскерчи борчларын энчи операцияны кезиуюнде толтурадыла, аланы тизгинлеринде – КъМР-ни батыр уланлары да. Казбек Коков ала къыралыбызны келир жашауу ючюн къазауат бардыргъанларын энчи белгилегенди. 
– Биз Ата журтубузну эркинлигин къоруулай жан берген аскерчилеге бла офицерлеге баш урабыз. Батыр жерлешлерибизни юйюрлерине къолдан келгенни этебиз эм мындан ары да  болушханлай турлукъбуз, сабийлерин битеу керекле бла жалчытып, алагъа тийишли билим, усталыкъ берликбиз, – дегенди Казбек Валерьевич.
Сёзюню ахырында КъМР-ни Башчысы битеу жамауатны  борчу бир болгъанын чертгенди – Россейни къоркъуусуз, айныгъан, насыплы этерге. Тамата тёлюлени юлгюлери, кёп миллетли халкъны кючю битеу сынауладан ётерге, бу сыйлы муратлагъа жетиширге онг бергенин айтханды.
Ызы бла жыйылгъанла къазауатда жан бергенлени бир минут шумсуз туруп хурметлегендиле. Казбек Коков, сыйлы къонакъла, жыйылгъан жамауат эсгертмеге гюлле салгъандыла. 

Тикаланы Фатима

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.09.2023 - 15:25

ДАРАЖАЛЫ ЭРИШИУДЕН – ЭКИ МАЙДАЛ

Къазанны «Акъ Барс» спорт арасында грек-рим тутушуудан битеукъырал эришиу бардырылгъанды, ол РСФСР-ни сыйлы тренери Мягас Сахабутдиновну хурметине аталгъанды.

22.09.2023 - 15:24

ЧАРХЫБЫЗДА ТЮРЛЕНИУЛЕНИ БИЛИРГЕ КЕРЕКБИЗ

Биз тохтамай тебип, къымылдап тургъан дунияда жашайбыз.

22.09.2023 - 15:23

ЖАМАУАТХА ТАП КЕЛИРЧА

РФ-ни Президенти Владимир Путин бу кюнледе къол салгъан буйрукъгъа тийишлиликде, энди хар ким да  инсанлыкъларына шагъатлыкъ этген къагъыт документлени, ол санда паспортну, орунуна аланы электрон т

22.09.2023 - 09:25

ХАЛКЪЫБЫЗНЫ ЁХТЕМ УЛАНЛАРЫ

Халкъыбызны кёп тарыхлы, махтаулу инсанлары бардыла. Ала миллет сезимибизни айныта, бизни ёхтемлендиргендиле эмда ёхтемлендиредиле.

22.09.2023 - 09:03

БАХЧАБЫЗ: КЪАРА ЭМ КЪЫЗЫЛ ДУГЪУМНУ ЁСДЮРЮУ МАДАРЛА

Тау элледе бахча бла кюрешгенле аз тюйюлдюле. Аслам эс къара эм къызыл дугъумгъа бериледи. Алай  алагъа башха тюрлю  къараргъа кереклисин кёпле биле да болмазла.