Урлукъ саладыла

Къабарты-Малкъарны районларындан билдиргенлерине кёре, бюгюнлюкде жазлыкъ битимле  ёсген 64,5 минг гектаргъа урлукъ салып бошагъандыла, деп билдириледи КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну пресс-службасындан. 
Алай бла сюрюлген жерлени асламысында неда 42,8 минг гектарына мирзеу бла къудору жетеди, нартюх - 29,7 эм чеплеу да 3,8 минг гектарда салыннгандыла.  Аны бла бирге арендаторла  картоф, башха тахта кёгетле да салып кюрешедиле. 
Саулай алып айтханда, быйыл жазлыкъ битимле 220 минг гектарда ёсдюрюллюкдюле.  
Бизни корр.

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.09.2023 - 15:25

ДАРАЖАЛЫ ЭРИШИУДЕН – ЭКИ МАЙДАЛ

Къазанны «Акъ Барс» спорт арасында грек-рим тутушуудан битеукъырал эришиу бардырылгъанды, ол РСФСР-ни сыйлы тренери Мягас Сахабутдиновну хурметине аталгъанды.

22.09.2023 - 15:24

ЧАРХЫБЫЗДА ТЮРЛЕНИУЛЕНИ БИЛИРГЕ КЕРЕКБИЗ

Биз тохтамай тебип, къымылдап тургъан дунияда жашайбыз.

22.09.2023 - 15:23

ЖАМАУАТХА ТАП КЕЛИРЧА

РФ-ни Президенти Владимир Путин бу кюнледе къол салгъан буйрукъгъа тийишлиликде, энди хар ким да  инсанлыкъларына шагъатлыкъ этген къагъыт документлени, ол санда паспортну, орунуна аланы электрон т

22.09.2023 - 09:25

ХАЛКЪЫБЫЗНЫ ЁХТЕМ УЛАНЛАРЫ

Халкъыбызны кёп тарыхлы, махтаулу инсанлары бардыла. Ала миллет сезимибизни айныта, бизни ёхтемлендиргендиле эмда ёхтемлендиредиле.

22.09.2023 - 09:03

БАХЧАБЫЗ: КЪАРА ЭМ КЪЫЗЫЛ ДУГЪУМНУ ЁСДЮРЮУ МАДАРЛА

Тау элледе бахча бла кюрешгенле аз тюйюлдюле. Аслам эс къара эм къызыл дугъумгъа бериледи. Алай  алагъа башха тюрлю  къараргъа кереклисин кёпле биле да болмазла.