Урлукъ саладыла

Къабарты-Малкъарны районларындан билдиргенлерине кёре, бюгюнлюкде жазлыкъ битимле  ёсген 64,5 минг гектаргъа урлукъ салып бошагъандыла, деп билдириледи КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну пресс-службасындан. 
Алай бла сюрюлген жерлени асламысында неда 42,8 минг гектарына мирзеу бла къудору жетеди, нартюх - 29,7 эм чеплеу да 3,8 минг гектарда салыннгандыла.  Аны бла бирге арендаторла  картоф, башха тахта кёгетле да салып кюрешедиле. 
Саулай алып айтханда, быйыл жазлыкъ битимле 220 минг гектарда ёсдюрюллюкдюле.  
Бизни корр.

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

«ЭРИШИУГЕ КЪАТЫШХАНЫМ ИШИМЕ БАШХА КЁЗДЕН КЪАРАТХАНДЫ»

Кичибалыкъны битеулю билим берген мектебини башланнган классларында окъутхан  Бапыналаны Лейля алгъаракълада «Эм ахшы жаш устаз-2024» Битеуроссей усталыкъ эришиуге къатышып, анда эки кере да жетиши

25.05.2024 - 10:01

БИРЛЕ ТЁЛЕЙДИЛЕ, БАШХАЛА УА БОРЧ ЭТЕДИЛЕ

Республикада хайырланылгъан электрокючню багъасын тёлеу жаны бла болумну юсюнден «Каббалкэнерго» предприятияда сёлешгендиле.

25.05.2024 - 09:03

ЫЗЫНДАН КЪАРАР АДАМЫ БОЛСА…

Къадар бармыды? Огъесе хар зат да кесибизни къолубуздамыды?

24.05.2024 - 12:25

УЛЛУ ОНГЛА, УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла.

24.05.2024 - 09:03

САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады.