Прокурор бла тынгылы ушакъ

КъМР-ни прокурору Николай Хабаров Элбрус муниципал районну администрациясыны мекямында предпринимательле бла тюбешгенди. Анда сёз шёндюгю экономика болумда бизнесге къырал себепликни юсюнден баргъанды. 
Прокурор бла ушакъгъа 30-дан аслам предприятияны келечилери къатышхандыла. Анга Россейни Федерал налог службасыны республикада бёлюмюню башчысы  Аслан Губачиков, «Опора России» жамауат организацияны регион бёлюмюню таматасы  Альберт Кильчуков, Сатыу-алыу-промышленный палатаны оноучусуну орунбасары Павел Сидорук да чакъырылгъандыла. Тюбешиуге  Элбрус районну башчысы Сотталаны Къурман да къатышханды. 
Бизнесменле субсидияланы бла грантланы юлешиуню жорукъларыны, туризмде проектлени жашауда бардырыргъа жерлени арендагъа алыуну низамыны, налогланы тёлеуню, республикада бизнесни бардырыуну бла чырмауланы юслеринден айтхандыла. 
Ведомствону башчысы законлагъа ангылатыуланы бергенди, бир-бир соруулагъа надзор тамамлауну юсюнден оноу этилгенди. 

АБДУЛЛАХЛАНЫ 
Фатима хазырлагъанды. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

09.12.2023 - 16:00

«ТАУЛАДА АЛЫКЪА ТИНТИРГЕ ТИЙИШЛИ ТИЙРЕЛЕ АСЛАМДЫЛА»

Бизни жаш тёлюбюзню санында табийгъатны сюйген, аны сакълар ючюн амал этгенле бардыла.

09.12.2023 - 10:44

РОССЕЙНИ ПРЕЗИДЕНТИН АЙЫРЫУ БУЗУКЪЛУКЪСУЗ ЁТЕРЧА

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасында 2024 жылда Россейни Президентин айырыулада жамауат контроль  бардырлыкъ штабны ачылыуу болгъанды, анга кирлик адамла сайланнгандыла, ишлерини планы бегитилген

09.12.2023 - 10:43

АЙТХЫЛЫКЪ АУУР АТЛЕТЧИ, УСТА ТРЕНЕР ЭМ ОЮМЛУ БАШЧЫ

Ностуланы Хаджимуратны аты республикада спорт бла байламлы кенг белгилиди.

09.12.2023 - 09:03

«ЖАШ ТЁЛЮГЕ НАСИЙХАТЧЫЛЫКЪ ЭТИУНЮ МАГЪАНАСЫ УЛЛУДУ»

КъМР-де Адамны эркинликлери жаны бла уполномоченный Зумакъулланы Борис Монополиялагъа къажау федерал службаны КъМР-де управлениясыны коллективи бла тюбешгенди.

08.12.2023 - 16:40

ДУНИЯНЫ БИРИНЧИЛИГИНДЕ СЕРМЕШИРИКДИЛЕ

Южно-Сахалинское шахарда каратеден Россейни биринчилигине 800-ге жууукъ 14-20-жыллыкъ спортчула къатышхандыла, аланы араларында бизни республикадан да 9 адам болгъандыла.