«ХОРЛАМНЫ ДИКТАНТЫ» ЧЕКЛЕРИН КЕНГЕРТЕДИ

«Единая Россия» партия РФ-де  бла дунияны 40-дан аслам къыралында «Хорламны диктантын» бардырлыкъды.  Бу магъаналы патриот акциягъа онлайн халда къатышыргъа да онг барды.

 Быйыл биринчи  кере болуп диктантны алты тыш къыраллы тилге кёчюрлюкдюле: къытай, серб, испан, немес, француз эм ингилиз. Бюгюнлюкде бу сынауну бардырыргъа 22 мингден аслам жер хазыр этилгенди, ол  былтырдан иги да асламды, деп билдиргенди «Тарых эсде тутуу» партия проектни жашауда бардырыугъа жууаплы, Къырал Думаны информация политика жаны бла комитетини башчысы   Александр Хинштейн.

- Хар жылдан да къыралыбызны тарыхына сейир ёсгенлей барады. Анга уа диктантха къатышыргъа сюйген регионланы бла инсанланы саны кёбейгени да шагъатлыкъ этеди. Ата журтубузну тарыхына,    ата-бабаларыбызны жигитликлерине жамауатда сейир уллу болгъаны баямды. Сынауда берилген соруула уа артыкъда магъаналыдыла,-дегенди ол.

Диктант бардырыллыкъ жерлени кёплюгюне кёре алчылыкъны Ставрополь эм  Краснодар крайла бла, Москва, Самара  областьла тутадыла. Донбассда уа «Хорламны диктантын» 120 жерле жазарыкъдыла.

- Россейни жангы регионлары да къатышыргъа керекдиле бу жумушха. Ол алагъа Ата журтубузну Россейге къажау, тарыхыбызны терс кёргюзтген китапладан юйреннген билимни орунуна  кертини  билирге онг берликди,-дегенди депутат.  

Акциягъа очно эм дистанциялы халда къатышыргъа боллукъду. Анга жазылыу диктант победы.рф. сайтда бардырылады. Сынау 25 соруудан къуралады: 20-сы Ата журтлу битеулю тарыхдан бла 5-си регионну жашауундан боллукъдула. Регион бёлюмге кирген сорууланы 18 къыралдан тарыхчыла бла патриот биригиулени келечилери хазырлагъандыла.

Быйыл биринчи кере болуп, диктантха   Шри-Ланка къошулгъанды.

Акцияны жашауда бардырыугъа «Хорламны волонтёрлары» болушурукъдула. Битеу да бирге 20 минг адам ишлериги белгиленгенди сынауну кезиуюнде.

 - Быйыл Нюрнбергде сюдню, Ленинградны блокадасыны юслериннден соруула да боллукъдула, - дегенди «Хорламны волонтёрлары» къымылдауну башчысы, Къырал Думаны граждан обществону айнытыу комитетини башчысыны орунбасары   Ольга Занко.

Ол билдиргенича, «Хорламны диктанты» 27 апрельде бардырыллыкъды. Аны арасы Москвада Хорламны музейинде боллукъду.

 Къабарты-Малкъарда уа бу тарых магъаналы сынау 76 жерде бардырыллыкъды. Партияны регионда бёлюмюню толтуруучу комитетини башчысы, «Тарых эсде тутуу» проектни регионда жашауда бардырыугъа жууаплы   Дмитрий Парафилов.

- «Хорламны диктантын» бардырыугъа хазырланыу жумушла бошалгъандыла. Бизни регинда уа бу жумушха сейир уллу болгъанын айтыргъа сюеме.  Битеу муниципалитетледе да бардыла диктант жазыллыкъ жерле. Аланы асламы уа аскер махтаулукъну шахары Нальчикде къуралгъандыла. Диктантны Къабарты-Малкъар къырал университетде, Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде, Искусстволаны Шимал-Кавказ къырал институтунда эм башха жерледе жазарыкъдыла. Акция Европаны эм бийик тёппеси Элбрусда да бардырыллыкъды,-дегенди ол.

Басмагъа Тикаланы Фатима хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.07.2024 - 15:19

НАЛЬЧИКДЕ ТУРИСТНИ ЮЙЮ

Нальчикде Лермонтов эмда Шогенцуков атлы орамланы мюйюшюнде тургъан юй, республиканы ара шахарында кёзге уруннган эмда ариуладан бириди.

17.07.2024 - 15:18

ЗАРАНЛЫ ХАНС САБАНЛАНЫ БИЙЛЕП БАРАДЫ

Россельхознадзорну Шимал Кавказда управлениясы саулай округда, ол санда Къабарты-Малкъарда да фитосанитария болумгъа кёз-къулакъ болгъанлай турады.

17.07.2024 - 08:10

ХАЛКЪЫБЫЗНЫ АЛГЪЫННГЫ ЖАШАУУДАН СУРАТЛА

В.Я. Тепцов бизни тийреледе жолоучулукъда болуп, 1892 жылда «По истокам Кубани и Терека» деген ишин жазгъанды.

17.07.2024 - 08:10

НАЛОГ КЁП ЖЫЙЫЛАДЫ

Быйыл ал беш айны ичинде Къабарты-Малкъарда налогла бла 11,5 миллиард сом жыйылгъанды.

16.07.2024 - 16:23

ПАЛЬМА ЖАУ: ХАЙЫРЛЫ ОГЪЕСЕ ХАТАЛЫ?

Бу жауну юсюнден эшитмеген, айтмагъан, аны сёзюн этмеген хазна адам болмаз. Бирле ол саулукъгъа болмагъанча аллай хаталыды дейдиле, башхала уа сары жаудан эсе хайырлыды деп белгилейдиле.