Чыгъармалада – тарыхыбыз

Нальчикде Миллет музейде КъМР-ни Маданият министерствосу бла къарачай-малкъар халкъны маданият совети «От жагъабыз энди бир заманда да сууумасын!» деген ат бла кёрмюч къурагъандыла. 
Советни директору Биттирланы-Къочхарланы Людмила билдиргеннге кёре, анда миллет кийизлерибиз, суратчыларыбызны да халкъыбызны тарыхына жораланнган чыгъармалары кёргюзтюледиле. 
– Ата-анала сабийлерин бюгюн да, башха кюн да келтирип, эслерин маданият байлыгъыбызгъа бурсала бек иги боллукъду. Нек дегенде ёсюп келген тёлюле халкъыбызны тарыхын кёрюрге, билирге керекдиле, – дегенди ол. 
  Кёрмючде кийиз усталарыбыз Жаппуланы Ёзетханны, Мокъаланы Динаны, суратчыла Боташланы Муратны, Аналаны Муратны, Ахматланы Леуанны, Французланы Казбекни, Аталаны Халисни, Акъкъызланы Керимни ишлери кёргюзтюледиле. Хар автор да, миллет хазнабызны кесича ачыкълай, кёзню къууандыргъан чыгъармала жарашдыргъанды. 

Къасымланы Аминат.  

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

14.06.2024 - 16:37

ШУЁХЛУКЪНУ ТОХТАШДЫРЫРЧА - ЖЫЙЫЛЫУЛА

Июньну биринчи жарымында, Спорт министерствосундан билдиргенлерича, республикада дзюдодан халкъла аралы жыйылыула бардырылгъандыла, алагъа Бразилиядан, Къытайдан, Къазахстандан бла Къабарты-Малкъар

14.06.2024 - 15:02

ВОДИТЕЛЬНИ КЕСИ БЛА БОЛУРГЪА КЕРЕК ЗАТЛА Главные вкладки

Жоллада жюрюуде жорукълада водительлени къаллай борчлары болгъаны жик-жиги бла белгиленеди.

14.06.2024 - 09:03

БУ АЙДА КЮЧ АЛГЪАН ТЮРЛЕНИУЛЕ

- СВО-да ауур жаралы болгъанланы биринчи июньдан башлап, улоула бла жалчытып тебирерикдиле.

14.06.2024 - 09:03

УЛОУНУ САТХАНДА НАЛОГ ТЁЛЕРГЕ КЕРЕКМИДИ?

Фатар, улоу, башха не тюрлю мюлк сатханда окъуна налог тёлерге керекди. Аны ёлчеми – 13 процентди. Бир жылгъа ишлеген хайыр 5 миллион сомдан кёп эсе уа – 15%.

14.06.2024 - 08:54

КЪАЯЛАГЪА ЁРЛЕУЧЮЛЕНИ ФЕСТИВАЛЫ

8 июньда «Россейни къаялары. Эльбрус-2024» деген жайны эм уллу фестивалы башланнганды. Россейни Къаялагъа ёрлеуню бла Альпинизм федерациялары бирлешип алай къурагъандыла бу фестивальны.