Унутулмазлыкъ эсгериуле, ёхтемлендирген шартла

Бу кюнледе республиканы жер-жерлеринде Малкъар халкъны жангырыууну кюнюне жораланып кёп тюрлю къууанчла, тюбешиуле, жыйылыула ётедиле. КъМР-ни Маданият фондунда да аллай ингир ётгенди. Аны белгили жырчыбыз, РФ-ни сыйлы артисткасы Таукенланы Малкъарбийни къызы Галина фондда ишлегенле бла бирге къурагъанды. Къууанчха Къабарты-Малкъарда жашагъан миллетлени биригиулерини, жамауат организацияланы келечилери, школчула, жырчы окъутхан эмда юйретген жаш адамла да къатышхандыла.
Жыйылыу миллетибизни къыйын кезиуюн эсгериуден башланнганды. Таукенланы Галина, урунууну ветераны, жамауатчы Жаболаны Жабрайыл, китап басманы иелеринден бири Котлярова Мария, Малкъар халкъны зор бла кёчюргенде азап чекгенлени мемориалыны директору Теммоланы Фаризат, КъМР-ни Журналистлерини союзуну правленини таматасыны къуллугъун толтургъан Шауаланы Разият да къууанчны, бушууну да сагъына, бу ингирге келгенлени алларында сёлешгендиле. 
–Атабыз урушда, анабызны уа туугъан жерине термилгенин, «Кавказда терекледе къалачла битедиле»,- деучюсюн къалай унутурма,- дегенди Галина Малкъарбиевна.
Жаболаны Жабрайыл бла Теммоланы Фаризат да, эсгериулеринден сора, малкъар халкъ бюгюнлюкде Россейде жашагъан миллетлени биринден артха къалмай баргъанын, кёп жаны бла уа кёплени озгъанын айырып айтхандыла. Маданиятда, спортда, экономикада, башха бёлюмледе да атларын айтдыргъан алимлерибиз, устазларыбыз, журналистлерибиз, жазыучуларыбыз болгъанларын чертгендиле. 
Мария Котлярова да таулула артха къайтып келгенден сора, терк тирилгенлерин, бютюнда кючлю болуп уруннганларын чертгенди. «Халкъыгъызда кёпле жигерликлери, кишиликлери, ётгюрлюклери бла да махтау тапхандыла, къыралны бек сыйлы атларына бла орденлерине тийишли болгъандыла»,- деп, ол Таукенланы Галинагъа малкъар миллетни юсюнден  китапны саугъалагъанды. 
Ол кюн бу ингирге келгенле жаш жырчыла Юсюпланы Земфирагъа, Асеев Кантемирге, Темуккуланы Аминагъа, Атталаны Лейлягъа, Атабийланы Алибекге, Лаптева Ингагъа, Хамгокова Илонагъа, Сижажев Астемирге сюйюп тынгылагъандыла. «Голлу», «Малкъар таула» , «Минги-Тау» деген жырларыбызны эшитген а бютюн хычыуун эди.
 Габоланы Разият.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 08:10

ЖАНГЫ ШКОЛ ГАЗ БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫНАДЫ

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилени «Восточный» микрорайонда ишленнген жангы школну котельнясына газ тартып бошагъандыла.

07.12.2023 - 07:56

БИТЕУ СОРУУЛАГЪА ТИЙИШЛИ ЭС БУРУЛЛУКЪДУ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы ВКС халда гражданланы энчи приёмун бардырыууна къатышханды.

07.12.2023 - 07:56

ОТ ТЮШЮУДЕН САКЪЛАНЫР ЮЧЮН – БИЛДИРИУ СИСТЕМА

От тюшгени бла байламлы къыйын болумланы, алада ачыгъан адамланы санын азайтыр мурат бла МЧС-ни регионда надзор эм профилактика иш жаны бла инспекторлары муниципалитетни келечилери бла Бахсан район

07.12.2023 - 07:54

ЖАНЫЧА СЮЙГЕН АТА ЖУРТУНУ АЗАТЛЫГЪЫ АНЫ БАШ МУРАТЫ ЭДИ

Алгъыннгы номерибизде биз Чеченланы Шамилни, Уллу Ата журт урушну ветераныны, кеси заманында Зокаланы Келлетни юсюнден жазгъан материалын хазырлап басмалагъан эдик.

06.12.2023 - 10:00

КЪМР-НИ БАШЧЫСЫ КАЗБЕК КОКОВ СОРУУЛАГЪА ЖУУАПЛА БЕРЛИКДИ

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков 7 декабрьде, орта кюнде, «тюзюнлей ызны» бардырлыкъды.

Аны кезиуюнде ол журналистлени бла республикада жашагъанланы сорууларына