ГРАНТЛАНЫ КЪАЛАЙ ХАЙЫРЛАННГАНЛАРЫН АЙТХАНДЫЛА

Озгъан ыйыкъда КъМР-ни Жамауат палатасында Граждан обществону интситутларын айнытыу, миллетле аралы эм динле аралы байламлыкъланы кючлеу, коммерциялы болмагъан биригиулени ишлери жаны бла комиссиясыны жыйылыуу ётгенди. Аны ишине комиссияны таматасы Николай Маслов, КъМР-ни Миллетлени ишлери эм жамауат проектле жаны бла министрини орунбасары Гергъокъланы Жамболат, Нальчикни килисаларыны протоиерейи Валентин Бобылев эм дагъыда башхала къатышхандыла.

Жыйылыуда РФ-ни бла КъМР-ни грантларын былтыр къытхан коммерциялы болмагъан организацияла отчёт этгендиле. Ол иш КъМР-ни Миллетлени ишлери эм жамауат проектле жаны бла министерствода къалай къуралып бардырылгъаныны, тийишлилени сайлау къалай ётгенини юсюнден Гергъокъланы Жамболат къысха айтханды.  

Ызы бла регионну Коммерциялы болмагъан биригиулерини таматасы, Жамауат палатаны келечиси Юлия Ордакова сёлешгенди. Ол Анда кесини «МИРТ» деген проектини юсюнден билдириу этип. Коммерциялы болмагъан организацияланы келечилерине деп PR эм асламлы информация органланы келечилери бла ишлерге юйретиу жаны бла бардыргъан мастер-классларыны юслеринден айтханды.

Юлия Валерьевна чертгеннге кёре, энчи бу проектни башлап, жашауда бардырыргъа ол регионну коммерциялы болмагъан биригиулерини юсюнден интернетде хазна информация табылмагъаны ачыкъланнгандан сора кёлленнген эди.

- Бу ишде бизге «КБР-Медиа» холдинг уллу болушлукъ этгенди. Ыразылыгъымы билдиреме, - дегенди ол.

Жыйылыуда битеу анга къатышханла болгъан жарсыуларын да айтхандыла. Аланы асламын жарсытхан а жыйылырча жерлери болмагъаны бла байламлыды..

Къасымланы Аминат

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 08:10

ЖАНГЫ ШКОЛ ГАЗ БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫНАДЫ

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилени «Восточный» микрорайонда ишленнген жангы школну котельнясына газ тартып бошагъандыла.

07.12.2023 - 07:56

БИТЕУ СОРУУЛАГЪА ТИЙИШЛИ ЭС БУРУЛЛУКЪДУ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы ВКС халда гражданланы энчи приёмун бардырыууна къатышханды.

07.12.2023 - 07:56

ОТ ТЮШЮУДЕН САКЪЛАНЫР ЮЧЮН – БИЛДИРИУ СИСТЕМА

От тюшгени бла байламлы къыйын болумланы, алада ачыгъан адамланы санын азайтыр мурат бла МЧС-ни регионда надзор эм профилактика иш жаны бла инспекторлары муниципалитетни келечилери бла Бахсан район

07.12.2023 - 07:54

ЖАНЫЧА СЮЙГЕН АТА ЖУРТУНУ АЗАТЛЫГЪЫ АНЫ БАШ МУРАТЫ ЭДИ

Алгъыннгы номерибизде биз Чеченланы Шамилни, Уллу Ата журт урушну ветераныны, кеси заманында Зокаланы Келлетни юсюнден жазгъан материалын хазырлап басмалагъан эдик.

06.12.2023 - 10:00

КЪМР-НИ БАШЧЫСЫ КАЗБЕК КОКОВ СОРУУЛАГЪА ЖУУАПЛА БЕРЛИКДИ

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков 7 декабрьде, орта кюнде, «тюзюнлей ызны» бардырлыкъды.

Аны кезиуюнде ол журналистлени бла республикада жашагъанланы сорууларына