ЩЫГЪУПЩЭХ

ГушыIэ
Лиуанрэ Розэрэ жьы хъуахэр щапIыж унэм щIэст. ТIуми я щхьэгъусэхэр дунейм ехыжауэ я закъуэт. Жьыгъэм къигъэдзыха дадэрэ нанэмрэ гулъытэ ягъафIэрт, зэхуэсакъырт. Шхыным я нэхъ IэфIыр зым адрейм хуригъэкIуэтэкIыу, зэхуэгуапэрт.
Еуэри, махуэ гуэрым, Лиуан тегушхуэри, Розэм жриIащ:
-Розэ, укъыздэкIуэн?
ЗаулкIэ щыма яужь, бзылъхугъэр мащIэу щIэгуфIыкIри:
- Сыарэзыщ, сыарэзыпсщ, - къитыжащ жэуап.
Пщыхьэщхьэшхэ нэужьым ахэр иджыри заулкIэ зэбгъэдэсыжри, щхьэж и пэшым щIыхьэжащ.
Лиуан нэху къекIащ зыгуэр щхьэкIэ гузавэу .
Абы къыхуэгубзыгъыжыртэкъым Розэ кърита жэуапыр. «Сыарэзыщ»,- жиIат, хьэмэ, «Хьэуэ, ар хъунукъым» - къыжриIат. Узэгуэпынумэ, къеблагъэ. Дауэ имыщIами, къыхуэщIэжакъым щыгъупщэх хъуа лIыжь цIыкIум.
КъызэрыригъэкIунури имыщIэу, гузавэу абы телефоныр къищтэри, Розэ деж псэлъащ.
Абы япэщIыкIэ бзылъхугъэм къыгуригъэIуащ щыгъупщэх зэрыхъуар, а узым и зэран къызэрекIыр. ИтIанэ дыгъуэпшыхь зэгъусэу зэманыр дахэу зэрагъэкIуар, ар и гум IэфIу къызэринэжам тепсэлъыхьащ. Иужьым, къарууэ иIэр зэхилъхьэри, еупщIащ:
- Розэ, къыздэкIуэ щыбжесIам, арэзы ухъуат, хьэмэ?
- Дауи! Сытым хуэдэу сыщыгуфIыкIа къызжепIам.
Лиуан и гур псэхужауэ хуиту къэбэуэжащ. Розэ и псалъэхэм пещэ:
- Сыту фIыт уэ езым къызэрыпщIар, нышэдибэ лъандэрэ согупсысри, «къыздэкIуэ» къызжезыIар къысхуэщIэжыртэкъым.
Гольдин Владимир.

ЗэзыдзэкIар Щомахуэ Залинэщ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 16:53

ГЪЭЩIЭГЪУЭНЩ МЫ УЭСЫР

Американ щIэныгъэлI Либбрехт Кеннет уэс налъэхэм я тхыпхъэ 35-рэ къибжащ. Японием щыщ профессор Никайя Укихиро тхыпхъэ 4-рэ щыIэу жеIэ.

07.12.2023 - 09:25

IЭФIУ, КЪЭУАТУ ЩIАКХЪУЭ

ЗэрыхуагъэфащэмкIэ, Пасэрей Мысырым щIакхъуэ щагъажьэу щIадзащ ди эрэм и пэкIэ 5-нэ лIэщIыгъуэм.

07.12.2023 - 08:10

АЗЭПЩ И КЪУЭ ГЪУДЭБЕРД И УЭРЭДЫМРЭ И ХЪЫБАРЫМРЭ

Къэбэрдейм «уей-уей» жрагъэIэу исахэм ящыщщ Азэпщхэ. Лъэпкъ мащIэми, гу зыкIуэцIылъ, Хэкум щхьэкIэ зи псэр зытыну хьэзыр лъэпкъыфIхэм языхэзт. Абыхэм ящыщщ Гъудэберд жыхуаIэр.

07.12.2023 - 07:51

ЧЕМПИОНАТЫМ И ЕТIУАНЭ МЕДАЛЬ

Азербайджаным и къалащхьэ Баку иджыблагъэ щекIуэкIащ дзэм къулыкъу щызыщIэхэм спорт бэнэкIэ лIэужьыгъуэхэмкIэ я 36-нэ дунейпсо чемпионат. Абы щызэпеуащ къэрал 18-м я спортсмен 200-м щIигъу.

07.12.2023 - 07:51

МАЙ ЩIЫНАЛЪЭМ ГЪУЭГУХЭР ЩЫЗЭРАГЪЭПЭЩЫЖ

«ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» лъэпкъ пэхуэщIэм (проектым) и фIыгъэкIэ 2023 гъэм Май щIыналъэм Iуэхугъуэ хъарзынэхэр щызэфIагъэкIащ.