Ал жанында – аскерчилерибизге болушлукъну къурау

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков  районланы бла шахар округланы администрацияларыны башчылары бла кезиулю «муниципал сагъатны» бардыргъанды. Анда аскерчилерибизге болушлукъну тап къурауну эмда миллет проектлени толтуруу къалай баргъаныны юсюнден сёлешиннгенди.
Жыйылыуда белгиленнгенича, Къабарты-Малкъардан энчи аскер операциягъа къатышханлагъа болушуу къыстау барады.Гуманитар жюкле жиберилгенлей турадыла. Муниципалитетлени башчылары бла жамауат биригиулени келечилери бизни жашларыбыз къуллукъ этген жерлени жокълайдыла.
«Мен кёп болмай баргъанымда, аскерчилерибиз этген тилекле толтурулгъандыла, ол санда къыйын жолладан ётерге боллукъ автомобильле да жиберилгендиле»,- деп билдиргенди Казбек Коков. Ол аскерчилени юйюрлерине къайгъырыуну да бек магъаналыгъа санагъанды. 
Ушакъны кезиуюнде миллет проектле бла байламлы келишимле этиу не халда болгъанына къаралгъанды. Быйыл къурулуш эмда ремонт ишлени тизмесине 150 чакълы объект къошулгъанды. Ала асламысында социал учрежденияладыла, коммунал эмда жол инфраструктурады. Келишимле этиу бошала турады, кёп объектде къурулушчула ишни къолгъа алгъандыла.
Жыйылыуда дагъыда эллени тазалау, ЖКХ-ны объектлерин жангыртыу бла байламлы борчла белгиленнгендиле, башха магъаналы жумушла да сюзюлгендиле.

КъМР-ни Башчысыны бла 
Правительствосуну пресс-службасы. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 12:35

КЪУРУЛУШЧУЛАНЫ КЪЫЙЫНЛАРЫНЫ ЭСЕБИ – ТЫРНЫАУУЗ БЛА МИНГИ ТАУ АЙБАТЛАННГАНЫ

Къурулушчуланы юслеринден айтханда, эм алгъа, эсинге бурун жыллада алыкъа алай белгили болмагъан тау жерде, Бахсан сууну жагъасында, граждан эм промышленный объектлени ишлегенле келедиле.

07.12.2023 - 08:10

ЖАНГЫ ШКОЛ ГАЗ БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫНАДЫ

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилени «Восточный» микрорайонда ишленнген жангы школну котельнясына газ тартып бошагъандыла.

07.12.2023 - 07:56

БИТЕУ СОРУУЛАГЪА ТИЙИШЛИ ЭС БУРУЛЛУКЪДУ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы ВКС халда гражданланы энчи приёмун бардырыууна къатышханды.

07.12.2023 - 07:56

ОТ ТЮШЮУДЕН САКЪЛАНЫР ЮЧЮН – БИЛДИРИУ СИСТЕМА

От тюшгени бла байламлы къыйын болумланы, алада ачыгъан адамланы санын азайтыр мурат бла МЧС-ни регионда надзор эм профилактика иш жаны бла инспекторлары муниципалитетни келечилери бла Бахсан район

07.12.2023 - 07:54

ЖАНЫЧА СЮЙГЕН АТА ЖУРТУНУ АЗАТЛЫГЪЫ АНЫ БАШ МУРАТЫ ЭДИ

Алгъыннгы номерибизде биз Чеченланы Шамилни, Уллу Ата журт урушну ветераныны, кеси заманында Зокаланы Келлетни юсюнден жазгъан материалын хазырлап басмалагъан эдик.