УСТАЛЫКЪ САЙЛАУНУ ТАСХАЛАРЫН АЧЫКЪЛАГЪАНДЫЛА

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университде иш бла жалчытхан  биригиуле  права, экономика эм финансла институтну (ИПЭиФ) «Экономика», «Менеджмент», «Управление персоналом», «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция» бёлюмлерини  ючюнчю, тёртюнчю  курсларыны окъуучулары бла тюбешгендиле.  

Жыйылыугъа  Нальчикни прокурору,  юстицияны тамата кенгешчиси  Аслан Каншаов, Сбербанкны Юг-Запад банкыны республикада бёлюмюню къуллугъун толтургъан Камбулат Керефов, КъМР-де ич ишлени  кадрла  бёлюмюню  таматасы, полицияны  подполковниги  Мадина Тезадова, следствие управленияны таматасыны орунбасары,  юстицияны подполковниги   Нур-Мухамед Карданов, «Промсвязьбанкны» бёлюмюню таматасы  Амин Варквасов,  «Ростелекомну» таматасыны   корпоратив эм къырал   сегмент жаны бла орунбасары   Руслан Эштреков, «Квадратный метр» жашау журт агентствону персонал бла байламлыкъ жюрютген  агенти Джумбер Саркисов эм башхала къатышхандыла.

 Права, экономика эм финансла институтну  директору   Елена Машукова Къабарты-Малкъар къырал университет  бюгюнлюкде ишчи рынокда  жерлерин табарча эм жетишимли урунурча    специалистлени хазырлагъанын айтханды.  «Бюгюн келген къонакъларыбызны кёбюсю бизни выпускникледиле.   Бусагъатда  институтда «Экономика» эм  «Юриспруденция» усталыкълада 2,5 минг адам окъуйду.  Жыл сайын диплом къоллу болгъанладан   75 процентге жууугъу урунургъа онг табадыла. Болсада алыкъынчы бу жаны бла  проблемала кёпдюле,- деп къошханды Елена Малильевна. 

КъМКъУ-ну кадрла эм къурау-право соруула бла байламлы проректорну борчун толтургъан   Мурат Гукепшоков да   институт не заманда да билимли специалистлеринден сора да,  адежли адамлары бла махтаныргъа боллугъун    чертгенди. 

Аслан Каншаов  кадрланы хазырлауда шахарны прокуратурасыны бёлюмлери ахшы себеплик этгенлерин къошханды.  Право жаны бла бийик  билим алгъан инсан  ишге кире туруп бир къауум сынамны: собеседованияны,  билимине эм  психологиясына  тестлени ётерге кереклисин да билдиргенди.   

Ол айтханнга кёре, прокуратурада ишлерча жаланда  билим азды.  Студент  мында стажировканы  ётюп сынамын кючлерге керекди.  Бу жаны бла  коллегалары алагъа  болушургъа хазырдыла.  Кеслерин айырмалы кёргюзтгенле уа  ведомствода урунургъа онг табаргъа боллукъдула,-  дегенди Аслан Хасанбиевич. 

Ич ишледе урунурча  онгланы юсюнден а Мадина Тезадова хапарлагъанды. Ол санда мында  уллу  иш хакъ тёленнгенин, льготалы  стаж берилгенин, жыл сайын саулукъларын кючлерча  санаторийле бла курортлагъа жибергенлерин да эсге салгъанды.   Къыралда политика болум бла байламлы  полициягъа эм биринчи аскерде къуллукъ этгенле  алыннганларын да чертгенди.   Нур-Мухамед Карданов а Следствие управлениясы быйыл  ведомствогъа алтмыш  жыл толгъанына атап конкурс бардырыллыгъын эсге салгъанды. Ол  анга  къатышырча  онбеш студент айырыллыгъын, биринчи жерге тийишли уа   управленияда ишлерге онг табарыгъын билдиргенди.   

Камбулат Керефов бла   Амин Варквасов да  банкда урунурча амалны  юсюнден айтхандыла.  Ол санда эм биринчиден сайлагъан ишлерин сюерге кереклерин эм тохтамай  билимлерин ёсдюргенлей турурларын айтхандыла.  Руслан Эштреков да айтылгъан сёзлеге къошула, айырмалыла  жерлерин тапмай къалмазлыкъларын, иш берген аланы кеси окъуна табарыгъын  чертгенди.   Джумбер Саркисов да студентлени сынамларын кючлерча себеплик этерге хазырлыгъын эсге салгъанды. 

Тюбешиуню ахырында  КъМКъУ-ну  карьераны айнытыу араны таматасы  Кристина Лопатина «Факультетус» деген    цифралы  карьера амалны энчилигини  юсюнден толу хапарлагъанды эм   иш бла жалчытханлагъа, студентге да хакъсыз платформада регистрацияны ётерге  чакъыргъанды. 

Платформада  студентле  автомат халда  PDF-резюме жарашдырыргъа,   социал сетьледе къыйматлы  проектле бла шагъырейленирге, курслада билимлерин ёсдюрюрге  эм башха амалланы хайырланыргъа боллукъдула.

Эсге сала айтсакъ, урунургъа излегенле бу адрес бла келирге боллукъдула: Нальчик, Чернышевский орам  173-чю номерли юй, 4-чю этаж,  412 кабинет. Неда бу телефон номерлеге сёлеширге боллукъду:  +7(8662)40-48-06;  электрон адреси: e-mail: job@kbsu.ru Телеграмм-канал: t.me/job_kbsu

Магометланы Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 08:10

ЖАНГЫ ШКОЛ ГАЗ БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫНАДЫ

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилени «Восточный» микрорайонда ишленнген жангы школну котельнясына газ тартып бошагъандыла.

07.12.2023 - 07:56

БИТЕУ СОРУУЛАГЪА ТИЙИШЛИ ЭС БУРУЛЛУКЪДУ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы ВКС халда гражданланы энчи приёмун бардырыууна къатышханды.

07.12.2023 - 07:56

ОТ ТЮШЮУДЕН САКЪЛАНЫР ЮЧЮН – БИЛДИРИУ СИСТЕМА

От тюшгени бла байламлы къыйын болумланы, алада ачыгъан адамланы санын азайтыр мурат бла МЧС-ни регионда надзор эм профилактика иш жаны бла инспекторлары муниципалитетни келечилери бла Бахсан район

07.12.2023 - 07:54

ЖАНЫЧА СЮЙГЕН АТА ЖУРТУНУ АЗАТЛЫГЪЫ АНЫ БАШ МУРАТЫ ЭДИ

Алгъыннгы номерибизде биз Чеченланы Шамилни, Уллу Ата журт урушну ветераныны, кеси заманында Зокаланы Келлетни юсюнден жазгъан материалын хазырлап басмалагъан эдик.

06.12.2023 - 10:00

КЪМР-НИ БАШЧЫСЫ КАЗБЕК КОКОВ СОРУУЛАГЪА ЖУУАПЛА БЕРЛИКДИ

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков 7 декабрьде, орта кюнде, «тюзюнлей ызны» бардырлыкъды.

Аны кезиуюнде ол журналистлени бла республикада жашагъанланы сорууларына