ИНСАНЛАГЪА ТЫНГЫЛАГЪАНДЫ, СОРУУЛАГЪА ЖУУАПЛА БЕРГЕНДИ

Росгвардияны Къабарты-Малкъарда Управлениясыны таматасы Сергей Васильев инсанланы бир къаууму бла тюбешгенди эмда аланы тилеклерине тынгылагъанды. Келгенлени асламы Росгвардиягъа ишге эм ведомствону билим бериу учрежденияларына окъургъа кирир муратлы эдиле. Полицияны полковниги алада къуллукъ этгенлени къаллай шартлары болургъа кереклисин ангылатханды эм сорууларына жууапла бергенди.

Тюбешиуню эсеплерине кёре жер-жерли управленияны таматасы тийишли службалагъа къысха заманны ичинде заявительлеге аланы сорууларына кёре эсеплени бла къагъытланы ашырыргъа буйрукъ бергенди.

Холамханланы Алима.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 08:10

ЖАНГЫ ШКОЛ ГАЗ БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫНАДЫ

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилени «Восточный» микрорайонда ишленнген жангы школну котельнясына газ тартып бошагъандыла.

07.12.2023 - 07:56

БИТЕУ СОРУУЛАГЪА ТИЙИШЛИ ЭС БУРУЛЛУКЪДУ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы ВКС халда гражданланы энчи приёмун бардырыууна къатышханды.

07.12.2023 - 07:56

ОТ ТЮШЮУДЕН САКЪЛАНЫР ЮЧЮН – БИЛДИРИУ СИСТЕМА

От тюшгени бла байламлы къыйын болумланы, алада ачыгъан адамланы санын азайтыр мурат бла МЧС-ни регионда надзор эм профилактика иш жаны бла инспекторлары муниципалитетни келечилери бла Бахсан район

07.12.2023 - 07:54

ЖАНЫЧА СЮЙГЕН АТА ЖУРТУНУ АЗАТЛЫГЪЫ АНЫ БАШ МУРАТЫ ЭДИ

Алгъыннгы номерибизде биз Чеченланы Шамилни, Уллу Ата журт урушну ветераныны, кеси заманында Зокаланы Келлетни юсюнден жазгъан материалын хазырлап басмалагъан эдик.

06.12.2023 - 10:00

КЪМР-НИ БАШЧЫСЫ КАЗБЕК КОКОВ СОРУУЛАГЪА ЖУУАПЛА БЕРЛИКДИ

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков 7 декабрьде, орта кюнде, «тюзюнлей ызны» бардырлыкъды.

Аны кезиуюнде ол журналистлени бла республикада жашагъанланы сорууларына