ЭЛ МЮЛК БЛА БАЙЛАМЛЫ ЖУМУШЛАНЫ ЮСЛЕРИНДЕН СОРУУЛАГЪА ЖУУАПЛА

Кир-кипчик тёбелени ким кетерирге керекди, пестицидлени хайырланыуну мардасын къайда билирге боллукъду – алагъа эм башха соруулагъа Россельхознадзорну Шимал Кавказда регионла аралы бёлюмюнде жууапла бергендиле.

Соруу. Эл мюлк жерледе юй ишлерге жараймыды?

Жууап. Былтыр биринчи мартдан башлап, Жер эмда Шахар къурулуш кодекслеге, сора дагъыда «Юлюшлю къурулушха къатышыуну юсюнден» (№ 214-ФЗ) бла «Жеринден тепдирилмеген мюлкню къырал эсепге салыуну юсюнден» (№ 218-ФЗ) федерал законлагъа тюрлениуле кийирилгендиле. Алагъа тийишлиликде энди аллай жерледе юй сюерге эркинлик бериледи, аны къагъытларын жарашдырыу да женгилирек болады. Аллай тийреде жаланда бир жашау журт ишлерге жарайды, аны уллулугъу 500 квадрат метр бла чекленеди. Ол кеси да участканы 0,25 процентден асламысын алмазгъа, бийиклиги уа юч къатдан артыкъ болмазгъа керекди.

Соруу. Эл мюлк жерде кёл ишлеп, анда чабакъ ёсдюрюрге жараймыды?

Жууап. Россей Федерацияны законодательствосу быллай жерледе кёл ишлерге сюйгенлеге чек салмайды. Жер Кодексни 78 статьясына тийишлиликде, эл мюлк жерлени эл мюлк производствону кёп тюрлюлеринде, илму-излем ишледе, къоруулаучу агъачла къурауда хайырланыргъа эркинлик бериледи. Чабакъ жайыу да ары киреди.

Соруу. Кир-кипчик тёбе эл мюлк жерде болуп, анга уа иелик эркинлик жарашдырылмагъан эсе, ол тёбени ким кетерирге керекди?

Жууап. РФ-ни Жер Кодексини 42 статьясына тийишлиликде, жерлени иелери аланы закон бла белгиленнген ишледе бла жумушлада хайырланыргъа керекдиле. Ол санда тёгерекдеги къудуретге эмда жерни кесине хата салмай алай. Участканы иеси жокъ эсе уа, анда кир-кипчикни муниципалитетни администрациясы кетерирге борчлуду.

Соруу. Пестицидлени хайырланыргъа жараулу мардасыны юсюнден къайда билирге боллукъду?

Жууап. Россейни Эл мюлк министерствосуну интернет сайтында бизни къыралда хайырланыргъа жараулу пестицидлени бла агрохимикатланы тизмеси барды. Ол официальный документди. Кеси да бу затланы эл, агъач, коммунал эмда иели мюлкледе хайырланыуну мардаларын тохташдырады.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

04.12.2023 - 15:20

ШКОЛЧУЛАГЪА ГАЗНЫ ЮСЮНДЕН АЙТХАНДЫЛА

«Газпром газораспределение Нальчик» эм «Газпром межрегионгаз Нальчик» компанияланы келечилери Нальчикде 33-чю номерли орта школну жетинчи классыны окъуучуларына деп дерс бардыргъандыла.

04.12.2023 - 12:35

«АЗЫКЪНЫ ТАТЫУЛУ БОЛГЪАНЫН БЛА БОЛМАГЪАНЫН ИЙИСИНДЕН АНГЫЛАЙМА»

Тутхан ишинде бийик жетишимлеге жеталгъан халкъыны атын иги бла айтдыргъан жашларыбыздан бири Чеченланы Бисоду.

04.12.2023 - 09:03

АЛЬПИНИЗМ - НИЕТЛЕРИ, КЪАРЫУЛАРЫ ДА КЮЧЛЮЛЕНИ САЙЛАУЛАРЫ

Альпинизм спортну эм къоркъуулу тюрлюлеринден бирине саналады. Аны ниетлери кючлю, къарыулу, чыныкъгъан, жангы бийикликлеге ёрлер ючюн, жанларын аямазлыкъ адамла сайлайдыла.

04.12.2023 - 08:10

БИРЛИКДЕДИ БИЗНИ КЮЧЮБЮЗ

Бу кюнледе Нальчикде Къырал концерт залда «Бизни кючюбюз бирликдеди» деген республикалы III фестиваль бардырылгъанды.

03.12.2023 - 10:05

ЖУКЪУСУ БОЛМАГЪАННЫ САУЛУГЪУ БУЗУЛАДЫ

Хар бирибиз да билебиз татлы жукъласакъ, кючюбюз-къарыуубуз кёп болады, жукъубуз къуруса уа, ауанагъа ушайбыз.