РОССЕЙНИ КУБОГУ - НАЛЬЧИКДЕ

Нальчикде эстетика гимнастикадан Россейни кубогу бардырылгъанды. Анга 21 команда къатышханды, алагъа 16 жыллары толмагъан къызла киргендиле.

Биринчи юч жерге чыкъгъан гимнасткалагъа Россейни спортуну устасы деген ат эм къыралны атындан дунияны кубогуна бла чемпионатына къатышыргъа эркинлик берилгенди. Эсеплеге кёре, алчы жерлени барысын да москвачыла алгъандыла: биринчиге «Экспрессия» къауум, экинчиге – «Мадонна», ючюнчюге уа «Амуаж» чыкъгъандыла.

Кубокну чегинде дагъыда «Тауланы макъамлары» деген ачыкъ эришиу къуралгъанды. Анда 12-14-жыллыкъ спортчуланы араларында «алтынны» Къалмукъну «Аура» къаууму къытханды, экинчи бла ючюнчю жерлени уа бизни республикадан «Эльбрус» бла «Эльбрус-Олимпия» алгъандыла. 10-12-жыллыкъланы араларында Москва областьны «Сириус» къаууму хорлагъанды. Сверловск областьны «Легенда» командасы – экинчи, Къабарты-Малкъарны «Эльбрус-Вершина» къаууму уа ючюнчю болгъандыла.

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.06.2024 - 10:01

ЭЛЛИЛЕНИ БОЛУМЛАРЫН ИГИЛЕНДИРИУГЕ ДАЙЫМ АСЛАМ ЭС БУРУЛАДЫ

Жангы Малкъар таулула кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора 1958 жылда къуралгъанды. Эл Урожайненский районну жеринде Терк сууну онг жагъасында орналгъанды.

22.06.2024 - 09:03

ИПОТЕКАНЫ ЖАБАРГЪА АХЧА КИМЛЕГЕ БЕРИЛЛИКДИ?

Юйюрлеринде 2019-2030 жыллада ючюнчю неда андан кёбюрек сабий къошулгъанла. Тамата сабийлени жыл санларына, сора дагъыда юйюр къуралгъаныны регистрациясы болгъанына къараллыкъ тюйюлдю.

22.06.2024 - 09:03

ХАЛАЛ КЪЫЙЫННЫ ЖАШАУУНУ ЁЗЕГИНЕ САНАП

Узакъ тау элибиз Хабазда жашайды Хатукаланы Мухтарны бла Зухураны юйюрлери. Ала жамауат аллында намыслары-сыйлары жюрюген адамладыла.

22.06.2024 - 09:03

ТЕНГЛЕРИН УРУШХА АШЫРЫП, КЕСИ ЮЙДЕ КЪАЛЫРГЪА АХЫРДА СЮЙМЕГЕНДИ

Огъары Малкъардан Атабийланы Алийни жашы Исмайыл кесини заманына билимли адам болгъанды.

21.06.2024 - 17:36

АТА ЖУРТУБУЗ ЮЧЮН ЖУУАПЛЫЛЫКЪНЫ СЕЗГЕНЛЕРИН ЖАЗГЪАНДЫЛА

1941 жылда 22 июньда СССР-ни Баш Советини Президиуму битеулю мобилизация башланнганын билдиреди. 23 июньдан аскерге 1905-1918 жыллада туугъанла алынадыла.