РОССЕЙНИ КУБОГУ - НАЛЬЧИКДЕ

Нальчикде эстетика гимнастикадан Россейни кубогу бардырылгъанды. Анга 21 команда къатышханды, алагъа 16 жыллары толмагъан къызла киргендиле.

Биринчи юч жерге чыкъгъан гимнасткалагъа Россейни спортуну устасы деген ат эм къыралны атындан дунияны кубогуна бла чемпионатына къатышыргъа эркинлик берилгенди. Эсеплеге кёре, алчы жерлени барысын да москвачыла алгъандыла: биринчиге «Экспрессия» къауум, экинчиге – «Мадонна», ючюнчюге уа «Амуаж» чыкъгъандыла.

Кубокну чегинде дагъыда «Тауланы макъамлары» деген ачыкъ эришиу къуралгъанды. Анда 12-14-жыллыкъ спортчуланы араларында «алтынны» Къалмукъну «Аура» къаууму къытханды, экинчи бла ючюнчю жерлени уа бизни республикадан «Эльбрус» бла «Эльбрус-Олимпия» алгъандыла. 10-12-жыллыкъланы араларында Москва областьны «Сириус» къаууму хорлагъанды. Сверловск областьны «Легенда» командасы – экинчи, Къабарты-Малкъарны «Эльбрус-Вершина» къаууму уа ючюнчю болгъандыла.

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.11.2023 - 17:21

КЪЫРАЛЫБЫЗНЫ ИГИЛИГИНЕ ДЕП РЕСПУБЛИКАНЫ КЪОШУМЧУЛУЛУГЪУНУ ЮСЮНДЕН СЁЛЕШГЕНДИЛЕ

Къабарты-Малкъар къырал университетге кёп белгили  къонакъла  келиучюдюле.

29.11.2023 - 15:02

ТАМАТА ТЁЛЮНЮ КУЛЬТУРА, ЖАМАУАТ ЖАШАУГЪА СИНГДИРИР МУРАТ БЛА

«Единая Россияны» «Тамата тёлю» партия проекти жашауда бардырылгъанлы он жыл толгъанына аталып, Нальчикде Культура айнытыу арада къууанчлы жыйылыу болгъанды.

29.11.2023 - 09:03

САУГЪА

«»

Окъуучуларыбызны Темуккуланы Адилни энтта да бир хапары бла шагъырей этерге сюебиз. Белгилисича, иги къылыкълы, тюз адамны ёсдюралгъан, ол насыпды, аны юсюнденди бу материал да.  

29.11.2023 - 09:03

БЕЛГИЛИ ЖЕРЛЕШИБИЗ БЛА ТЮБЕШГЕНДИЛЕ

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде Къырал Думаны депутаты, «Единая Россия» фракцияны башчысыны орунбасары Адальби Шхагошев студентле бла тюбешгенди.

29.11.2023 - 09:03

КАВКАЗ ХАЛКЪЛАНЫ БАЙЛАМЛЫКЪЛАРЫНЫ ШАГЪАТЛАРЫ

«…экспедициябыз бу къаланы узунлугъун ёнчлеген кезиуде, ол сванлыла ишлеген мекям бла тенг болгъанын ачыкълагъанбыз, алай бла уа ала экиси да бир бирге ушагъанлары баям болгъанды…», - деп жазгъанды