РОССЕЙНИ КУБОГУ - НАЛЬЧИКДЕ

Нальчикде эстетика гимнастикадан Россейни кубогу бардырылгъанды. Анга 21 команда къатышханды, алагъа 16 жыллары толмагъан къызла киргендиле.

Биринчи юч жерге чыкъгъан гимнасткалагъа Россейни спортуну устасы деген ат эм къыралны атындан дунияны кубогуна бла чемпионатына къатышыргъа эркинлик берилгенди. Эсеплеге кёре, алчы жерлени барысын да москвачыла алгъандыла: биринчиге «Экспрессия» къауум, экинчиге – «Мадонна», ючюнчюге уа «Амуаж» чыкъгъандыла.

Кубокну чегинде дагъыда «Тауланы макъамлары» деген ачыкъ эришиу къуралгъанды. Анда 12-14-жыллыкъ спортчуланы араларында «алтынны» Къалмукъну «Аура» къаууму къытханды, экинчи бла ючюнчю жерлени уа бизни республикадан «Эльбрус» бла «Эльбрус-Олимпия» алгъандыла. 10-12-жыллыкъланы араларында Москва областьны «Сириус» къаууму хорлагъанды. Сверловск областьны «Легенда» командасы – экинчи, Къабарты-Малкъарны «Эльбрус-Вершина» къаууму уа ючюнчю болгъандыла.

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

08.06.2023 - 12:25

ТАСХАНЫ САТХАНЛАНЫ - ЖУУАПХА

РФ-ни Президенти Владимир Путин быйыл апрель айда къол салгъан законнга тийишлиликде жеринден тепдирилмеген мюлкню юсюнден информацияны сатыу эмда жалгъан сайтла къурау ючюн административ жууаплылы

08.06.2023 - 10:01

ЮЙ КЪОЛЛУ БОЛАМА ДЕП, АХЧАГЪЫЗДАН КЪУРУ КЪАЛМАГЪЫЗ

Россей Федерацияны къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк бёлюмлерини 2030 жылгъа дери айнытыу Стратегиясына тийишлиликде бизни къыралда 2021 жылда 92,6 миллион квадрат метр жашау журт ишленнгенди.

08.06.2023 - 09:03

ЖУМУШЛАНЫ ТАМАМЛАУЧУЛАРЫБЫЗ – АЛЧЫЛАНЫ САНЫНДА

Россей Федерацияны Экономиканы айнытыу министерствосу къыралда кёп жумушланы тамамлагъан араланы (МФЦ) былтыр ишлерини къыйматлылыгъыны рейтингин къурагъанды.

07.06.2023 - 12:25

ЖАШЛА ЮЙЮР КЪУРАРГЪА СЮЕМИДИЛЕ?

Юйюр жамауатны кесегиди, аны къурагъан мурдорду. Арт жыллада анга къыралны жанындан уллу эс бурулады, юйюрню магъаналылыгъы 2020 жылда Конституциягъа кийирилген тюрлениуледе бютюнда кёрюнеди.

07.06.2023 - 10:01

РЕСПУБЛИКАГЪА ТУРИСТЛЕЧА КЪАЙТЫРЫКЪДЫЛА

Россейни  регионларында  туристлеге алыкъа артыкъ белгили болмагъан жерлени ачар, айтхылыкъ жерлерин да энтта бир кере кёргюзтюр мурат бла блогерле Екатерина эм Дмитрий Козловла Къабарты-Малкъаргъа