«ЖАША, ЖАШНА, МАЛКЪАРЫМ!»

Быйыл да республикада Малкъар халкъны жангырыу кюнюне аталгъан «Жаша, жашна, Малкъарым!» деген конкурслу фестиваль кесини ишин башлагъанды. Бу кюнледе ол тёрели халда Нальчикни 27-чи номерли школунда баргъанды. Аны Нальчикни жер-жерли администрациясыны Билим бериу департаментини специалисти Афашокъаланы Мариям бла бирге жыйырма жетинчи шахар школну устазлары Гелястанланы Людмила эмда Жантууланы Азинат къурагъандыла.

Къууанчлы фестиваль Афашокъаланы Мариямны конкурсну болумуну юсюнден сёзю бла башланнганды. Ол жыйылгъанланы Билим бериу департаментни башчылары этген буйрукъ бла шагъырей этип, анга кёре иш къалай барлыгъын ангылатып, ариу къызлагъа бла жигит жашлагъа хорламла тежегенди. Аны бла бирге, фестивальны магъанасын ангылата, Орта Азияда бла кёчгюнчюлюкде ёлгенлени эсгере, бир такъыйкъаны сюелирге шумсуз чакъыргъанды.

Фестивальгъа Нальчикни школларында окъугъан къызланы, жашланы бир къаууму къатышхандыла. Жюриге айырылгъанланы санында Къабарты-Малкъар къырал университетде Отарланы Керим атлы культура араны къуллукъчусу Тюбейланы Светлана, назмучу, «Заман» газетни культура бёлюмюню редактору Мусукаланы Сакинат, Къулийланы Къайсын атлы Малкъар къырал театрны артисти Жолабланы Тахир, Искусстволаны Шимал-Кавказ къырал институтуну режиссура кафедрасыны доценти Ботталаны Мурат, «Эрудит» школдан къошакъ билимни устазы Диана Дзарасова, 27-чи номерли школдан Викторина Шейкина болгъандыла.

Алагъа жюзден артыкъ номерге къараргъа, сабийлени ишлерине багъа да бичерге тюшгенди. Нальчик шахарны тюрлю-тюрлю  школларындан келген сабийле кеслерини усталыкъларын назму окъуп, жырлап, тепсеп, театр оюнла салып кёргюзтгендиле. Конкурха къатышханла малкъар поэтлени назмуларын шатык окъугъанларын бары да бирча чертгендиле. Назмула уа кёп тилледе айтылгъандыла: малкъар, орус, къабарты, ингилиз тилледе да.

Жюри ыразылыкъ бла белгилегенле иги кесек болгъандыла. 3-чю номерли школдан Элеккуланы Кантемир бла Дамир Жириков, 4-чю номерли гимназиядан Асанланы Алийхан, 6-чы номерли школдан Ева Меньшикова, 7-чи номерли школдан Отарланы Омар, 2-чи номерли лицейден Ёлмезланы Азрет, Темуккуланы Динара, Геккиланы Айна, Тёппеланы Дарина, 33-чю номерли школдан Бёзюланы Джамиля бла Лейля, «Радуга» гимназиядан Боллуланы Саид бла Бауаланы Амин бла Алима, 14-чю номерли гимназиядан Залийханланы Айсана бла Лилиана Реутская, 31-чи номерли школдан Мусукаланы Ясмина, Жаболаны Амелия бла Кёккёзланы Дамир эм башхала. 

Дауурбасны Къазийланы Дамир аламат къакъгъанды. Жыр айтыуда усталаны саны да къууандыргъанды: 2-чи номерли лицейден Атабийланы Алибек, Шауаланы Дениза, Гемуланы Милана бла Лёлюкаланы Малика, 6-чы номерли школдан Юсюпланы Алия, 32-чи номерли школдан Къужонланы Амалия, 14-чю номерли школдан Чеченланы Милана, 23-чю номерли школдан Сабанчыланы Камил, 13-чюден Курданланы Зулейха, 33-чю номерли школдан Бёзюланы Джамиля, 31-чиден Ностуланы Амина, 9-чу школдан Башийланы Илина, 17-чи номерли школдан Адана Набитова, 20-чы номерли школдан Айдамир Кештов. Сора 15-чи школну окъуучулары «Баппаханчыкъ» деген жыр къауумну энчи белгилерге керекди.

Тепсегенле да къууандыргъандыла: 2-чи номерли лицейден Лёлюкаланы Малика, Къарабашланы Ислам бла Бейтуугъанланы Ларина, 20-чы номерли школдан Бичиланы Салима бла Жангоразланы Амир, 14-чю номерли гимназиядан Геграланы Айла бла Улбашланы Эльмира, 33-чю номерли школдан тепсеу къауум,  13-чю школдан Башийланы Салима эм башхала.

4-чю номерли гимназиядан келген сабийлени къаууму Тёппеланы Алимни «Сыйрат кёпюр» деген романындан, 6-чы школдан сабийле «Азап жолундан», 13-чю школну къаууму Токумаланы Жагъафарны «Ауанала» деген пьесасындан юзюкле кёргюзтгендиле. 20-чы школчула Шауаланы Хасанны «Тузакъ» повестинден юзюкле айтхандыла. 18-чи школчула уа Мусукаланы Сакинатны «Мен гитче болгъанда» деген назмусуна кёре композиция къурагъандыла.

Ары келгенлени араларында тюрлю-тюрлю миллетлени сабийлери болгъандыла. Бу жол баргъан фестивальда дагъыда бир къауум шартны эслерча эди – сабийле ана тилде алдан ариу сёлешгендиле, жырлагъандыла. Къабарты сабийлени араларында да болгъандыла малкъар тилде жыр айтханла. Миллет кийимледе келгенле да аслам эдиле. Ары келгенле аланы араларында эски танышларын кёргендиле, жангы жашла, къызла бла да шагъырей болгъандыла.

Фестиваль ана тилибизде ётгенди.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.04.2024 - 15:02

ЧЫНТТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬЛЕ БОЛУРЧА

Кёп болмай «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю бардырып Нальчикде IThub колледжни мурдорунда оналтынчы жаш тёлю бизнес-школа ишин башлагъанды.  Проектни баш магъанасы

18.04.2024 - 12:25

МИНГИ ТАУДА – КОСМОС ЛАБОРАТОРИЯ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу  республикабызны сейирлик жерлери бла шагъырей этгенлей турады.

18.04.2024 - 10:01

ЧАРИШЛЕ БИЙИК ДАРАЖАДА ЁТЕРЧА

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосундан эсгертгенлерича, биринчи майдан республикада чаришле башланадыла, ала оналты кюнню бардырыллыкъдыла.

18.04.2024 - 09:03

АЛАНЫ ЗАМАННЫ ЖЕЛЛЕРИ БЮГАЛМАГЪАНДЫЛА

Малкъар халкъны туугъан жеринден зор бла кёчюргенли быйыл 80 жыл болгъанды.

17.04.2024 - 16:09

АРА МЕЖГИТ – АРИУ ЖЕРЛЕРИБИЗДЕН БИРИ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу республиканы эм ариу жерлерини тарыхлары бла шагъырейлендиргенлей турады. Бу жол аны телеграмында Нальчикде Ара межгитни юсюнден айтылады.